Szkoła Branżowa I Stopnia Wielozawodowa

Szkoła Branżowa I stopnia – „Wszechstronność – praktyka – dobry start w przyszłość”

W jakich zawodach możesz się u nas uczyć?

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy kształcenie w oddziale wielozawodowym, w którym naukę rozpoczynasz jako młodociany pracownik wybierając spośród wielu zawodów między innymi:

rolnik [613003]

ogrodnik [611303]

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych [834103]

piekarz [751204]

cukiernik [751201]

kucharz [512001]

wędliniarz [751107]

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [816003]

Jakie warunki muszę spełnić? Czy muszę mieć załatwioną praktykę?

Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem rzemieślniczym).

Uczeń sam organizuje miejsce na praktyczną naukę zawodu. Szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk – zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda nauka w oddziale wielozawodowym?

W oddziale wielozawodowym kształcenie jest zorganizowane w następujący sposób:

  • nauka przedmiotów ogólnokształcących (np. matematyka) odbywa się w szkole;
  • praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Uczeń uzyskuje status pracownika młodocianego. Z tego tytułu młodociany pracownik ma pewne prawa i obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Czas nauki wlicza mu się do stażu pracy, a za praktykę otrzymuje wynagrodzenie.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze (PIERWSZA KWALIFIKACJA W ZAWODZIE).

Czy po skończeniu szkoły branżowej i stopnia mogę kontynuować naukę?

  • Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, po skończeniu której będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu DRUGIEJ KWALIFIKACJI W ZAWODZIE uzyskają wykształcenie na poziomie technikum.
  • Po skończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Branżowej II Stopnia możesz podjąć studia na dowolnym kierunku.

Szkoła Branżowa I stopnia Wielozawodowa dla Młodocianych Pracowników

Opis szkoły:
1. Uczniowie tej klasy to młodociani pracownicy, odbywający praktykę na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy.
2. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktyki.
3. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk.
4. do klasy mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły

Praktyki mogą odbywać się w następujących miejscach, zależnych od wybranego zawodu.

– dla zawodów związanych z gastronomią i przemysłem spożywczym:
w sanatoriach, restauracjach, hotelach, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych, stołówkach, zakładach przetwórstwa mięsnego, cukierniach, piekarniach i innych zakładach związanych z przetwórstwem spożywczym.

– dla zawodów związanych z rolnictwem, mechanizacją rolnictwa i ogrodnictwem:

w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach techniczno – handlowej obsługi wsi,
zakładach szkółkarskich i sadowniczych, firmach ogrodniczych i architektury krajobrazu.