Technikum Agrobiznesu

Jest 4-letnią szkołą ponadgimnazjalną,która kończy się egzaminem zawodowym.
Po jej ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wybierając Technikum Agrobiznesu oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in..:
– Organizacji usług w agrobiznesie,
– Zarządzania przedsiębiorstwem agroturystycznym,
– Produkcji rolniczej i mechanizacji,
– Marketingu surowców rolno – spożywczych,
– Rachunkowości w agrobiznesie.

Absolwent jest przygotowany do:
– Organizowania , prowadzenia prac i doboru maszyn związanych z produkcją
roślinną, zwierzęcą, przetwórstwem spożywczym,
– Prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolnych,
– Prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
– Prowadzenia własnej działalności w agrobiznesie.

Absolwent tego technikum może:
– Podjąć pracę w urzędach administracji samorządowej, przedsiębiorstwach
przetwórstwa rolno – spożywczego, firmach handlowych,
– Prowadzić własną działalność np. gospodarstwo agroturystyczne, stadninę koni,
produkcję wyrobów regionalnych,
– Kontynuować naukę na uczelniach rolniczych, ekonomicznych i in.

Możliwość zdobycia dodatkowej specjalności:
– kursy z zakresu hipoterapii,
– nauka jazdy konno w stadninie koni.

Kwalifikacje zawodowe:
R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej,
R.6 – organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową, która może odbywać się w: gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
stadnina koni CWAŁ, ośrodek hipoterapii TĘCZA w Jaksicach, banki, urzędy, Agencja Rynku Rolnego, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mleczarnia, piekarnia, olejarnia i inne.

Uwaga:
Wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej
o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL