Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego

Jest 4-letnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem zawodowym.
Po jej ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wybierając Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in..:
– Techniki w przetwórstwie spożywczym,
– Podstawy analizy żywności,
– Przetwórstwa spożywczego,
– Języka obcego w przetwórstwie spożywczym.

  Absolwent jest przygotowany do:
– Produkcji wyrobów spożywczych i mleczarskich,
– Obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji spożywczej,
– Oceniania jakości wyrobu mleczarskiego, sporządzania dokumentacji i badań
laboratoryjnych,
– Magazynowania wytworzonych produktów,

Absolwent tego technikum może:
– Pracować w zakładach przetwórstwa spożywczego, mleka,
– Prowadzić badania w laboratoriach oceniających surowce
spożywcze oraz wyroby mleczarskie,
– Pracować w firmach zajmujących się dystrybucją wyrobów mleczarskich lub
innych związanych z żywnością,
– Założyć własną firmę związaną z branżą mleczarską,

Możliwość zdobycia dodatkowej specjalności:
– agroturystyka

Kwalifikacje zawodowe:
T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich.

Zapewniamy praktykę zawodową w zakładach przetwórstwa
mleczarskiego i spożywczego, laboratoriach oceny surowców
oraz wyrobów mleczarskich gospodarstwach prowadzących
produkcję  mleka, gospodarstwach agroturystycznych oferujących
wyroby regionalne.

Uwaga:
wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej
o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL