Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji

Jest 4-letnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem zawodowym.
Po jej ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Wybierając Technikum Inżynierii Środowiska i  Melioracji oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in..:
– oceniać stan środowiska przyrodniczego oraz określać potrzeby jego przekształcenia,
– posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów inżynierii środowiska,
– wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne i opracowywać ich wyniki na potrzeby inżynierii środowiska,
– planować i wykonywać zabiegi agromelioracyjne na terenach rolniczych,
– dobierać metody, maszyny i urządzenia do prac związanych z budową obiektów inżynierii środowiska i melioracji,
– wykonywać i konserwować systemy i urządzenia melioracji wodnych,
– nadzorować wykonywanie regulacji małych cieków wodnych,
– kierować robotami związanymi z wykonywaniem lokalnych sieci wodociągowych,

Absolwent jest przygotowany do:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem
i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.

Jako absolwent tego technikum  możesz:
Znaleźć pracę w różnego typu placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem, biurach projektowych
i geodezyjnych, firmach związanych z gospodarką wodną, przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją,
pracami geodezyjnymi, melioracyjnymi i inżynierią środowiska, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Kwalifikacje zawodowe:
R. 23. – Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska,
R. 24. – Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

Oferujemy dodatkowo:
– miejsce w internacie,
– posiłki w stołówce,
– przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat.B,
– stypendia socjalne i naukowe,
– zapomogi dla uczniów,
– szkolenie praktyczne,
– różne koła zainteresowań,
– wycieczki zawodowe i turystyczne.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
– dobry stan zdrowia,
– zainteresowania techniczne i przyrodnicze,
– wyobraźnia przestrzenna,
–  poczucie odpowiedzialności,
–  zdolności organizacyjne.

Zapewniamy praktykę zawodową

Uwaga:
Wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej
o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL.