Informatyka – IIb LO

Witaj,

Na tej stronie publikowane są ćwiczenia i zadania z informatyki.

Twoja odpowiedź będzie podstawą do wystawienia oceny
Odpowiedzi proszę nadsyłać mailem na adres zsp-informatyka@o2.plPROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++Zadanie 3

Napisz program, który poprosi o wpisanie imienia, a potem pętla „for” będzie powtarzała imię od wartości 1 do wartości mniejszej, niż 1000 w krokach o 100 większych od poprzedniego.

Zadanie do wykonania na platformie repl.it.
Gotowy program należy zapisać (Files, kliknąć na 3 kropki po prawej i z listy wybrać „download as zip”),
a następnie spakowany przesłać na adres zsp-informatyka@o2.pl

Termin: do 21.05.2021Temat: Iteracje – pętla „for”.

#include <iostream>

using namespace std;
string imie; int liczba;
int main()
 {
     cout<<(„Podaj imie: „);
     cin>> imie;
     cout<<(„Podaj dodatnia liczbe calkowita: „);
     cin>> liczba;
       for(int i=1; i<=liczba; i++)
   {
       cout << i <<„. „<<imie<<endl;
   }
   return 0;
}
Objaśnienia pętli for:
// wartość początkowa licznika i=1, potem następuje warunek jak długo ma się powtarzać pętla,
// a następnie wykonywana jest instrukcja cout << i <<„. ” <<imie<<endl;
//natomiast na końcu jest wykonywana instrukcja na liczniku, czyli i++ (zwiększenie wartości licznika o 1)


Temat: Instrukcja „switch”. Operatory.

#include <iostream>
using namespace std;
int nr_miesiaca;
int main()
{
cout << „Podaj numer miesiaca: „;
cin >> nr_miesiaca;
switch(nr_miesiaca)
{
   case1:
   case3:
   case5:
   case7:
   case8:
   case10:
   case12:
      cout << „Ten miesiac ma 31 dni”;
   break;
   case4:
   case6:
   case9:
   case11:
      cout <<„Ten miesiac ma 30 dni”;
   break;
   case2:
{
  int rok;
  cout << „Podaj rok: „;
  cin >> rok;
       if(((rok%4==0)&&(rok%100!=0))||(rok%400==0))
   cout << „Ten miesiac ma 29 dni”;
   else cout <<„Ten miesiac ma 28 dni”;
}
   break;
   default: cout <<„Niepoprawny numer miesiaca”;
}
 return 0;
}

 Zadanie 2

Napisz program, który będzie obliczał pole trapezu.

Typy danych (float).

Program ma napisać na ekranie: „Program oblicza pole trapezu”

Następnie ma pytać o podanie poszczególnych zmiennych, a na koniec obliczyć pole trapezu i podać go po słowach – „Pole trapezu wynosi:”

Zadanie do wykonania na platformie repl.it.
Gotowy program należy zapisać (Files, kliknąć na 3 kropki po prawej i z listy wybrać „download as zip”),
a następnie spakowany przesłać na adres zsp-informatyka@o2.pl

Termin: do 30.03.2021Temat: Instrukcja warunkowa „if”.

#include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
{
    int predkosc;
     cout << „Podaj prędkosc jazdy na odcinku kontrolowanym autostrady:”;
     cin >> predkosc;
    if (predkosc >150)
    {
       cout << „Mozesz zostac ukarany mandatem. \n”;
       cout << „========================================\n\n\n”;
       if (predkosc <=170) cout <<„Mozesz dostac mandat 100-200zł\n”;
       else if (predkosc <=200) cout <<„Bedzie bolalo, ale mozesz grac w filmach kaskaderskich\n”;
       else cout <<„bezpieczniej bedzie samolotem”;
    }
      else
      cout << „Szerokiej drogi – nie zostaniesz ukarany.”;
    return 0;
}


Temat: Obliczenia

#include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
 {
          int a,b,c;
          float srednia;
          cout << „Prosze wprowadzic kolejno trzy liczby calkowite:” <<endl;
          cout << „Podaj pierwsza liczbe: „;
          cin >> a;
          cout << „Podaj druga liczbe: „;
          cin >> b;
          cout << „Podaj trzecia liczbe: „;
          cin >> c;
         srednia = (float) (a + b + c)/3;
         cout << „Srednia arytmetyczna z podanych liczb wynosi: ” << srednia;
       return 0;
}


Zadanie 1:

Napisz program, który będzie wykonywał prostą instrukcję:

Program pyta o Twoje dane
Podaj swoj wiek: (w tym miejscu program oczekuje na Twój wpis – np. 17)
Podaj swoj wzrost w cm: (w tym miejscu program oczekuje na Twój wpis – np. 176)
Twoje dane:
Twoj wiek: 17     <—– program przepisuje dane wpisane wcześniej
Twoj wzrost: 176     <—– program przepisuje dane wpisane wcześniej

 

W deklaracji programu należy użyć nazw zmiennych „wiek” i „wzrost” (int wiek, wzrost)

Zadanie do wykonania na platformie repl.it.

Gotowy program należy zapisać (Files, kliknąć na 3 kropki po prawej i z listy wybrać „download as zip”),

a następnie spakowany przesłać na adres zsp-informatyka@o2.pl

Termin: do 10.03.2021

 


StronaProgramowanie w języku C++ (https://repl.it/)

 1. Kliknij na „Sign up” (prawy górny róg)
 2. Wpisz swój login (username)
 3. Podaj swój e-mail
 4. Wpisz swoje hasło
 5. Kliknij na przycisk „Sign up”

Wejdź na swój e-mail i potwierdź chęć zapisania się klikając na „Complete verification”.

Wejdź ponownie na stronę Programowanie w języku C++ (https://repl.it/)

Kliknij na „Log in” i na stronie kliknij na „+” w prawym górnym rogu,

Z pola wyboru wybierz język C++, obok wpisz nazwę swojego pierwszego programu i niżej kliknij w pole „Create repl”

Do ćwiczeń możesz wykorzystać treść programu z poprzedniej lekcji.

 


 

Temat 2: Deklaracja zmiennej

#include <iostream>   // biblioteka związana z strumieniami cin i count
using namespace std;   // ustawiam wykorzystanie przestrzeni nazwy std, żeby nie trzeba było pisać ciągle np. std::cout, std::cin, std::endl
int main() // Funkcja wywoływana przez system
    {
         cout<<„Program: moje dane”<<endl;    // Tak się wyświetla tekst, umieszczając go pomiędzy cudzysłowami.
         cout<<„Podaj swoje imie: „;
         char imie[255];   // deklaracja zmiennej tablicowej typu char przeznaczonej do przechowywania ciągu znaków nie większego niż 254 elementów (ostatni znak musi być równy 0)
         cin>>imie;   // tak się wczytuje dane wpisane za pomocą klawiatury do zmiennej
         cout<<„Podaj swoje nazwisko: „;
         char nazwisko[255];
         cin>>nazwisko;
         shortint wiek;
         cout<<„Podaj swój wiek: „;
         cin>>wiek;
         cout<<„Podaj swój wzrost w [m]:”;
         float f;  //liczba zmiennoprzecinkowa – rzeczywista
         cin>>f;
        cout<<endl<<endl<<„Oto twoje dane:”<<endl;   // tutaj endl wstawia znak nowej linii na ekranie
        cout.precision(2);    // ustawianie ilości liczb wypisywanych dla liczb zmiennoprzecinkowych (w tym przypadku do 2 liczb)
        cout<<„Imie: „<<imie<<endl;
        cout<<„Nazwisko: „<<nazwisko<<endl;
        cout<<„Wiek: „<<wiek<<endl;
        cout<<„Wzrost w [m]: „<<f<<endl<<endl;   // tak wyświetla się na ekranie dane zawarte w zmiennych
        cout<<„Wcisnij enter, aby zamknac program…”;
       cin.get();   // tutaj oczekuję na wciśnięcie entera
       return 0;
}

Temat 1: Struktura programu. Biblioteka operacji standardowych wejścia/wyjścia.

 

#include <iostream>        /*dyrektywa #include (dołączyć) przekazuje informacje do procesora informację o dołączeniu do programu biblioteki iostream, dzięki czemu można wykonywać standardowe operacje wejścia/wyjścia (input/output) takie jak wypisanie na ekranie (urządzenie wyjściowe) jakiegoś tekstu.*/

using namespace std       /*dyrektywa using udostępnia całą zawartość standardowej (std)przestrzeni nazw. Nie trzeba już stosować std:: przed cout*/

int chlopcy,dziewczyny;         /*deklaracja zmiennej – nazwa zmiennej liczby całkowitej – „chlopcy”, „dziewczyny”*/

int main()      /*deklaracja funkcji głównej (main). Funkcja to inaczej zestaw instrukcji, który posiada swoją nazwę – w tym przypadku main. Na początku każdej funkcji wpisujemy typ  danych, który funkcja zwraca, następnie podajemy jej nazwę, a w nawiasach podajemy argumenty funkcji (opcjonalnie).*/

  {        /*nawias otwierający, który wskazuje na początek definicji funkcji głównej*/

        cout << „Program pokazuje ilosc osob w klasie”<<endl;      /*cout<< to strumień wyjścia znaków („wypisywanie danych na ekran”). endl zakończenie i przejście kursora o linię niżej*/
        cout << „Podaj liczbe chlopcow:”;
        cin >> chlopcy;        /*cin>> to strumień wejścia znaków (umożliwia wczytywanie danych wpisywanych z klawiatury). Program czeka na wpisanie liczby całkowitej*/
        cout << „Podaj liczbe dziewczat:”;
        cin >> dziewczyny;
       return 0;     /*każda funkcja, gdzie przed nazwą występuje typ danych np. int, float, char, string, itp. z wyjątkiem void musi zwrócić po zakończeniu swojego działania dane z takim typem jak przy deklaracji funkcji. Funkcja main deklarowana była jako int main(), dlatego musi zwrócić liczbę całkowitą – return 0*/
  }      /*nawias zamykający, który wskazuje na koniec definicji funkcji głównej*/

 

Deklaracja zmiennej – to inaczej zarezerwowanie w pamięci miejsca o określonym rozmiarze (zależnym od typu danych i implementacji C++) i określonej nazwie. Np.

int a, x, y;
Każda zmienna deklarowana jest według następującej zasady. Najpierw podajemy typ danych, następnie unikatową nazwę z wyjątkiem zarezerwowanych słów kluczowych. Zmienne tego samego typu można również deklarować oddzielając je (,). Np. int a, x, y;

Zmienne można podczas deklaracji inicjalizować podając wartość zmiennej lub wyrażenie.
Np. int chlopcy, dziewczyny;

 PREZENTACJA

Tematy:

Wybierz jeden:

 1. Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie (wyszukiwarki, słowniki, encyklopedie, operatory pomagające w wyszukiwaniu, możliwości wyszukiwarek poza wyszukiwaniem stron, zaawansowane metody wyszukiwania, )
 2. Historia komputera.
 3. Przewodnik po Inowrocławiu.
 4. Moje hobby.
 5. Wycieczka po Polsce – parki narodowe.

 

 • 10 – 20 slajdów,
 • 20MB wielkość prezentacji,
 • Automatyka przejść,
 • Czas trwania do 10 min..

Instalator LibreOffice:
https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/

wersje starsze:
https://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

 

Odpowiedzi na pytania proszę nadesłać mailem (zsp-informatyka@o2.pl) do 12.02.2020

W mailu należy podać nazwisko i imię oraz klasę

 BAZY DANYCH 

Zadanie 3: Tworzenie bazy z więcej niż jedną tabelą, kwerendą i formularzem. Relacje.

Zadanie:

 1. Utwórz nową bazę danych w Libre Office.
 2. Zapisz ją pod nazwą: imię nazwisko-klasa (np. jan-kowalski-2blo).
 3. Baza ma przedstawiać dane z organizacji skoków narciarskich.
 4. Tabela 1 – pola: ID_skoczka, nazwisko, imię, państwo (podaj 5 państw),
 5. Tabela 2 – pola: ID_skoczka, długość skoku (od 100 do 130)(wpisz 5 skoków)
 6. Utwórz relacje pomiędzy tymi tabelami.
 7. Kwerenda 1: skoczek jakiego państwa wykonał najdłuższy skok?
 8. Kwerenda 2: sportowcy jakich państw zajęli główne miejsca na podium?
 9. Formularz: wykonaj formularz za pomocą kreatora.

Odpowiedzi na pytania proszę nadesłać mailem (zsp-informatyka@o2.pl) do 08.12.2020

W mailu należy podać nazwisko i imię oraz klasę

 

 Zadanie 2: Tworzenie bazy z jedną tabelą, kwerendą i formularzem.

Zadanie:

 1. Utwórz nową bazę danych w Libre Office.
 2. Zapisz ją pod nazwą: imię nazwisko-klasa (np. jan-kowalski-2blo)
 3. Baza ma przedstawiać sprzedaż samochodów używanych w fikcyjnym komisie.
 4. Pola w tabeli: Identyfikator (integer), marka, model, rok produkcji, cena, kolor, przebieg kilometrów (należy określić typy danych)  – ilość samochodów większa niż 5.
 5. Kwerenda ma wyszukiwać: auta z ceną do 20 000, z przebiegiem do 150 000. (pole „kryteria”)
 6. Należy wykonać formularz (za pomocą kreatora).

Odpowiedzi na pytania proszę nadesłać mailem (zsp-informatyka@o2.pl) do 20.11.2020

W mailu należy podać nazwisko i imię oraz klasę

 Zadanie 1: Identyfikator w tabeli

 

 

Pytania:

 1. Czym jest identyfikator w tabeli?
 2. Do czego służy identyfikator?
 3. Jakie typy danych może przybierać pole identyfikatora?

Odpowiedzi na pytania proszę nadesłać mailem (zsp-informatyka@o2.pl) do 23.10.2020

W mailu z odpowiedziami należy podać nazwisko i imię oraz klasę