Informacje o rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR  34/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 20.maja 2020r.

w sprawie

KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM I TECHNIKUM

na rok szkolnym 2020 /2021

 1. Podstawa prawna rekrutacji:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Zarządzeniem Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. – z wyłączeniem terminów rekrutacji
 • § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 1. Terminy rekrutacji:
 • od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły, do godz. 15.00
 • od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje
 • 12 sierpnia 2020r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Przepisy umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkoły.

 • Od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile wcześniej oryginały nie zostały złożone);
 • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  do szkoły;
 • od 19 sierpnia 2020r. do 22 sierpnia 2020r. – rozpatrywanie odwołań.

 

 1. Kandydaci do klasy  I technikum i klasy I liceum składają niżej wymienione dokumenty:
 • podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji);
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w klasie VIII
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;
 • dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły;
 • wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty składamy w „koszulce”

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: dokumenty mogą zostać przesłane na adres: zsp@koscielec.pl

 1. Kandydat do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kościelcu może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 2. Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
 3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego po klasie VIII szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 (język polski – 35, matematyka – 35, język obcy nowożytny – 30). Wynik egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej przedstawiony w procentach: język polski, matematyka mnożymy przez 0,35, natomiast język obcy nowożytny mnożymy przez 0,3
 4. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – geografia lub edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM ROLNICZE – biologia lub geografia; informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI – informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena), technika.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH –język obcy lub informatyka, geografia lub biologia (punktowana lepsza ocena).

 1. Punktacji podlegają  również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

 

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

tytuł finalisty – 10 pkt.

tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.

tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

 • osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

międzynarodowym – 4 pkt.

krajowym – 3 pkt.

wojewódzkim – 2 pkt.

powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w powyższych punktach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 • za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:
 • uzyskana liczba punktów na egzaminie po szkole podstawowej,
 • uzyskana liczba punktów za świadectwo,
 • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
 • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
 • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.
 1. O przyjęciu do  szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 2. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2020/2021, tj. wizytówki klas i wychowawców oraz charakterystyka  szkoły, zamieszczone są na stronie: www.koscielec.pl oraz profilu społecznościowym facebook.