Informacje o rekrutacji

 

Przyjmowanie wniosków do sekretariatu
23.05.2016 r. – 20.06.2016 r.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE, dyplomy, itp)
24.06.2016 r. – 28.06.2016 r. – do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
29.06.2016 r. – godz. 12.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów świadectw
30.06.2016 r. do godz. 18.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
01.07.2016 r. – o godz. 12.00

Wydanie skierowań na wymagane badania lekarskie, rozpatrywanie odwołań i ewentualne postępowanie uzupełniające od
– 01.07.2016 – 05.07 2016 r.

Przyjmowanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie –
do 25.07.2016 r.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015/2016 z dnia 29.02.2016r.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

 

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156).
 2. Rozporządzenie MEN z dn. 2.11.2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 3. Zarządzenie nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół Ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych     w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych   w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów wraz z załącznikami.

 

Obowiązujące terminy:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – 23.05.2016r – 20.06.2016r.
 2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy, itp.) od 24.06.2016r. do 28.06.2016r. (do godziny 15.00).
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – 29 czerwca 2016r. , godz. 12.00
 4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów świadectw – do 30.06.2016r. , do godz. 18.00.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 1 lipca 2016r. o godz. 12.00.
 6. Wydawanie skierowań na wymagane badania lekarskie, rozpatrywanie odwołań i ewentualne postępowanie uzupełniające od 01.07.2016r. do 05.07.2016r.
 7. Przyjmowanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie – do 25.07.2016r.

 

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW PUNKTOWYCH”

 

            Liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi maksymalnie 200 punktów.

 

            Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki          w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 punktów:

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język obcy nowożytny
Język polski – maks. 20 pkt. Matematyka – maks. 20 pkt. Język obcy – maks. 20 pkt. na poziomie podstawowym
Historia i wiedza o społeczeństwie – maks. 20 pkt. Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia) – maks. 20 pkt.

 

 

 

            Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 80 punktów:

Ocena Język polski Pozostałe 3 przedmioty punktowane w zależności od wybranej klasy
celujący 20 20
bardzo dobry 16 16
dobry 12 12
dostateczny 8 8
dopuszczający 2 2

 

Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów w zależności od typu szkoły. Przedmioty punktowane do poszczególnych typów szkół zawarte są w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 18/2015/2016 z dnia 29.02.2016r.

 

Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych (konkursy zgodne z wykazem będącym załącznikiem do Zarządzenia Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 12/2016) przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

            Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum, takie jak:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych        na podstawie zawartych porozumień przez kuratora oświaty;
 • tytuł finalisty – 10 pkt.
 • tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.
 • tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów – laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów – finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • za osiągnięcia w zawodach sportowych i artystycznych na szczeblu;
 • międzynarodowym – 4 pkt..
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno ww. osiągnięcie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekraczać 13 pkt.

 

Punkty za wolontariat, rozumiany jako systematyczna, co najmniej 10- miesięczna, udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 2 pkt.

 

Brak wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum o określonym wyżej osiągnięciu powoduje nie naliczenie punktów za osiągnięcia.

            Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe, lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 

            Minister Edukacji Narodowej ustalił sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z danego zakresu lub danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego,        w cytowanym wyżej Rozporządzeniu.

 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów,  uzyskanych  w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria:

 • uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
 • uzyskana liczba punktów za świadectwo
 • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
 • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych
 • kandydaci z problemami   zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata

 

O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole, w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

      Kandydaci do klas I ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu składają niżej wymienione dokumenty:

 1. Podanie pobrane ze strony szkoły lub sekretariatu szkoły.
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminy gimnazjalnego.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. 3 zdjęcia.
 5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, pracę w wolontariacie (np. dyplomy lub zaświadczenia).
 6. Dokumenty winny być złożone w tzw. „koszulce”.

 

WSZYSTKIE KSEROKOPIE MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE:

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

 

Załącznik Nr 2 do „Regulaminu rekrutacji”

do klasy I na rok szkolny 2016/2017

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU SPORTOWO – OBRONNYM

– język polski

– geografia lub edukacja dla bezpieczeństwa (punktowana będzie lepsza ocena),

– wiedza o społeczeństwie

– wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ROLNICZE

– język polski

– biologia lub geografia (punktowana będzie lepsza ocena),

– informatyka

– wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

– język polski

– technika

– informatyka

– wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

– język polski

– język obcy (w przypadku dwóch języków punktowany będzie lepsza ocena)

– geografia lub biologia (punktowana będzie lepsza ocena),

– informatyka

 

TECHNIKUM AGROBIZNESU

– język polski

– geografia

– biologia

– wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

– język polski

– biologia lub chemia (punktowana będzie lepsza ocena),

– informatyka

– język obcy (w przypadku dwóch języków punktowany będzie lepsza ocena)

 

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

język polski

– technika

– informatyka

– wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM OGRODNICZE

– język polski

– język obcy (w przypadku dwóch języków punktowany będzie lepsza ocena)

– biologia

– geografia