Informacje o rekrutacji

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2022/2023

Dyrektora Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 01.03.2023 r.

w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM 1 TECHNIKUM na rok szkolnym 2023/2024

l . Podstawa prawna rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko -pomorskim.
 1. Terminy rekrutacji:
  • od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r. — składanie wniosków o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego — oddziałów przygotowania wojskowego i technikum, do 15:00 od 19 czerwca 2023r. do 21 czerwca 2023r. odbędą się próby sprawnościowe do liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego, wg zarządzenia dyrektora szkoły (II termin: od 03 lipca 2023 do 05 lipca 2023r. dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w pierwszym terminie).

do 26 czerwca 2023r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (II termin — do 6 lipca 2023 roku) od 27 czerwca 2023r. do 11 lipca 2023r. do godz. 15.00 — uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku (dotyczy technikum), w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 • od 27 czerwca 2023r do 30 czerwca 2023r, do godz. 15:00 — złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje dla liceum ogólnokształcącego oddziału przygotowania do 12 lipca 2023r weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów
 • 18 lipca 2023r. godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły od 15 maja 2023r. do 19 lipca 2023r. — wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do przyjęcia do technikum
 • od 18 lipca 2023r. do 21 lipca 2023r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile wcześniej oryginały nie zostały złożone), a w przypadku technikum — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 24 lipca 2023r. godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych do szkoły;  od 24 lipca 2023r. — rekrutacja uzupełniająca do liceum i technikum, rozpatrywanie odwołań.

 1. Kandydaci do klasy I technikum i klasy I liceum składają niżej wymienione dokumenty:
 • podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji); zaświadczenie o egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w klasie VIII świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 3 zdjęcia podpisane Imieniem i nazwiskiem;  dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);  inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły; wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;  dokumenty składamy w „koszulce”
 1. Kandydat do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kościelcu może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

5, Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko — Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego po klasie VIII szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 (język polski — 35, matematyka — 35, język obcy nowożytny — 30). Wynik egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej przedstawiony w procentach: język polski, matematyka mnożymy przez 0,35, natomiast język obcy nowożytny mnożymy przez 0,3
 2. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

celujący — 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny — 8 pkt.

dopuszczający — 2 pkt

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           ODDZIAL PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO — język obcy lub edukacja dla bezpieczeństwa, biologia lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM ROLNICZE — biologia lub geografia; informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA 1 AGROTRONIKI – informatyka lub wychowanie fizyczne, technika lub geografia (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM ŻYWIENIA 1 USŁUG GASTRONOMICZNYCH -język obcy lub informatyka, geografia lub biologia (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – język obcy, geografia lub informatyka (punktowana lepsza ocena)

 1. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem — 7 pkt.
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty: — tytuł finalisty 10 pkt.

tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym — 7 pkt.

— tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym — 5 pkt.  osiągnięcia w zawodach wiedzy — konkursach organizowanych przez Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty:

— dwóch lub więcej tytułów finalisty — 10 pkt.

— dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego — 7 pkt.

— dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

— tytuł finalisty konkursu przedmiotowego — 7 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego — 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt  za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu: — międzynarodowym — 4 pkt. krajowym — 3 pkt. wojewódzkim — 2 pkt. powiatowym — 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w powyższych punktach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 • za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi — 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągmęcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:
  • uzyskana liczba punktów na egzaminie po szkole podstawowej, uzyskana liczba punktów za świadectwo, uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,  uczniowie z placówek opiekuńczo- wychowawczych,  uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,  kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno — pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
  • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 3. Kandydaci składający podania do Liceum ogólnokształcącego — Oddział Przygotowania Wojskowego, są zobowiązani do przystąpienia do Testu Sprawności Fizycznej w terminach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły (zakres testu stanowi załącznik 1 do Zarządzenia) oraz do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.
 4. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2023/2024, tj. wizytówki klas oraz charakterystyka szkoły, zamieszczone są na stronie: www.koscielec.pl oraz profilu społecznościowym facebook.

Karol Błażejczak dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu