Informacje o rekrutacji

 

ZARZĄDZENIE NR  21/2017/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 16.03.2018r.

w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

na rok szkolnym 2018/2019

 

 

 1. Podstawa prawna rekrutacji:
  • rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  • Zarządzenie nr 42/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 04 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania  dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół Ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.
 2. Terminy rekrutacji:
  • od 17 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły, do godz. 15.00
  • od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz. 12.00 – przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.)
  • 06 lipca 2018r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  • do 13 lipca 2018r. do godz. 10.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa;
  • 13 lipca 2018r. do godz. 14.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  do szkoły;
  • od 04 lipca 2018r. do 5 lipca 2018r. – rozpatrywanie odwołań.
 3. Kandydaci do klas  I techników, liceów i szkół branżowych składają niżej wymienione dokumenty:
  • podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji;
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;
  • dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);
  • wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty składamy w „koszulce”.
 4. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 5. Absolwenci gimnazjalistów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
 6. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 ( część humanistyczna: 40, w tym j. polski – 20 oraz historia i wos – 20; część matematyczno – przyrodnicza – 40, w tym matematyka – 20 i przedmioty przyrodnicze – 20; język obcy na poziomie podstawowym – 20) . Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z poszczególnych zakresów  egzaminu tj.  j.polski, matematyka, historia i wos oraz j. obcego na poziomie podstawowym) mnoży się przez 0,2.
 7. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – geografia lub edukacja; wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM ROLNICZE – biologia lub geografia; informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI – informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena), technika.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH –język obcy lub informatyka, geografia lub biologia (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ  – geografia lub historia (punktowana lepsza ocena), wychowanie fizyczne.

TECHNIKUM  INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI – informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena), technika.

TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – informatyka, biologia lub geografia ((punktowana lepsza ocena).

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników –  – wychowanie fizyczne lub technika, język obcy lub informatyka (punktowana lepsza ocena)

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas:

 1. Punktacji podlegają  również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:
 1. a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 2. b) osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

– tytuł finalisty – 10 pkt.

– tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.

– tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

 1. c) osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.

– dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

– dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 1. d) za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 pkt.

– krajowym – 3 pkt.

– wojewódzkim – 2 pkt.

– powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w punktach b i d wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 1. e) za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 1. f) Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z danego zakresu lub danej części lub z całości egzaminu gimnazjalnego, w cytowanym wyżej Rozporządzeniu.
 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:
  • uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
  • uzyskana liczba punktów za świadectwo,
  • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
  • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
  • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.
 2. O przyjęciu do  szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 3. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2018/2019, tj. wizytówki klas i wychowawców oraz charakterystyka  szkoły, zamieszczone są na stronie:

www.koscielec.pl