Informacje o rekrutacji

 

ZARZĄDZENIE NR  21/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 12.03.2019r.

w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

na rok szkolnym 2019 /2020

 

 1. Podstawa prawna rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 • Zarządzenie nr 9/2019 i 10/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz absolwentów dotychczasowego gimnazjum

 1. Terminy rekrutacji:

Terminy są wspólne dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum

 • od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły, do godz. 15.00

 • od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.)

 • 11 lipca 2019r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 • do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa;

 • 16 lipca 2019r. do godz. 12.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  do szkoły;

 • od 16 lipca 2019r. do 17 lipca 2019r. – rozpatrywanie odwołań.

 1. Kandydaci do klas  I techników, liceów i szkół branżowych składają niżej wymienione dokumenty:

 • podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji;

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w klasie VIII

 • świadectwo ukończenia gimnazjum;

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;

 • dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);

 • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły;

 • wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • dokumenty składamy w „koszulce”.

 1. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 2. Absolwenci gimnazjalistów, ośmioletnich szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

 3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 ( część humanistyczna: 40, w tym j. polski – 20 oraz historia i wos – 20; część matematyczno–przyrodnicza – 40, w tym matematyka – 20 i przedmioty przyrodnicze – 20; język obcy na poziomie podstawowym 20). Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z poszczególnych zakresów  egzaminu tj.  j. polski, matematyka, historia i wos mnożymy przez 0,2 , natomiast j. obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.

 4. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego po klasie VIII szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 (język polski – 35, matematyka – 35, język obcy nowożytny – 30). Wynik egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej przedstawiony w procentach: język polski, matematyka mnożymy przez 0,35, natomiast język obcy nowożytny mnożymy przez 0,3

 5. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

           celujący – 18 pkt.

           bardzo dobry – 17 pkt.

           dobry – 14 pkt.

           dostateczny – 8 pkt.

           dopuszczający – 2 pkt

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – geografia lub edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM ROLNICZE – biologia lub geografia; informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI – informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena), technika.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH –język obcy lub informatyka, geografia lub biologia (punktowana lepsza ocena).

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników –  – wychowanie fizyczne lub technika, język obcy lub informatyka (punktowana lepsza ocena)

 1. Punktacji podlegają  również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

 • ukończenie gimnazjum, szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

 • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

         – tytuł finalisty – 10 pkt.

         – tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.

         – tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

 • osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty:

         – dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.

         – dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

         – dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

         – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

         – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

         – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

         – międzynarodowym – 4 pkt.

         – krajowym – 3 pkt.

         – wojewódzkim – 2 pkt.

         – powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w powyższych punktach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 • za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z danego zakresu lub danej części lub z całości egzaminu gimnazjalnego, w cytowanym wyżej Rozporządzeniu.

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:

 • uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym/po szkole podstawowej,

 • uzyskana liczba punktów za świadectwo,

 • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,

 • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

 1. O przyjęciu do  szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 2. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2019/2020, tj. wizytówki klas i wychowawców oraz charakterystyka  szkoły, zamieszczone są na stronie: www.koscielec.pl oraz profilu społecznościowym facebook.