Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

W roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest projekt pn.„ Twoja wiedza – Twoja przyszłość III” . Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do warunków rynku pracy, przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego oraz podnoszenie jakości poprzez: wyposażenie pracowni szkolnych, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych oraz kursów rekomendowanych przez pracodawców, z którymi współpracują szkoły, a także wsparcie dla nauczycieli w postaci: studiów podyplomowych, kursów doskonalących i szkoleń.

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na podstawie umowy o dofinansowanie z 17 października 2018.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z pandemią Covid -19 realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II przewidziane są następujące formy wsparcia w projekcie:

1. Dla uczniów i uczennic:

  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

  • „ Sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych”

  • „ Kuchnia śródziemnomorska”

  • „ Organizacja usług cateringowych”

  • „ Podstawy rolnictwa precyzyjnego”

  • Kursy:

  • „ Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli”

2. Dla nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego:

  • Kurs: „Dekorowanie wyrobów cukierniczych”