Procedury funkcjonowania ZS Kościelec – COVID19

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU W CZASIE EPIDEMII COVID-19 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie w drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego oraz numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 4. Wszystkim uczniom po wejściu do budynku szkoły pracownicy obsługi dokonują pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego a następnie kierowani są oni na poszczególne piętra przez nauczycieli dyżurujących.

 5. Obowiązkowo wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły z założonymi maseczkami/przyłbicami zasłaniając usta i nos i przemieszczają się w częściach wspólnych w maseczkach, aż do wejścia do sal lekcyjnych.

 6. Osoby z zewnątrz zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te mogą poruszać się jedynie w wyznaczonych obszarach budynku szkoły.

 7. Zalecany jest kontakt z rodzicem/opiekunem ucznia przede wszystkim z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając mu min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły(rekomendowany własny środek transportu). Takim wyznaczonym pomieszczeniem w szkole jest gabinet pielęgniarki szkolnej.

 9. Szkoła organizuje pracę w taki sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Ponadto szkoła unikać będzie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 11. Przedmioty, sprzęt znajdujący się w sali, pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekować przez pracowników obsługi.

 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 13. W salach lekcyjnych oraz gimnastycznych podłogi będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W klasach i pracowniach dezynfekowane będą także blaty stolików przez pracowników obsługi.

 14. Nauczyciel wietrzy sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Części wspólne ( w tym korytarz) będą wietrzone przez obsługę co najmniej raz na godzinę.

 15. Uczniowie podczas przerw przebywać będą na świeżym powietrzu ( o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą).

 16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe będą ograniczone.

 17. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będzie czyszczony lub dezynfekowany.

 19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 20. W szkolnej szatni udostępniony będzie środek dezynfekujący.

 21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę możliwości ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 22. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole zostaną przedstawione uczniom przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 23. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, zostały ustalone w odrębnym regulaminie i zostaną przekazane uczniom podczas zajęć z wychowawcą ( zał. Nr 1).

 24. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zostały ustalone w odrębnym regulaminie i zostaną przekazane uczniom na pierwszych zajęciach z wychowawcą.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wyznaczeni pracownicy obsługi są zobowiązani do wykonania pomiaru temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do szkoły oraz dopilnowania dezynfekcji rąk i założenia maseczek/przyłbic oraz żeby te osoby nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 3. W szkole prowadzona jest ewidencja ( zał. Nr 2) codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 4. Osoby przeprowadzające dezynfekcję zobligowane są do przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji.

 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

 6. Pracownicy obsługi szkoły na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 7. Na terenie szkoły znajduje się pojemnik do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej:

GIS:https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, które zamieszczone są w osobnym Regulaminie (Procedury postępowania w czasie epidemii w kuchni – zał. Nr 3). Zachowana zostanie odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 2. Korzystanie z posiłków odbywających się w stołówce odbywa się według opracowanego wcześniej Regulaminu ( Procedury postępowania w czasie epidemii w stołówce, zał. Nr 4).

Organizacja pracy internatu

 1. Opracowany został wewnętrzny regulamin internatu oraz postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa. Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie poinformowani zostaną o nim przed przyjazdem do internatu. Regulamin zostanie także umieszczony na tablicy informacyjnej w korytarzu internatu ( zał. Nr 5).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników, uczniów szkoły oraz wychowanków internatu

 1. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 3. W szkole i internacie zostały wyznaczone i przygotowane pomieszczenia, w których będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 • Pracownicy szkoły/internatu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać telefoniczną poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać telefoniczną poradę medyczną).

 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Szkoła zastosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin biblioteki ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu w czasie pandemii Covid-19 obowiązujący od 1 września 2020

I. Zasady ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00.
 2. Po wejściu i przy wyjściu z biblioteki każdy jest zobowiązany zdezynfekować ręce, również wtedy gdy posiada rękawiczki, w bibliotece należy zasłaniać nos i usta.
 3. Należy zachować bezpieczną odległość społeczną -1,5m., zarówno podczas przebywania

w wypożyczalni jak i czytelni.

 1. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać najwyżej 3 osoby i nie mogą one przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze)
 2. Co najmniej raz na godzinę powinno się wietrzyć pomieszczenie.
 3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. blaty, stoły, klamki, oparcia krzeseł itp.
 4. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii zostaną podane do wiadomości użytkowników.
 1. Zasady korzystania z księgozbioru i sprzętu

1. Wypożyczający nie korzystają z wolnego dostępu do pólek, książki podaje bibliotekarz.

2. Przyjęte książki należy odizolować, włożyć do specjalnego pudła, oznaczyć datę zwrotu i

wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

3. Okres kwarantanny dla zwróconych książek i materiałów z których korzystają czytelnicy

w czytelni wynosi 48 godzin, po tym czasie wracają one do użytkowania.

4. Czytelnicy mogą korzystać z czytelni zachowując dystans społeczny, mogą zdjąć maseczkę,

po zakończeniu pracy stolik zostanie zdezynfekowany, potrzebne materiały uczniowi

podaje nauczyciel.

5. Użytkownik może korzystać z komputera i kserokopiarki, po uprzednim odkażeniu

rąk, po zakończeniu pracy sprzęt zostanie zdezynfekowany.