Zostań Omnibusem III

Projekt pn. „Zostań Omnibusem III”, realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne, zwanym dalej projektem.
Projekt jest realizowany przez Powiat Inowrocławski – Beneficjenta projektu.
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu
ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji
kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego
podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym: 2021/2022
i 2022/2023.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Dla uczniów:

Obywatel w cyberprzestrzeni – 1 gr. 8 os., 30 godz./gr.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka 2 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język angielski – 2 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język rosyjski – 1 gr. 8 os. 30 godz./gr

Komunikacja interpersonalna – 1 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Odkrywamy fizykę metodą eksperymentu – 1 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Eksperymenty, doświadczenia i obserwacje w biologii – 1 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Budzenie ciekawości świata metodą eksperymentu w geografii – 1 gr. 8 os. 30 godz./gr.

Dla nauczycieli:

Doskonalenie umiejętności pracy metodą eksperymentu z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych – kurs/szkolenie

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Zostań Omnibusem III” dla Uczniów/Uczennic

I. Informacje o projekcie

  • 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału uczniów/uczennic, w tym przebieg procesu rekrutacji w projekcie pn. „Zostań Omnibusem III”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne, zwanym dalej projektem.

 1. Projekt jest realizowany przez Powiat Inowrocławski – Beneficjenta projektu.

 1. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego

podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym: 2021/2022

i 2022/2023.

4. Projektem zostanie objętych 7 szkół prowadzących kształcenie ogólne,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,

 • IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,

 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego

w Inowrocławiu,

  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

 1. Funkcję Biura Projektu pełni Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

 1. Projekt jest realizowany w roku szkolnym: 2021/2022 i 2022/2023.

 1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1) dla uczniów/uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza

 1. Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu:

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

  1. zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo,

 • Bezpieczeństwo w sieci,

 • Komunikacja medialna i cyfrowa,

 • Techniki multimedialne,

 • Podstawy programowania,

  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Warsztaty biologiczne,

 • Warsztaty chemiczne,

 • Warsztaty matematyczne,

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Lektorat z języka hiszpańskiego,

 1. zajęcia pozalekcyjne:

 • Kultura iberyjska po hiszpańsku,

 • Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE,

 • Język angielski,

 • Język niemiecki,

 • Język francuski,

 • Język włoski,

 • Komunikacja w życiu codziennym po hiszpańsku,

 • Komunikacja biznesowa w języku hiszpańskim,

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów: Laboratorium młodego ekonomisty,

Warsztaty kreatywnego rozwoju,

Krytyczne myślenie w naukach historycznych, Krytyczne myślenie w naukach społecznych,

Komunikacja alternatywna dla młodych przedsiębiorców, Komunikacja interpersonalna pozalekcyjne,

 1. zajęcia metodą eksperymentu:

  • Chemia,

  • Matematyka,

  • Biologia,

  • Fizyka,

 1. dla uczniów/uczennic II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu:

a) zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

  • Zajęcia w zakresie TIK,

  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka,

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

 1. zajęcia przyrodnicze pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów:

Chemia, Biologia,

d) zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów:

 • Język angielski,

 • Język niemiecki,

 • Język włoski,

 • Język francuski,

 • Język rosyjski,

  1. zajęcia metodą eksperymentu:

Matematyka, Biologia,

Chemia, Geografia, Fizyka,

 1. dla uczniów/uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu:

  1. zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

 • Zajęcia w zakresie TIK,

   1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów:

  • Matematyka podstawa,

  • Matematyka rozszerzenie,

  • Chemia,

  • Biologia,

  • Fizyka,

   1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów:

  • Język angielski poziom podstawowy,

  • Język angielski poziom rozszerzony,

   1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:

  • Kształtowanie postaw kreatywności,

   1. zajęcia metodą eksperymentu:

  • Histologia – eksperymentalne poznawanie świata,

  • Eksperymentalne poznawanie świata,

  • Praca w terenie,

  • Zajęcia z chemii eksperymentalnej klasa II,

  • Zajęcia z chemii eksperymentalnej klasa III,

  • Fizyka eksperymentalna,

 1. dla uczniów/uczennic IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu:

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

  1. zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

 • Kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo,

  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka,

  1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów: Język angielski,

  2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:

Komunikacja interpersonalna,

 1. dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu:

  1. zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów,

w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:

 • Obywatel w cyberprzestrzeni,

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Matematyka,

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: Język angielski,

Język rosyjski,

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:

Komunikacja interpersonalna,

 1. zajęcia metodą eksperymentu:

  • Odkrywamy fizykę metodą eksperymentu,

  • Eksperymenty, doświadczenia i obserwacje w biologii,

  • Budzenie ciekawości świata metodą eksperymentu w geografii,

 1. dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

a) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

  • Integracja Sensoryczna

 1. zajęcia logopedyczne – zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne:

Sprawne języki,

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna,

 1. Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,

  1. Jestem niebieski 2 – Naucz, przećwicz, powtórz,

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

 1. dla uczniów/uczennic Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

  1. Zajęcia socjoterapeutyczne,

  1. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności matematycznych w dorosłym życiu rozwijanie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  1. Komunikuję się – czyli funkcjonuję niezależnie. Zyskuję autonomię!”,

  1. Ergoterapia (terapia przez pracę) – „Szycie jest proste jak… ścieg”,

  1. Zajęcia o charakterze terapeutycznym – Artystycznie krea(k)tywni. Szkolne

SCRAPOWISKO”.

 1. Kryteria udziału w zajęciach

  • 2

1. Rekrutacja w szkołach będzie prowadzona w sposób gwarantujący równy dostęp kobiet i mężczyzn do udziału w projekcie.

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice z klas 1-4 szkół o kształceniu ogólnym objętych projektem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

 1. W projekcie zaplanowano udział 537 uczniów/uczennic, w tym 39 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

     • 3

 1. Uczeń/uczennica przystępujący/a do udziału w projekcie musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. w przypadku rekrutacji na zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów:

   1. końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym minimum poprawna (wzorowa – 4 pkt, bardzo dobra – 3 pkt, dobra – 2 pkt, poprawna – 1 pkt),

  1. w przypadku rekrutacji na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   1. końcowa ocena z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym nie wyższa niż ocena dostateczna (3 – 3 pkt, 2 – 2 pkt, 1 – 1pkt),

    1. końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym minimum poprawna (wzorowa – 4 pkt, bardzo dobra – 3 pkt, dobra – 2 pkt, poprawna – 1 pkt),

  1. w przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia uczniów:

   1. końcowa ocena z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym nie niższa niż ocena dostateczna (6 – 4 pkt, 5 – 3 pkt, 4 – 2 pkt, 3 – 1 pkt),

   1. końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym minimum poprawna (wzorowa – 4 pkt, bardzo dobra – 3 pkt, dobra – 2 pkt, poprawna – 1 pkt),

  1. w przypadku zajęć pozalekcyjnych z komunikacji interpersonalnej oraz kształtowania postaw kreatywności:

   1. końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym minimum poprawna (wzorowa – 4 pkt, bardzo dobra – 3 pkt, dobra – 2 pkt, poprawna – 1 pkt),

  1. w przypadku zajęć metodą eksperymentu (matematyczno-przyrodniczych):

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

 1. końcowa ocena z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym co najmniej dobra (6 – 3 pkt, 5 – 2 pkt, 4 – 1 pkt) lub średnia ocen na świadectwie co najmniej 3,75 (średnia ocen 3,75 ≤ 1 pkt, średnia ocen poniżej 3,75 – 0 pkt.)

 1. końcowa ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym minimum dobra (wzorowa

3 pkt, bardzo dobra – 2 pkt, dobra – 1 pkt, ),

6) w przypadku zajęć dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w zależności od rodzaju zajęć:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 pkt.

 1. Kryteria opisane w ust. 1 będą stanowiły podstawę do ustalenia listy rankingowej uczniów/uczennic.

 1. W przypadku zainteresowania większej liczby uczniów zostanie opracowana lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z zajęć przez osoby z listy podstawowej na ich miejsce zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

 1. W przypadku mniejszego rzeczywistego zainteresowania zajęciami od zakładanego przeprowadzone zostaną nabory uzupełniające.

     1. Przebieg rekrutacji

      • 4

 1. Za rekrutację pod względem formalnym oraz merytorycznym, jak również za bieżącą obsługę

Biura Projektu na poziomie Beneficjenta odpowiada specjalista ds. rekrutacji i obsługi Biura Projektu.

 1. Na poziomie każdej ze szkół za przebieg rekrutacji oraz bieżącą obsługę projektu odpowiedzialny jest pracownik ds. obsługi technicznej.

 1. Informacja o rekrutacji zostanie przekazana podczas spotkań rekrutacyjnych dla uczniów

  1. rodziców, a także zamieszczona:

   1. w szkołach:

    1. na tablicy ogłoszeń (w postaci plakatów),

    1. na stronie internetowej szkoły,

   1. w siedzibie Beneficjenta:

    1. na tablicy ogłoszeń,

    1. na stronie internetowej,

   1. w postaci ogłoszenia prasowego.

 1. Nabór w szkołach zostanie przeprowadzony w kwietniu 2022 r. oraz we wrześniu 2022 r.

 1. Rekrutacja odbędzie się w trzech etapach:

 • I etap – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych,

 • II etap – weryfikacja formalna,

 • III etap – weryfikacja merytoryczna.

§ 5

I etap – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych

 1. Uczeń/uczennica składa Wychowawcy następujące dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy,

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

  1. Formularz ocen ucznia/uczennicy,

  1. Oświadczenie uczestnika projektu,

  1. Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły w poprzednim roku szkolnym,

  1. Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopię dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit a) w przypadku zgłoszenia chęci udziału ucznia/uczennicy w zajęciach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, wymienionych w § 1 ust. 7 pkt. 6) i pkt. 7).

 1. Dokumenty rekrutacyjne podpisuje uczeń/uczennica. W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 1. Formularz ocen ucznia/uczennicy (załącznik nr 2) wypełnia wychowawca i przekazuje go pracownikowi ds. obsługi technicznej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi złożonymi przez uczniów/uczennice.

 1. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych uczniów/uczennic od wychowawców przez pracowników ds. obsługi technicznej trwa do 5 dni od momentu rozpoczęcia rekrutacji.

    • 6

II etap – weryfikacja formalna

 1. Zebrane dokumenty rekrutacyjne podlegają weryfikacji formalnej prowadzonej przez pracownika ds. obsługi technicznej w terminie do 5 dni od zakończenia naboru.

 1. Weryfikacja formalna oznacza sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych dokumentów.

 1. Pracownik ds. obsługi technicznej sporządza listę uczniów/uczennic, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i przedkłada ją do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 1. Pracownik ds. obsługi technicznej przekazuje specjaliście ds. rekrutacji i obsługi Biura Projektu zatwierdzoną listę, uczniów/uczennic, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi złożonymi przez uczniów/uczennice.

   • 7

III etap – weryfikacja merytoryczna

 1. Zebrane dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem merytorycznym przez specjalistę ds. rekrutacji i obsługi Biura Projektu w terminie do 15 dni od momentu przekazania dokumentów do Biura Projektu: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

 1. O zakwalifikowaniu danego ucznia/uczennicy na zajęcia decydować będzie spełnienie kryteriów określonych § 3 ust. 1.

 1. Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej utworzona zostanie lista rankingowa uczniów/uczennic.

 1. W przypadku uzyskania jednakowych wyników w nauce, decydującą w zakresie zakwalifikowania na zajęcia ucznia/uczennicy, będzie opinia dyrektora szkoły o uczniu /uczennicy.

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

 1. W ramach rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa uczestników projektu, którą zatwierdza Koordynator Projektu.

IV. Zasady udziału w zajęciach

  • 8

 1. Warunkiem udziału uczniów/uczennic w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 7, jest złożenie podpisanego oświadczenia uczestnika projektu.

 1. Beneficjent projektu nie zwraca kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 7.

 1. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a na zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 7,

zobowiązany/a jest do uczestnictwa w przewidzianym wymiarze godzin. Udział

w zajęciach potwierdzany jest każdorazowo listą obecności w dzienniku zajęć.

 1. Uczeń/uczennica zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin zajęć. Godzin usprawiedliwionych nie wlicza się do limitu nieobecności (20% godzin).

 1. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do zabezpieczenia uczestnictwa swoich uczniów/uczennic w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 1. Każdy uczeń/uczennica otrzyma zaświadczenie o nabyciu kompetencji kluczowych na podstawie pozytywnego wyniku testu wiedzy na zakończenie zajęć, a w szczególnych przypadkach na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 1. Udzielenia wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik projektu:

  1. przerwał naukę w szkole,

  1. został skreślony z listy uczniów,

  1. zrezygnował ze wsparcia,

  1. ukończył naukę w szkole.

 1. Dyrekcja szkoły, za pośrednictwem pracownika ds. obsługi technicznej, zobowiązana jest poinformować Beneficjenta Projektu o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 7 nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia.

 1. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 1) – 4) na miejsce uczestników projektu z listy podstawowej zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej, które będą nadal zainteresowane udziałem w projekcie, a w przypadku braku uczniów/uczennic na liście rezerwowej zostaną przeprowadzone nabory uzupełniające.

 1. W przypadku zaprzestania przez uczestników projektu uczestnictwa w zajęciach Beneficjent projektu zażąda, aby uczestnik projektu dokonał zwrotu poniesionych wydatków na wskazane konto. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent Projektu może odstąpić od egzekucji należności.

 1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych i testach wiedzy w trakcie realizacji projektu, jak również po zakończeniu udziału w projekcie.

 1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów: monitorowania, ewaluacji i promocji projektu.

 1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności rekrutacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

V. Postanowienia końcowe

  • 9

 1. Beneficjent Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji projektu sprawuje Beneficjent Projektu, za pośrednictwem Koordynatora Projektu.

Załączniki:

 1. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,

 1. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,

3. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,

 1. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,

 1. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu,

6. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,

 1. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów/uczennic Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

__________________________________________________________________________________________

Biuro Projektu:

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

tel. 52 35 92 327, 52 35 92 326,

328

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

fax. 52 35 92

333

ul. Mątewska 17, pokój 304, 305, 306

integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

88-100 Inowrocław