RODO – klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Kościelcu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

– Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość, tel. 52 3511130,

– Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kościelcu jest ; Adam Mroczek – Dane kontaktowe – iodo@amster.eu tel. 601215898

– Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

– Dane osobowe Pana/Pani/ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, bądź zniszczone po zakończeniu trwania nauki w Zespole Szkół
w Kościelcu w czasie określonym na podstawie przepisów prawa.

– Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

– Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

– Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

– Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom
znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

 

Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Kościelcu
mgr inż. Karol Błażejczak