Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik Mechanizacji Rolnictwa –  szerokoprofilowy zawód, otwierający absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach

 

Jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Pozytywny wynik tego egzaminu da Ci tytuł: technik mechanizacji rolnictwa.

 Wybierając ten typ szkoły oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in.:
– podstaw techniki,
– budowy maszyn i urządzeń rolniczych,
– podstaw rolnictwa,
– elektrotechniki,
– podstaw przedsiębiorczości.

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji rolniczej,
obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.
– obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w sprzęcie rolniczym.

 Szkoła zapewnia praktykę zawodową, która odbywa się w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach
 techniczno – handlowej obsługi wsi.

W trakcie nauki zdobywasz prawo jazdy kategorii T.

Tylko w tym kierunku zdobędziesz prawo jazdy B za darmo !

 Możesz również zdobyć uprawnienia:
    – kombajnisty
    – chemizacyjne
    – do kierowania wózkami napędzanymi
    – certyfikaty umożliwiające pozyskiwanie funduszy
      unijnych
 

Absolwenci szkoły w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa mogą podejmować pracę w:
w przedsiębiorstwach techniczno-handlowych obsługi wsi i rolnictwa prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację
pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjnych,

w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej,
doradztwie rolniczym,
we własnym gospodarstwie rolniczym, mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą

 Kwalifikacje zawodowe:
M.1  – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
M.2  – obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
M.46  – eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Uwaga:
wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL