STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

WSTĘP

Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły i osoby współpracujące ze szkołą (wolontariusze, stażyści, praktykanci, przedstawiciele instytucji i firm) jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie. Standardy ochrony małoletnich obowiązują wszystkich pracowników szkoły i osoby współpracujące ze szkołą i zawierają wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i dobra dzieci.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304 ze zm.) uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606). Nowelizacja ta określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich obejmują:

I. Przepisy ogólne

II. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem

III. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia

lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

IV. Procedura składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

na szkodę małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego

V. Zasady ochrony danych osobowych małoletniego

VI. Zasady ochrony wizerunku małoletniego

VII. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

VIII. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników szkoły do

stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz

sposób dokumentowania tej czynności

IX. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz

małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

X. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu

i udzielenie mu wsparcia

XI. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych

incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

XII. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, w tym zachowania

niedozwolone

XIII. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

XIV. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz

utrwalonymi w innej formie

XV. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

Rozdział I

Przepisy ogólne

  1. 1.Nazewnictwo stosowane w niniejszych standardach rozumie się następująco:

 1. Pracownikiem szkoły jest każda osoba zatrudniona przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia.

 2. Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia, która dodatkowo nie uzyskała pełnoletniości przez zawarcie małżeństwa.

 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowieniu o dziecku, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny).

 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka, jednak gdy brak porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez są rodzinno- opiekuńczy

 5. Krzywdzeniem jest:

– Przez krzywdzenie małoletniego należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika szkoły, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.

– Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

– Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.

– Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie ekshibicjonizm).

 1. Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

 2. Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

 3. Osoba odpowiedzialna za Internet-to pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły, który sprawuje nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki przez uczniów oraz za ich bezpieczeństwo w Internecie.

 4. Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik, sprawujący nadzór nad ich realizacją w szkole.

 5. Dane osobowe ucznia to każda informacja umożliwiająca pełną jego identyfikację .

Rozdział II

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem

Zasady bezpiecznych relacji z małoletnim określają, jakie zachowania i praktyki

niedozwolone w pracy z dziećmi. Zasady bezpiecznych relacji dostosowane do realiów

funkcjonowania szkoły i dotyczą następujących obszarów:

1. Bezpośredni kontakt z małoletnim oparty jest na poszanowaniu jego intymności i

godności.

Przykładowe formy takiego kontaktu, to:

  • kontakty w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

  • stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym

– dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących, konfliktów pomiędzy

podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, obezwładnienie),

  • działania z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy),

  • zagrożenie lub panika spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).

Niedopuszczalne intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące znamiona:

  • przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, szarpanie),

  • erotyzowania relacji (flirt słowny, dwuznaczny żart, zły dotyk, wyzywające spojrzenie),

  • seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne),

2. Komunikacja werbalna z małoletnim powinna być pozbawiona akcentów wrogich, wulgarnych,

agresywnych, złośliwie ironicznych. Komunikacja nie powinna:

  • wzbudzać w małoletnim poczucie zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),

  • obniżać i niszczyć poczucie wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, reakcja

nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy, negowanie uczuć),

  • upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie),

  • naruszać granic (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty o charakterze erotycznym).

3. Pracowników obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek

w traktowaniu oraz ocenie każdego ucznia bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie

i narodowość. Równe traktowanie oznacza, że niedozwolone jest:

  • wyłączne skupianie uwagi na wybranych uczniach z jednoczesnym ignorowaniem potrzeb innych,

  • nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych,

  • nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań, nieadekwatne do możliwości i wieku,

  • zwalnianie z wykonywania obowiązków w nieuzasadnionych sytuacjach,

  • godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchię grupową,

  • dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie nieformalnych zasad,

  • przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych wychowanków przez silniejszych.

4. Kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza szkołą powinny być:

  • ściśle powiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych, opiekuńczo-wychowawczych (np. towarzyszenie w realizowanych poza szkołą ważnych dla małoletniego wydarzeniach wymagających wsparcia osoby dorosłej, zorganizowane przez szkołę wyjazdowe formy itd.),

  • dokumentowane (zapisy w dokumentacji pracy wychowawczej, możliwość wykonania kopii/wydruku korespondencji mailowej, SMS-owej, zapisów na portalach społecznościowych),

  • odbywać się w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu szkolnego,

  • niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, wyróżnianym.

5. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:

  • uczniowie w przypadku nagłego zachorowania mogą być odbierani ze szkoły jedynie przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione,

  • organizacja transportu, noclegu poza szkołą powinna być uzasadniona (np. wyjazd na wycieczkę szkolną lub inne wydarzenia organizowane przez szkołę),

  • opieka nad uczniami w sytuacjach wyjazdowych powinna być zgodna z przepisami o organizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych,

  • przy organizacji noclegu, zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, relacje i płeć podopiecznych.

6. Dyscyplinowanie małoletniego definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej” komunikujące

uczniom, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami i/lub

nieefektywna wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem trwałego system wartości,

adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji.

Niedopuszczalne wszelkie formy dyscyplinowania mające na celu upokorzenie, poniżenie

oparte na wykorzystywaniu przewagi:

  • fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, krępowanie, izolowanie, uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych; pozbawianie snu, pokarmu, ekspozycja na zimno, ciepło itp.; prace fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie się zachowań o charakterze seksualnym),

  • psychicznej (dominacja poprzez krzyk, groźby, naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie potrzeb psychicznych np. bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach i obawy o życie własne i rodziny).

7. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów mają prawo do wszelkich informacji na temat

funkcjonowania ucznia na terenie szkoły, w trakcie wycieczek i innych wydarzeń organizowanych

przez szkołę. Informacji na temat dziecka udzielane są jedynie jego rodzicom lub opiekunom

prawnym.

Rozdział III

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 1. W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły informacji, że dziecko jest krzywdzone

lub istnieje takie podejrzenie pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy lub pedagogowi, psychologowi szkolnemu.

2. W każdym przypadku krzywdzony małoletni zostaje niezwłocznie otoczony opieką

i wsparciem pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy klasy i innych

specjalistów wg potrzeb.

3. Zgłoszona sprawa jest w miarę możliwości wyjaśniana przez wychowawcę klasy,

pedagoga, psychologa oraz, o ile zachodzi taka konieczność, pielęgniarkę szkolną.

4. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:

a) przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem, zapewniając w razie konieczności pomoc osoby, która pomoże w nawiązaniu relacji czy właściwej komunikacji z uczniem, jeżeli są jakiekolwiek trudności w tym obszarze – w sferze komunikacyjnej (wady wymowy, zaburzenia rozwoju mowy, brak odpowiedniej znajomości języka itp.) lub emocjonalno – społecznej (np. zamknięcie się, niechęć lub strach przed mówieniem itp.);

b) przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które mogą mają wiedzę na ten temat lub mogą pomóc w ocenie sytuacji,

c) sporządzają notatkę z podjętych działań;

d) w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywają do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego małoletniego,

e) we współpracy z rodzicami/opiekunami ustalają plan pomocy.

5. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy mają na celu zapewnienie

małoletniemu bezpieczeństwa i wsparcia.

6. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka.

7. Dalsze postępowanie uzależnione jest od tego, kto jest osobą krzywdzącą małoletniego.

8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej:

 • Przyjęcie informacji o podejrzeniu krzywdzenia ucznia, sporządzenie notatki służbowej.

 • Jeśli osobą przyjmującą zgłoszenie jest nauczyciel to informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

 • Wychowawca lub pedagog/psycholog badają okoliczności sprawy np. przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).

 • Wychowawca lub pedagog szkolny informują dyrektora szkoły (jeśli wymaga tego sytuacja po zbadaniu sprawy).

 • Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodzica, prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której sprawa nie dotyczy.

 • Pedagog/psycholog i wychowawca opracowuje plan wsparcia dziecku i rodzinie.

 • Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor, wychowawca lub pedagog/psycholog wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

 • Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który przeprowadza.

 • Dyrektor składa wniosek do odpowiedniej instytucji.

  • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dyrektor powiadamia policję lub prokuraturę.

  • W przypadku zaniedbywania dziecka, poniżania, upokarzania, ośmieszania dziecka, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim dyrektor powiadamia sąd lub zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy ze strony

pracownika szkoły:

 • Osoba podejrzewająca krzywdzenie ucznia w szkole zgłasza problem dyrektorowi.

 • Dyrektor podejmuje działania w celu zbadania sprawy: rozmowa z dzieckiem, rozmowa z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia, rozmowa z pracownikami szkoły na temat zdarzenia, obserwacja pracownika itd.

 • Dyrektor powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

 • Dyrektor szkoły po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa pracy, stosuje karę porządkową, powiadamia prokuraturę lub kieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 • W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia dyrektor lub pedagog/psycholog mogą zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania z rodzicami sporządza się notatkę.

 • Jeśli osobą przyjmującą zgłoszenie ucznia o łamaniu jego praw jest nauczyciel to informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach, wychowawcę dziecka lub pedagoga szkolnego.

 • W zależności od sytuacji dyrektor informuje rodziców i dziecko o poczynionych ustaleniach i możliwych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia ucznia przez osobę spoza szkoły:

 • Uczeń lub świadek zdarzenia zgłasza problem wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.

 • Dyrektor i pedagog lub wychowawca przeprowadzają rozmowę z wyżej wymienionymi osobami na temat zdarzenia i podają możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.

 • O zaistniałym fakcie krzywdzenia ucznia oraz o rozmowie przeprowadzonej przez dyrektora i pedagoga lub wychowawcę zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego ucznia.

 • Krzywdzonemu uczniowi zostaje udzielone wsparcie wychowawcy, pedagoga i psychologa.

11. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia ucznia przez innych uczniów:

 • Bezpośrednia, natychmiastowa reakcja nauczycieli i pracowników szkoły na akty agresji i przemocy, przerwanie agresji lub przemocy.

 • Rozmowa nauczyciela z ofiarą i sprawcą przemocy, nakłonienie sprawcy do zadośćuczynienia.

 • Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia dyrektor lub inny pracownik szkoły wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

 • Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z krzywdzonym uczniem (gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich częstotliwość itd.), rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami.

 • Wychowawca lub pedagog zawiadamia lub wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych krzywdzonego ucznia i sprawcy/sprawców (jeśli, wymaga tego sytuacja po ustaleniu okoliczności zdarzenia).

 • Uczniowi będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z jego potrzebami.

 • Ucznia będącego sprawcą przemocy obejmuje się stałą opieką i kontrolą wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego.

 • Z uczniami, którzy byli świadkami przemocy (jeśli wymaga tego sytuacja) nauczyciel omawia przebieg zdarzenia ukierunkowując rozmowę na to, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia. Jeśli problem dotyczy danej klasy wychowawca lub pedagog przeprowadzają dodatkowe zajęcia dotyczące przemocy i radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywaniem konfliktów. Działania koordynuje i monitoruje wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny.

 • W przypadku, gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor, wychowawca lub pedagog po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.

12. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy:

 • Nauczyciel lub inna osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.

 • Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:

  • wyjaśnić zdarzenie i ewentualnie ustalić sprawcę,

  • porozmawiać z poszkodowanym uczniem (zapewnić wsparcie psychiczne, poradę),

  • porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, zobowiązać ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usunięcia materiałów z sieci,

  • powiadomić opiekunów poszkodowanego ucznia o zdarzeniu,

  • powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,

  • zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom (poszkodowany, sprawca), jeżeli jest taka potrzeba.

 • W przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i jeśli uczeń jest nadal krzywdzony dyrektor podejmuje stosowne działania prawne.

 • W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, dyrektor, wychowawca lub pedagog po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia o możliwości zawiadomienia policji.

13. Procedura postępowania wobec ucznia z zaburzeniami psychicznymi, który zachowuje się

agresywnie w stosunku do innych lub siebie:

 • Nauczyciel zostawia klasę pod opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły i zaprowadza ucznia do pedagoga/psychologa lub pielęgniarki szkolnej.

 • Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy.

 • Wychowawca lub pedagog po zbadaniu okoliczności zdarzenia informuje dyrektora szkoły (jeśli sytuacja tego wymaga).

 • Jeśli stan zdrowia ucznia lub uczniów wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia dyrektor lub inny pracownik szkoły wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

 • Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym uczniem, sprawcą oraz ewentualnymi świadkami.

 • W razie potrzeby wychowawca klasy lub pedagog zawiadamia i wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) chorego dziecka i poszkodowanego.

– Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą ustala się działania wobec chorego

ucznia.

 • Wobec poszkodowanego ucznia ustala się formy wsparcia dostosowane do jego potrzeb i sytuacji.

 • Działania koordynuje i monitoruje wychowawca lub pedagog szkolny.

– Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie współpracują ze szkołą lub podjęte działania

nieskuteczne, a akty agresji częste dyrektor szkoły powiadamia sąd.

14. Z przebiegu działań sporządza się notatki służbowe. Notatkę zachowuje się

w dokumentacji wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

15. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych posiadają informacje o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym

związane, zobowiązani są do zachowani tych informacji w tajemnicy wyłączając

informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV

Procedura składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

na szkodę małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18. roku życia, jest ofiarą

przemocy w rodzinie, należy podjąć następujące kroki:

2. Nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy

klasy, pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi szkoły.

3. Pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem w celu potwierdzenia faktu

krzywdzenia, poinformować go o tym, jakie działania jest zobowiązany podjąć i upewnić się,

że dziecko będzie w dotychczasowym miejscu zamieszkania bezpieczne na czas prowadzonych

działań. Następnie pedagog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych, przeprowadza

z nimi rozmowę, informuje o zamiarze podjęcia określonych działań i przedstawia propozycję

ustalenia planu bezpieczeństwa.

 1. Pedagog szkolny sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia na podstawie rozmów

z uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan bezpieczeństwa (pomocy dziecku),

który uwzględniałby sposoby zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie

szkoła może mu zaoferować, a także informację o specjalistycznych palcówkach pomocy dziecku,

jeżeli istnieje taka potrzeba.

5. Pedagog szkolny ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan bezpieczeństwa (pomocy dziecku)

poprzez określenie sposobu powstrzymania przemocy ze strony dorosłych wobec ucznia

i zobowiązanie do skonsultowania sprawcy przemocy z psychologiem. Ponadto ustala

harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w sytuacji

przemocy wobec dziecka.

6. Dyrektor informuje o obowiązkach szkoły zgłaszania do prokuratury oraz do sądu rodzinnego

i nieletnich przemocy wobec małoletniego.

7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez

szkołę, dyrektor szkoły niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich. Dalszy

tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych małoletniego

1. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych

w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych („RODO”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz. 1781 z późniejszymi

zmianami) i innych przepisów prawa.

2. Szkoła posiada Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole oraz

Instrukcje Zarządzającą Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,

które regulują sposób zabezpieczenia, warunki udostępniania i przetwarzania danych osobowych

dziecka.

3. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych

przed nieuprawnionym dostępem.

4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na

podstawie odrębnych przepisów.

5. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych małoletniego

i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U.2019, poz.1249 z późniejszymi zmianami).

6. Pracownik szkoły po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły, może

wykorzystać informacje o małoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych

wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego

identyfikację.

7. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się w sprawach

małoletniego z mediami.

8. Pracownik szkoły bez wyraźnej zgody dyrektora szkoły oraz opiekuna dziecka nie

udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani o jego opiekunach.

9. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnimi ani z jego opiekunami.

10. Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o

sprawie małoletniego lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik

szkoły jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

11. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia

szkoły. Decyzje w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor szkoły.

12. Dyrektor poleca pracownikom szkoły przygotowanie wybranego pomieszczenia w celu

realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających

na terenie szkoły uczniów, których nagrywany materiał nie dotyczy.

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku małoletniego

1. Pracownicy szkoły uznając prawo małoletnich do prywatności i ochrony dóbr osobistych,

są zobowiązani do ochrony ich wizerunku.

2. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie szkoły bez zgody dyrektora szkoły i pisemnej zgody opiekuna dziecka.

3. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,

wyjazd zorganizowany, wycieczka, szkolna impreza, zgoda opiekunów na

utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4. Opiekun jednorazowo wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego dziecka w celach

promocyjnych, edukacyjnych, związanych np. z ofertą zajęć szkolnych czy pozalekcyjnych.

Rodzic/ opiekun ma prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę.

5. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku małoletniego, dla którego opiekun

wyraził zgodę dyrektorowi, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-

video) wymaga zgody dyrektora szkoły.

Rozdział VII

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

1. Dyrektor szkoły zarządzeniem wprowadzającym Standardy ochrony małoletnich

wyznacza osobę/osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji niniejszych

standardów ochrony małoletnich.

2. Osoba/osoby, o których mowa odpowiedzialne za monitorowanie realizacji

standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia przyjętych procedur oraz

zaproponowanie zmian i aktualizowanie standardów.

3. Osoba/osoby, o których mowa, przeprowadzają wśród pracowników szkoły raz na dwa lata

ankietę monitorującą poziom realizacji standardów.

4. W ankiecie pracownicy szkoły mają możliwość proponowania zmian i aktualizowania

standardów oraz wskazywania ewentualnych zauważonych naruszeń w zakresie

stosowania niniejszych standardów w szkole.

5. Możliwość taką mają również w każdym momencie poprzez bezpośrednie zgłoszenie

dyrektorowi szkoły .

6. Osoba/osoby odpowiedzialne, na podstawie przeprowadzonych badań oraz

obserwacji i rozmów dokonują oceny standardów w celu dostosowania ich do aktualnych

potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

8. Na podstawie sformułowanych wniosków dyrektor wprowadza do standardów niezbędne

zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich.

Rozdział VIII

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników szkoły do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pracowników do stosowania standardów jest

dyrektor szkoły.

2. Dla pracowników zatrudnionych w czasie wejścia Standardów ochrony małoletnich dyrektor

szkoły zorganizuje szkolenie, podczas którego zapoznaje pracowników z wprowadzonymi

standardami.

3. Potwierdzenia przeszkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych znajdują

się w odpowiednich protokołach z tych spotkań.

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie przygotowania nowych pracowników do

stosowania standardów jest dyrektor szkoły.

5. Dyrektor szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do

innej działalności związanej z edukacją i wychowaniem ma obowiązek uzyskania

informacji czy dane kandydata są zamieszczone w Rejestrze Sprawców

Przestępstw na tle seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestru

karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających

im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych

oświadczenia o niekaralności.

6. Odbycie przygotowania do stosowania Standardów ochrony małoletnich każdy

pracownik potwierdza podpisem. Podpisane oświadczenie znajduje się

w dokumentacji szkoły. (załącznik nr 1 oświadczenie o zapoznaniu się z Standardami

ochrony małoletnich).

Rozdział IX

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

1.Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest udostępniana

rodzicom na stronie internetowej szkoły.

2. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich informowani podczas zebrań o adresie

strony internetowej szkoły.

3. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych standardy ochrony małoletnich

udostępniane w formie papierowej przez wychowawcę klasy.

4. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zapoznanie się ze standardami i

wynikającymi z nich zasadami ochrony małoletnich.

5. Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest udostępniana

uczniom na stronie internetowej szkoły.

6. Standardy ochrony małoletnich dostępne dla uczniów również w formie

papierowej w bibliotece szkolnej.

7. Obowiązkiem uczniów jest zapoznanie się ze standardami i wynikającymi z nich

zasadami ochrony małoletnich.

Rozdział X

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach są:

  1. dyrektor szkoły,

  2. wicedyrektor szkoły,

  3. kierownik szkolenia praktycznego,

  4. kierownik internatu,

  5. pedagog szkolny,

  6. psycholog szkolny,

  7. wychowawcy klas,

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionych osób zgłoszenie przyjmuje nauczyciel

lub pracownik niepedagogiczny.

3. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia małoletniemu są:

  1. dyrektor szkoły,

  2. wicedyrektor szkoły,

  3. pedagog szkolny,

  4. psycholog szkolny,

  5. wychowawcy klas.

Rozdział XI

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające

dobru małoletniego, na temat których pracownik szkoły posiada wiedzę, zostają

odnotowane w księdze zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, której wzór stanowi

załącznik do niniejszej procedury (załącznik nr 2).

Rozdział XII

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,

w tym zachowania niedozwolone

1. Naczelną zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie z szacunkiem, przy

uwzględnianiu godności i potrzeb wszystkich małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie

przemocy wobec innego małoletniego w jakiejkolwiek formie.