Procedury funkcjonowania internatu – COVID 19

§ 1

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.

 2. Każdy pracownik internatu zobowiązany jest do samoobserwacji,

a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem Covid-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi ( duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu lub dyrektora szkoły oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.

 1. Pracownik bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki odkaża ręce płynem do dezynfekcji, a w trakcie pracy często myje ręce wodą z mydłem

i odkaża płynem dezynfekującym..

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy. Jeżeli pracownik miałby kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, lub sam podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i informuje o tym dyrektora szkoły lub kierownika internatu.

 2. Pracownik nie przemieszcza się zbędnie po placówce.

 3. Pracownicy internatu ograniczają kontakty między sobą i zachowują dystans społeczny min. 1,5m.

 4. Pracownicy kuchni i obsługi ograniczają kontakty z wychowankami.

§2

Wychowawca:

 1. Zachowuje zasady bezpieczeństwa na czas podwyższonej ostrożności- myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji.

 1. Zachowuje odległość minimalnie 1,5m od wychowanków internatu i innych pracowników internatu.

 2. Stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby / zaleca się/.

 3. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w internacie i wyjaśnia, dlaczego zostały one wprowadzone.

 4. Mierzy obowiązkowo temperaturę każdemu wchodzącemu do internatu wychowankowi za pomocą termometru bezdotykowego.

W przypadku zarejestrowania temperatury powyżej 37stopni Celsjusza odizolowuje wychowanka/ izolatka/ i powiadamia niezwłocznie kierownika internatu i rodzica. Postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami.

 1. Kontroluje przestrzeganie obowiązku noszenia przez wychowanków maseczek w miejscach użyteczności publicznej w internacie / korytarze, schody, stołówka/.

 2. Dopilnowuje,aby wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach

do wspólnego użytkowania oraz zachowywali dystans minimalnie 1,5m

w stosunku do innych wychowanków i pracowników internatu.

 1. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz przy wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza kierownikowi internatu o potrzebie ich uzupełnienia.

 2. Przypomina wychowankowi o konieczności częstego mycia rąk i dezynfekcji / w szczególności po przyjściu z dworu lub ze szkoły/.

 3. Przypomina wychowankom o wietrzeniu pomieszczeń mieszkalnych oraz dba o wietrzenie pomieszczeń do wspólnego użytkowania w internacie.

 4. Dba o czystość w miejscu pracy i w pokojach wychowanków.

 5. Przypomina wychowankom o obowiązku przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonej szafce, półce.

 6. Pilnuje, aby wychowankowie nie przywozili do internatu niepotrzebnych rzeczy

 7. Kontaktuje się z rodzicami, opiekunami wychowanka za pomocą technik komunikacji na odległość / telefon, komputer itp./

 8. Dba, aby na terenie internatu nie przebywały osoby z zewnątrz. Jeżeli jest to niezbędne dopilnowuje, aby osoba wchodząca dokonała dezynfekcji rąk oraz informuje o konieczności stosowania środków ochrony: osłona ust i nosa oraz imiennego wpisania się na listę osób wchodzących na teren internatu.( Zał.1)

-2-

 1. Dopilnowuje poruszanie się w/w osoby w wyznaczonym obszarze.

 2. Przypomina wychowankom o konieczności ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu i ust.

 3. W przypadku złego samopoczucia wychowanka internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem stosuje procedury na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby Covid -19.

 

§3

Wychowankowie

Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie bez objawów

infekcji.

Wychowanek:

 1. Zostaje w domu jeżeli miał bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną

o zakażenie lub przebywa w domu z osobami poddanymi kwarantannie

lub izolacji.

 1. Zgłasza wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą, podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczuje się źle i zaobserwuje u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.

 2. Zostaje zapoznany z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzeganiu tych zasad oraz stosuje się do poleceń wychowawcy.

 3. Zakrywa usta i nos podczas poruszania w miejscach użytkowanych wspólnie /korytarze, schody, stołówka/.

 4. Poddaje się obowiązkowemu mierzeniu temperatury przez wychowawcę przy wejściu do internatu.

 5. Ogranicza kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podaje ręki na powitanie i zachowuje odległość min 1,5m od rozmówcy.

 6. Zachowuje bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans

to min.1,5m.

 1. Podczas kaszlu lub kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem

lub chusteczką, którą jak najszybciej wyrzuca do zamkniętego, oznaczonego kosza i myje ręce wodą z mydłem.

 1. Używa jedynie swoich przyborów i rzeczy. Przechowuje je w przydzielonych szafkach i na półkach.

 2. Zachowuje zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków. Używa własnych sztućców i i naczyń, myje je z użyciem detergentu.

 3. Utrzymuje pokój z przyległą łazienką w czystości i higienie.

 4. Wietrzy swój pokój co 1 godzinę.

 5. Unika zgromadzeń w pokojach i pomieszczeniach do wspólnego użytkowania.

 6. Ogranicza przemieszczanie się między pokojami i kontakt z innymi wychowankami do minimum.

§4

Rodzic, opiekun prawny

 1. Przekazuje kierownikowi internatu, wychowawcy niezbędne informacje

o stanie zdrowia dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą

lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

 1. Nie posyła dziecka do internatu, jeżeli miało ono bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji oraz jeśli poczuje się źle i zaobserwuje się u niego objawy infekcji grypopodobnej ( duszności, kaszel, gorączka).

 2. Upewnia się czy placówka posiada aktualne dane do kontaktu

(numer telefonu, e-mail).

 1. Kontaktuje się z placówką telefonicznie:

– kierownik internatu (52) 35 111 30,

– wychowawcy (52) 5 666 345.

 1. W razie osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą umawia się na spotkanie telefonicznie.

 2. W trakcie spotkania obowiązują zasady bezpieczeństwa : dezynfekcja rąk,

zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego

min.1,5m, imienne wpisanie się na listę osób wchodzących na teren internatu.( Zał.1).

 1. Przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5m), unikania dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, dezynfekcji, nie podawaniu ręki na powitanie oraz sposobie zasłaniania nosa i ust podczas kichania i kaszlu.

 2. Zaopatruje dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użytku podczas pobytu w internacie / wyjście do sklepu, przejazd środkami komunikacji/.

 3. Dopilnowuje, aby dziecko nie zabierało ze sobą do internatu zbędnych rzeczy.

§5

Ogólne zasady bezpiecznego funkcjonowania internatu

 1. W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi /schody, korytarze/ obowiązuje ruch prawostronny. Unikamy chodzenia środkiem.

 2. W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin./ Zakaz przebywania osób z zewnątrz/.

 3. Każde wyjście i powrót wychowanka do internatu odnotowywane jest w zeszycie raportów przez wychowawcę dyżurującego z zachowaniem środków ostrożności / dystans społeczny min. 1,5m/.

 4. Unika się zgromadzeń w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz ciągłego przemieszczania się między pokojami.

 5. Pokoje, sanitariaty , korytarze utrzymywane są w czystości i higienie. Często sprzątane, myte i dezynfekowane. Pokoje wietrzone co najmniej raz na godzinę.

 6. Przed wejściem do internatu dezynfekuje się ręce.

 7. Obowiązuje noszenie przez wychowanków maseczek w miejscach użyteczności publicznej w internacie / korytarze, schody, stołówka/.

 8. Na terenie internatu zachowuje się dystans społeczny/min 1,5 m o innych osób/.

 9. Odbiór zamówionych posiłków odbywa się przed budynkiem internatu . Do dostawcy może wyjść tylko jedna osoba.(catering)

 10. Na terenie internatu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej, często myje się ręce wodą z mydłem i dezynfekuje, unika się dotykania oczu, nosa i ust, nie podaje się ręki na powitanie oraz zasłania się nos, usta łokciem podczas kichania i kaszlu.

 11. Zużyte przedmioty higieny osobistej bezzwłocznie wyrzuca się

do pojemnika specjalnie do tego przeznaczonego i oznakowanego.

§6

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń internatu

 1. Pracownik obsługi sprząta pomieszczenia ogólne i wspomaga prace porządkowe wychowanków w sanitariatach.

 2. Dezynfekuje ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe /poręcze, klamki, wyłączniki/ i powierzchnie płaskie /blaty w pokojach , gabinetach

i w kuchence podręcznej/ oraz toalety.

 1. Osoba przeprowadzająca dezynfekcję zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekującego.

 2. Pracownik obsługi prowadzi kartę monitorowania codziennych prac porządkowo- dezynfekujących.( Zał.2)

 3. Zachowuje podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania /maseczka lub przyłbica, rękawiczki /.

 4. Wietrzy pomieszczenia użyteczności publicznej/ korytarze/.

Załącznik 3-4

§7

Kuchnia, Stołówka

Procedura została podzielone na dwie części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki.

 1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą i w razie potrzeby ochronną odzież.

 2. Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.

 3. Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego.

 4. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

 5. Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki.

 6. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60º C i wyparzanie w temp. min 85ºC ).

 7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

 8. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegają zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 9. Prowadzą monitoring czynności porządkowych i dezynfekujących (Zał.3).

 10. W miarę potrzeby obsługa wydaje przygotowane zestawy sztućców wraz z posiłkiem . Młodzież posiada własne sztućce ,z którymi schodzi na stołówkę.

 11. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce wystawiając przed magazyn.

 12. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.

 13. Dostarczane pieczywo jest zabezpieczone np. przykryte czystym materiałem, papierem.

 14. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia w wyznaczonym miejscu.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej i osób odbierających posiłki na zewnątrz.

 1. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

 2. Korzystający z posiłków na miejscu przed przyjściem do stołówki szkolnej myją i dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym..

 3. Wychowawca pełniący dyżur przy wejściu na stołówkę nadzoruje dezynfekcję rąk oraz posiadanie maseczek przez wychowanków wchodzących do pomieszczenia. W razie braku maseczki wychowanek nie wchodzi na blok żywieniowy.

 4. Wychowankowie po dezynfekcji rąk zajmują miejsca przy stolikach.

 5. Przy każdym stoliku mogą siedzieć 2 osoby, w odległości 1,5 m od siebie.

 6. Posiłki wydawane są pojedynczo wychowankom podchodzącym kolejno

do okienka podawczego przez obsługę kuchni, a później przy wyjściu osoby stołujące się naczynia odnoszą do okienka zmywalni.

 1. Przy okienku podawczym, podczas pobierania posiłku obowiązuje osłona nosa i ust, którą można zdjąć , podczas spożywania posiłku.

 2. Na stołówce może spożywać posiłki max. 26 osób. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.

 3. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręcze krzeseł oraz wietrzona jest stołówka.

 4. Zabrania się wynoszenia ze stołówki naczyń i sztućców.

 5. Do pokoju można wziąć tylko żywność hermetycznie zapakowaną/ jogurty, soki itp./.

 6. Wydawanie posiłków na zewnątrz odbywa się wejściem głównym do internatu. Konsument pozostaje na zewnątrz internatu w bezpiecznej odległości od siebie (1,5m), dyżurujący pracownicy odbierają naczynie i odnoszą naczynie

z posiłkiem. Każdorazowo dezynfekują ręce oraz blat i narzędzia kuchenne

do wydawania obiadu.

 1. Z regulaminem stołówki zostaną zapoznane osoby korzystające z wyżywienia.

 2. Regulamin stołówki zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej

w stołówce.

§8

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia na terenie internatu zakażenia COVID-19

 1. W internacie wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe – pokój nr.21. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki , rękawiczki, przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u mieszkańca internatu (takich jak kaszel, gorączka , duszności, katar) osoba jest niezwłocznie izolowana od grupy- służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Wychowawca internatu powiadamia o sytuacji kierownika internatu i rodzica.

 4. Wychowawca internatu kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem lub opiekunem wychowanka i wzywa do niezwłocznego odbioru podopiecznego z internatu.

 5. Wychowawca internatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych mieszkańców i informuje o zaistniałej sytuacji.

 6. Pokój, w którym przebywał wychowanek z objawami chorobowymi jest myty, wietrzony i dezynfekowany przez powołane do tego służby.

 7. Wychowanek w izolacji przebywa pod opieką wychowawcy internatu, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu

z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia

zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 1. Rodzice izolowanego wychowanka odbierają podopiecznego z internatu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją prace i informuje kierownika internatu, dyrektora szkoły, o podejrzeniu- zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.