Kierunki

Proponowane kierunki
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Rolnicze
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Kursy Kwalifikacyjne