Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

2021-2024

Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych,

tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi”

Jan Paweł II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Podstawy prawne
 3. Misja szkoły
 4. Ceremoniał szkoły
 5. Sylwetka absolwenta szkoły
 6. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły:
 1. Krótka charakterystyka szkoły
 2. Diagnoza środowiska szkolnego
 3. Potrzeby rozwojowe nauczycieli
 4. Instytucje wspierające
 1. Harmonogram i szczegółowe cele oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych szkoły
 2. Ewaluacja
 3. Propozycja tematów godzin do dyspozycji wychowawcy klasy

I . Wstęp

Proces wychowania jest zadaniem realizowanym nie tylko w rodzinie, ale także w szkole, która w swej działalności uwzględnia zarówno wolę rodziców jak i priorytety edukacyjne państwa. Wychowanie to wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczeniem i likwidowaniem czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane na uczniów, rodziców i nauczycieli.

Został on opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej

 • wyników nadzoru pedagogicznego

 • wniosków i analiz zespołów zadaniowych, komisji przedmiotowych i zespołów wychowawczych

 • uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców

 • ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Głównym celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wyrównanie szans wszystkich uczniów w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym , fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

II. Podstawy prawne

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe

 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku

 • Ustawa o systemie oświaty 7 września 1991 roku

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w przeciwdziałania narkomanii

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 roku

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 roku

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku, ze zmianami z 14 maja 2014 roku oraz 26 czerwca 2016 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 rok zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

 • Statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

III. Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest stworzenie możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, pomoc w racjonalnym wykorzystaniu jego intelektualnych i osobowościowych zasobów. Zamierzamy wspierać uczniów z problemami edukacyjnymi, motywować ich do pokonywania trudności, poprzez stworzenie klimatu poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i życzliwości.

Dążymy do tego, aby młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe szanse na zdobycie wiedzy, następujących umiejętności:

 • planowania i organizowania własnej pracy

 • samodzielności w działaniu

 • skutecznego komunikowania się (znajomość języków obcych)

 • pracy z komputerem

 • odpowiedzialności i kreatywności

Powyższe umiejętności spełniają oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i przyszłych pracodawców, a wysoki poziom kształcenia stworzy możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Placówka nasza dąży do zaspokojenia potrzeb ucznia koncentrując się na:

 • stworzeniu atmosfery zrozumienia , życzliwości, tolerancji oraz poczucia bezpieczeństwa

 • zapewnienia wysoko wykwalifikowanej twórczej kadry

 • zapewnieniu odpowiedniej bazy dydaktyczno-wychowawczej

 • rzetelnym wykształceniu

 • umożliwieniu osiągania sukcesów

 • obiektywnej i sprawiedliwej ewaluacji osiągnięć.

IV. Ceremoniał szkoły

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i celebracji sztandaru.

Od dnia 4 listopada 2005r., tj. dnia nadania imienia Jana Pawła II, szkoła posiada sztandar.

Opis sztandaru:

Awers:

Na białym tle wizerunek papieża Jana Pawła II, dookoła napis złotymi literami Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

Rewers:

Tło biało-czerwone, na białym godło Polski z napisem Rzeczpospolita Polska 2005, na czerwonym logo szkoły.

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu- Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

 2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole i dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

 3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

Chorąży – uczeń wyróżniający się wzorową postawą Asysta – dwie uczennice wyróżniające się wzorową postawą

 1. Kandydatury do składu pocztu na kolejny rok szkolny przedstawiane są przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane.

 2. Kadencja pocztu trwa jeden rok z możliwością przedłużenia na następny – począwszy od przekazania sztandaru w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 3. Opiekunem pocztu sztandarowego zostaje nauczyciel – bibliotekarz, który dba o właściwą celebrację sztandaru zgodną z ceremoniałem przebiegu uroczystości na terenie szkoły i poza nią.

 4. Insygnia pocztu sztandarowego: biało czerwone szarfy założone przez prawe ramię zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza i wiązane na lewym biodrze, kolorem białym do góry, białe rękawiczki.

 5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń – ciemny garnitur, uczennice – białe bluzki, ciemne żakiety, ciemne spódnice.

 6. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły, a skład pocztu otrzymuje pamiątkowe nagrody.

 7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

 8. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

 • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

 • uroczystości o znaczących walorach patriotyczno-wychowawczych

 • ceremonia ślubowania pocztu sztandarowego podczas przekazania sztandaru

 • ceremonia ślubowania klas pierwszych

12. Poczet sztandarowy może reprezentować szkołę w uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową.

V. Sylwetka absolwenta szkoły

Nasza szkoła, jako instytucja nowoczesna, uwzględnia realia zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent ZS im Jana Pawła II w wyniku oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, środowiska staje się dojrzałym człowiekiem.

W związku z tym:

 • umie funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym, znać i szanować historię i kulturę narodową

 • jest tolerancyjny, rozumie świat i ludzi, szanuje odmienne poglądy

 • ma świadomość głównych zagrożeń utraty zdrowia fizycznego, duchowego, psychicznego

 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych, unika zachowań agresywnych i sytuacji niebezpiecznych

 • jest asertywny, przeciwdziała różnym formom agresji i przemocy

 • potrafi włączyć się do akcji społecznych na rzecz niesienia pomocy

 • zdobywa wiedzę i umiejętności zgodne z programem szkoły na ile pozwalają mu na to jego zdolności i predyspozycje

 • jest wyrozumiały i życzliwy, potrafi godzić dobro własne z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych

 • potrafi odnaleźć się na rynku pracy, komunikować się z pracodawcą lub prowadzić własną działalność

 • jest merytorycznie przygotowany do pracy w zawodzie

 • potrafi zdobyte umiejętności wykorzystać w praktyce

 • jest gotowy do kolejnego etapu kształcenia na studiach wyższych i innych formach doskonalenia.

VI. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

1. Krótka charakterystyka szkoły.

Nasza szkoła powstała w 1946 roku jako szkoła rolnicza. Na przestrzeni lat zmieniła swoje profile rozszerzając ofertę edukacyjną. Obecnie w skład ZS im. Jana Pawła II wchodzą technika związane z rolnictwem, żywieniem oraz liceum ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym. Szkoła organizuje również zawodowe kursy kwalifikacyjne.

Kadrę pedagogiczną tworzą kompetentni i wykwalifikowani nauczyciele dążący do sukcesu swojego i uczniów.

Szkoła posiada bogate tradycje, które są z roku na rok kultywowane. Oferujemy młodzieży solidne podstawy wykształcenia umożliwiające kontynuację nauki w dowolnej dziedzinie lub podjęcie pracy zawodowej. Dokładamy wszelkich starań, aby w szkole panowała życzliwa, przyjazna atmosfera, w której zapewnia się równość szans, partnerstwo między pracownikami i uczniami, między rodzicami i szkołą.

2. Diagnoza środowiska szkolnego

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego oraz potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania rodziców oraz potrzeby nauczycieli w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej.

Opracowanie programu było poprzedzone analizą sytuacji wychowawczej szkoły, sukcesów i porażek, metod wychowawczych stosowanych przez pracowników szkoły, określeniem potrzeb i oczekiwań uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Diagnozy z zakresu potrzeb i problemów dokonano:

 • analizując dokumenty szkolne m. in. dzienniki, sprawozdania wychowawców klas i poszczególnych struktur szkoły, plany pracy komisji przedmiotowych

 • obserwację

 • wywiady, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły

 • wyniki egzaminów, konkursów

 • wyniki ewaluacji programu wychowaczo-profilaktycznego

Na postawie zebranych informacji oraz ich analizy określono mocne i słabe strony szkoły:

 • przyjazna i bezpieczna atmosfera w szkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz indywidualnemu podejściu do ucznia

 • wysoki poziom tolerancji dla odmiennych kultur, tradycji, poglądów, ludzi i religii

 • duża motywacja uczniów do pracy na rzecz szkoły

 • chęć włączania się młodzieży do akcji charytatywnych i prospołecznych

 • kultywowanie tradycji państwowych i szkolnych

 • lokalizacja budynku szkoły, dobre warunki lokalowe oraz nowoczesny internat

 • efektywna współpraca z różnymi instytucjami pozaszkolnymi

 • pojedyncze przypadki przejawów agresji

 • sporadyczne przypadki zażywania środków psychoaktywnych

 • występowanie obniżonej motywacji do nauki

 • przejawy nieodpowiedniej postawy wśród uczniów(brak kultury słowa, nieodpowiedni strój i makijaż, nieodpowiednie zachowanie w relacjach interpersonalnych)

 • korzystanie przez część młodzieży z korepetycji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniono następujące problemy:

 • absencja szkolna

 • palenie tytoniu

 • nadużywanie Internetu

 • nieodpowiedni stosunek do nauki

 • zbyt mały nacisk na edukowanie i promowanie zdrowego stylu życia, odżywiania.

W zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych stosowano następujące metody m. in.: współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, warsztaty, pogadanki, dyskusje, akcje charytatywne, prelekcje, spotkania ze specjalistami, wyjścia do kina, muzeum, wycieczki przedmiotowe, imprezy szkolne i pozaszkolne, zawody sportowe, konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami, mediacje, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi.

Różnorodność wykorzystania powyższych metod wynika z potrzeby dotarcia do każdego z odbiorców.

3. Potrzeby rozwojowe nauczycieli

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy pracownicy placówki. Identyfikacja potrzeb rozwojowych nauczycieli i zapotrzebowania środowiska szkolnego na działania edukacyjne pozwoli na:

 • wzmocnienie autorytetu nauczyciela poprzez zbudowanie osobistej siły i kompetencji

 • dostosowanie tematyki szkoleń do zapotrzebowania środowiska szkolnego (potrzeby rozwojowe uczniów i ich problemy)

 • dostarczenie wiedzy o potrzebach szkoleniowych pracowników.

W zaspokajaniu potrzeb rozwojowych pracowników szkoły ważną rolę odgrywają studia podyplomowe, warsztaty, wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.

4. Instytucje wspierające

Szkoła w swoich działaniach wychowawczo-profilaktycznych poszukuje wsparcia, pomocy z zewnątrz. Partnerami instytucjonalnymi szkoły są:

 • Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

 • Gminny Koordynator do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 • Komisariat Policji w Pakości

 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

 • Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Inowrocławiu

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddział terenowy w Inowrocławiu

 • Polski Czerwony Krzyż, oddział terenowy w Inowrocławiu

VII. Harmonogram i szczegółowe cele oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych szkoły

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

Cele szczegółowe:

– rozwijanie samorządności uczniów

– uczenie zasad demokracji

– rozwijanie tolerancji wobec innych

– kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego

 

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 • udział uczniów w pracach samorządu szkolnego i klasowego

 • reprezentowanie w czasie uroczystości lokalnych:

 • Dzień Zawodowca

 • dożynki

 • giełdy szkół

 • uroczystości państwowe

 • współorganizowanie przez uczniów akcji charytatywnych;

 • Góra Grosza

 • Wampiriada

 • współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

 • inne w miarę potrzeb

 • udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu we współpracy z Samorządem Szkolnym:

 • Szlachetna Paczka

 • współorganizowanie przez uczniów imprez szkolnych takich jak:

 • Walentynki

 • Otrzęsiny

 • Święto dyni

 • DEN

opiekun SU, dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

opiekun SU, pedagog,

opiekun świetlicy,

B.Nawrocka,

pedagog

nauczyciele języka angielskiego,

wychowawcy klas,

opiekun SU

cały rok szkolny

V

VIII

IV

według kalendarza imprez

XI/XII

XI

XI/XII/I

XI-XII

według kalendarza imprez

 

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowania dla dziedzictwa narodowego, innych kultur i szkolnej tradycji

 

Cele szczegółowe

– wychowanie w duchu patriotycznym i poszanowania dla tradycji

– kształtowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej

-wpajanie szacunku i tolerancji dla odmiennych kultur, tradycji, poglądów, ludzi i religii

 

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Kształtowanie postaw patriotyzmu i poszanowania dla tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych

 • udział uczniów w imprezach okolicznościowych związanych z obchodami świąt narodowych np.: Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 maja,

 • wychowanie w duchu nauk patrona szkoły Jana Pawła II:

 • obchody Święta Patrona Szkoły

 • przybliżenie osoby i nauki papieża Polaka na zajęciach

 • gazetki okolicznościowe

 • podtrzymywanie i kultywowanie tradycji szkolnych

 • godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym (udział pocztu sztandarowego w uroczystościach)

 • ślubowanie klas mundurowych

nauczyciele historii

opiekun SU,

katecheta,

wychowawcy

opiekun SU,

nauczyciele,

opiekun pocztu sztandarowego

opiekun klas mundurowych

XI, V

X

cały rok

cały rok

według kalendarza

według kalendarza

XI

 

3. Wychowanie prozdrowotne

 

Cele szczegółowe

promowanie zdrowego stylu życia

wyposażenie uczniów w wiedzę nt. zachowań wpływających na stan zdrowia

kształtowanie postawy prozdrowotnej

poprawa stanu wiedzy młodzieży w zakresie żywienia

promowanie racjonalnego odżywiania jako ważnego czynnika wpływającego na zdrowie

kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów pomiędzy panującą modą a zdrowiem

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

 

1. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia

 

 • przygotowywanie i przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. czynników sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania czasu wolnego
 

nauczyciele,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

 

2. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat chorób związanych z zachowaniami ryzykownymi

 

 • przeprowadzanie zajęć na temat chorób przenoszonych drogą płciową
 • zaopatrzenie uczniów w ulotki oraz materiały edukacyjne zawierające informacje nt. AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową wraz z wykazem poradni zajmujących się leczeniem i profilaktyką tych chorób
 • organizowanie na terenie szkoły zajęć warsztatowych , spektakli, konkursów dot. wskazanego tematu
 

pielęgniarka,

nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog

 

XII, I

 

3. Promowanie wśród młodzieży zasad racjonalnego żywienia. Podejmowanie działań profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania- bulimii, anoreksji, otyłość

 

 • nauczanie zasad prawidłowego odżywiania i analizowanie przyczyn oraz konsekwencji dla zdrowia
 • projekcje filmów z pakietu „Nie zamykaj oczu”
 

nauczyciele,

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

 

III, IV

 

4. Zwiększanie świadomości oraz podnoszenie poziomu wiedzy nt. zagrożeń wynikających z wykonywania zabiegów zdobienia ciała

 

 • organizowanie pogadanek tematycznych
 

pielęgniarka,

nauczyciele,

wychowawcy, pedagog

 

II

 

5. Organizowanie profilaktyki onkologicznej wśród młodzieży

 

 

 

 • projekcja filmów
 • spotkania informacyjne z pielęgniarką szkolną
 

wychowawcy

pielęgniarka szkolna

wszyscy pracownicy

 

według potrzeb

 

 

6. Budowanie i umacnianie klimatu bezpieczeństwa w pandemii COVID-19

 

 

 

prowadzenie zajęć na temat podstawowych zasad higienicznych (D D M)

przypominanie zasad zachowania sie w miejscach publicznych w okresie zaostrzania lub znoszenia zakazów związanych z pandemią

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

7. Promowanie nawyków zdrowego odżywiania się w celu nabycia odporności

 

przeprowadzanie rozmów na temat zdrowego sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej (stacjonarnie lub on-line w zależności od wytycznych)

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

8. Dbałość o zdrowie psychiczne

 

 

 

prowadzenie zajęć na temat przyczyn i objawów stresu, depresji i lęku ( w szczególności w okresie pandemii )

 

 

 

4. Profilaktyka zagrożeń

Cele szczegółowe

– promowanie zdrowego stylu życia

– wskazywanie na szkodliwość stosowania używek i środków psychoaktywnych

– podnoszenie poziomu świadomości z zakresu nadmiernego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych

– zmniejszenie skali zachowań agresywnych i aktów przemocy wśród uczniów

– wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów

– wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów

 • monitorowanie pomieszczeń szkolnych , terenów przyległych

 • zapoznanie uczniów z obowiązującym systemem alarmowym, drogami ewakuacji

 • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych

 • szkolenie pracowników szkoły nt. bezpieczeństwa

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

pracownik portierni

dyrektor

cały rok szkolny

XII

2. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie uzależnień

 • organizowanie warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki we współpracy z Gminnym Koordynatorem ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

 • pogadanki, projekcja filmów z pakietu „ Nie zamykaj oczu” na godzinach z wychowawcą

 • współpraca z pracownikami PPP w zakresie profilaktyki uzależnień

 • organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji

 • informowanie rodziców nt. zagrożeń, wspólne planowanie działań i rozwiązanie problemów (zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, pedagogizacja rodziców

pedagog

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy,

pedagog,

kierownik internatu,

dyrektor

IX – III

cały rok szkolny

IX – X

wg harmonogramu spotkań z rodzicami oraz w miarę potrzeb

3. Ograniczanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów

 • objęcie oddziaływaniami interwencyjnymi i mediacyjnymi uczniów wykazujących niestosowne zachowania

 • organizowanie spotkań i warsztatów tematycznych

 • prowadzenie zajęć związanych z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć, emocji, zachowaniem się w sytuacjach stresu i zagrożenia(godziny wychowawcze)

 • przeprowadzanie zajęć wychowawczych związanych z przedstawianiem alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 • prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w przypadku zaistnienia sytuacji agresji i przemocy

 • organizowanie dla uczniów spotkań z pracownikami policji nt. prawnych skutków stosowania przemocy

 • rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów informacyjnych dotyczących miejsc, w których można uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych

 • przeprowadzanie zajęć z uczniami z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji

wychowawcy,

pedagog,

dyrektor,

wychowawcy internatu,

pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści,

kierownik internatu

wychowawcy klas

wychowawcy

pedagog,

wychowawcy

pedagog,

kierownik internatu

pedagog

wychowawcy

wychowawcy

pedagog

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb i możliwości

cały rok

cały rok

w zależności od potrzeb

X- XI

cały rok szkolny

zgodnie z planem pracy pedagoga i wychowawców

4. Wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy

 • prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących zagrożeń płynących z mediów

 • zorganizowanie warsztatów dla uczniów z zakresu uświadamiania i przeciwdziałania cyberprzemocy

 • organizowanie spotkań z policją na temat konsekwencji prawnych poświęconych bezpieczeństwu w sieci

 • prezentowanie materiałów edukacyjnych z zakresu cyberprzemocy np. (filmy, ulotki, formy wizualne, broszurki)

 • organizowanie spotkań warsztatowych i szkoleń dla Rady Pedagogicznej i rodziców z zakresu agresji, przemocy, cyberprzemocy

wychowawcy

pedagog

wychowawcy

pedagog

wychowawcy

pedagog

dyrektor

wychowawcy

pedagog

cały rok szkolny

XI – XII

I – III

cały rok szkolny

I – III

5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły

 • postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami dotyczącymi sytuacji kryzysowych

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

pracownicy szkoły

w zależności od potrzeb

 

5. Wychowanie ekologiczne

 

Cele szczegółowe

– przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego

– uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka

– ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego

 

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

 • udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień ziemi”, porządkowanie terenu przyszkolnego

 • przygotowywanie gazetek o tematyce ekologicznej

 • pogadanki tematyczne

 • zbiórka zużytych baterii, telefonów komórkowych

nauczyciele biologii,

nauczyciele zajęć praktycznych

nauczyciele biologii

wychowawcy

IX , IV

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 

6. Zasady współpracy z rodzicami

 

Cele szczegółowe

– wdrażanie do współdecydowania o sprawach szkoły

– wspieranie rodziców w procesie wychowania

– podnoszenie poziomu wiedzy rodziców z zakresu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego

– czynny udział rodziców w życiu szkoły

 

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Rozwijanie aktywnej współpracy z rodzicami

 • zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym i podstawowymi dokumentami szkolnymi

 • udział w opracowywaniu i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

 • współorganizowanie oraz udział rodziców w ważnych momentach życia szkoły (akademie, apele, ślubowanie, wycieczki itp.)

 • współudział w indywidualnym diagnozowaniu przyczyn absencji szkolnych i wdrażaniu przyjętego postępowania

 • organizacja zebrań, konsultacji indywidualnych, poradnictwa dla rodziców

wychowawcy

pedagog

dyrektor

wychowawcy

pedagog

dyrektor,

wychowawcy,

pedagog

dyrektor,

wychowawcy,

pedagog

IX

IX

według kalendarza imprez

w zależności od potrzeb

zgodnie z harmonogramem

według potrzeb

2. Pedagogizacja rodziców

 • szkolenia i warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów (zebrania rodziców)

 • zapoznanie rodziców z ofertą pomocy ze strony instytucji wspierających rodzinę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, policja, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej)

wychowawcy

pedagog

zgodnie z harmonogramem zebrań

cały rok szkolny

 

 

 

7. Preorientacja zawodowa i planowanie kariery

 

Cele szczegółowe

– diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów

– pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego

– edukowanie w zakresie analizy rynku pracy i możliwości zatrudnienia

– nabywanie przez uczniów umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej

 

Zadania do realizacji

Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Wspomaganie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

 • prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego

 • udzielanie porad indywidualnych z zakresu wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu

 • organizowanie warsztatów i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego

 • udział uczniów w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę: „Dzień Przedsiębiorczości”

 • organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne, drzwi otwarte szkół

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni – „Dzień Kariery”

 • dostarczanie uczniom materiałów informacyjnych (broszurki, ulotki, plakaty) z zakresu dalszych możliwości kształcenia

wychowawca

pedagog

doradca zawodowy,

pedagog

wychowawcy, pedagog

nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

wychowawcy klas maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

pedagog

cały rok szkolny

III

III – IV

IV, XI

cały rok szklony

III – V

 

 

 

 

VIII. Ewaluacja

 

1. Celem ewaluacji jest:

 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
 • uzyskanie informacji o efektach realizacji programu
 • uzyskanie rzetelnej, obiektywnej informacji nt. sytuacji wychowawczej w szkole
 • modyfikacja zadań i działań wychowawczo-profilaktycznych
 • opracowanie programu poprawy efektywności działań

2. Informacje do ewaluacji będą zbierane na podstawie obserwacji, wywiadu, rozmowy, analizy dokumentów, sprawozdań wychowawców klas z realizacji zadań zawartych w Programie profilaktyczno-wychowawczym i poszczególnych struktur szkoły, wyników konkursów i egzaminów zewnętrznych badań ankietowych.

3. Koordynatorem ewaluacji będzie zespół do spraw ewaluacji (vice-dyrektor, pedagog oraz powołane osoby).

Ewaluatorami będą pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy są odpowiedzialni za realizację programu.

4. Terminy ewaluacji: ewaluacja będzie prowadzona na zakończenie roku szkolnego.

 

 

IX. Propozycja tematów godzin do dyspozycji wychowawcy klasy

 

Tematy godzin wychowawczych do realizacji w klasach I-II:

 1. Zapoznanie uczniów z najważniejszymi aktami prawnymi szkoły.
 2. Poznajemy się i ustalamy zasady „bycia ze sobą”.
 3. Moja szkoła wczoraj i dziś.
 4. Jak się uczyć efektywnie?
 5. Konflikt – jego negatywne i pozytywne aspekty.
 6. Umiejętność porozumiewania się. Co to jest komunikat „ja”?
 7. Złość, agresja, przemoc – umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.
 8. Przyczyny i skutki wagarów. Dlaczego warto się uczyć?
 9. Kultura na co dzień – słowo, gest, ubiór.
 10. Wartości, które cenię w życiu najbardziej.
 11. Dobre i złe sposoby radzenia sobie ze stresem.
 12. Spotkania towarzyskie w wirtualnym świecie – konsekwencje działania w sieci.
 13. Ochrona wizerunku i danych osobowych.
 14. Jak nie stać się ofiarą swojego smartfona?
 15. Mechanizm uzależnień. Alkohol, narkotyki, palenie papierosów, e-papierosów i co dalej?
 16. Moda na „dopalacze”- o groźnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych.
 17. Zarządzanie własnym czasem.
 18. Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba?
 19. Pełnoletniość – co to dla mnie oznacza?
 20. Nasi idole – czym nas zachwycają?
 21. Cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić?
 22. Nasze miasto i region.
 23. Mam i mogę mieć wpływ na swoje środowisko lokalne.
 24. Silny ma rację? Przyczyny powstawania zachowań agresywnych i przemocy.
 25. Każdy inny, wszyscy równi. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?
 26. Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego.
 27. Co warto przeczytać? Co warto obejrzeć?
 28. Czego warto posłuchać?

Tematy godzin wychowawczych do realizacji w klasach III-IV:

 1. Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły.
 2. Moje prawa, a odpowiedzialność.
 3. Wagary – czy mi się opłaca?
 4. Partner na całe życie. Moja przyszła rodzina.
 5. Co znaczy dla mnie fakt, że jestem Polakiem?
 6. Skuteczna kontrola stresu.
 7. Czego i jak się uczę – jak planuję dalszą karierę zawodową.
 8. Sukces – porażka. Czynniki motywujące do działania.
 9. Uczę się i pracuję – czy warto?
 10. Moda na „dopalacze”- o groźnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych.
 11. Agresja w społeczeństwie – jak wyrazić swój sprzeciw?
 12. Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy.
 13. Koniec szkoły – i co dalej?

 

Materiały pomocnicze do realizacji w/w treści:

 1. Pakiet edukacyjny „Nie zamykaj oczu” (filmy)
 • Piłem i brałem”
 • Mobbing”
 • W objęciach sekty”
 • Dopalacze”
 • Palenie”
 • Anoreksja”
 • Wpadka”
 • Agresja”
 1. Super size me – czy wiesz co jesz?” (film)
 2. Zatrzymaj przemoc w rodzinie” (film)
 3. Stop dopalaczom” (film)
 4. Pomagamy innym – edukacja rozwojowa w szkole” – materiały edukacyjne do realizacji zajęć z zakresu edukacji rozwojowej
 5. Asertywność – czyli jak pozostać sobą nie raniąc innych” – materiały edukacyjne
 6. Zarządzanie sobą w czasie – czyli jak znaleźć czas na to, co najważniejsze” – materiały edukacyjne
 7. Zarządzanie stresem – czyli jak budować wewnętrzną siłę” – materiały edukacyjne
 8. Komunikacja i perswazja – czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi” – materiały edukacyjne
 9. Negocjacje – czyli jak zmieniać nieufność we współpracę” – materiały edukacyjne