Informacje o rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 22

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 01 marca 2022r.

w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM I TECHNIKUM

na rok szkolnym 2022/2023

1. Podstawa prawna rekrutacji:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Na podstawie § 11 bab ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Terminy rekrutacji:

do 14 maja 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla klasy liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego

od 16 maja 2022r. do 31 maja 2022r. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego, do godz. 15:00

od 16 maja 2022r. do 21 czerwca 2022r. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum o profilu obronno – strzeleckim i technikum, do godz. 15:00

od 1 czerwca 2022r. do 13 czerwca 2022r. – odbędą się próby sprawnościowe do liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego, wg zarządzenia dyrektora szkoły

do 15 czerwca 2022r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku ósmoklasisty

19 lipca 2022r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

od 16 maja 2022r. do 20 lipca 2022r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do przyjęcia do technikum

od 19 lipca 2022r. do 22 lipca 2022r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile wcześniej oryginały nie zostały złożone), a w przypadku technikum – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca 2022r. do godz. 12.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

od 26 lipca 2022r. – rekrutacja uzupełniająca do liceum i technikum, rozpatrywanie odwołań.

  1. Kandydaci do klasy I technikum i klasy I liceum składają niżej wymienione dokumenty:

         – podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji);

         – zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w klasie VIII

         – świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

         – 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;

         – dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);

         – inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły;

wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem; dokumenty składamy w „koszulce”

  1. Kandydat do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kościelcu może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

  1. Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

  1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego po klasie VIII szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 (język polski – 35, matematyka – 35, język obcy nowożytny – 30). Wynik egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej przedstawiony w procentach: język polski, matematyka mnożymy przez 0,35, natomiast język obcy nowożytny mnożymy przez 0,3

  1. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

                        celujący – 18 pkt.

                        bardzo dobry – 17 pkt.

                        dobry – 14 pkt.

                        dostateczny – 8 pkt.

                        dopuszczający – 2 pkt

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – geografia lub edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL: OBRONNO – STRZELECKI – geografia lub edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena).

TECHNIKUM ROLNICZE – biologia lub geografia; informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI – informatyka lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena), technika.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH –język obcy lub informatyka, geografia lub biologia (punktowana lepsza ocena).

  1. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

tytuł finalisty – 10 pkt.

tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.

tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

międzynarodowym – 4 pkt.

krajowym – 3 pkt.

wojewódzkim – 2 pkt.

powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w powyższych punktach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

  1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:

uzyskana liczba punktów na egzaminie po szkole podstawowej,

uzyskana liczba punktów za świadectwo,

uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,

uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,

kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

  1. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

  1. Kandydaci składający podania do Liceum ogólnokształcącego – Oddział Przygotowania Wojskowego, są zobowiązani do przystąpienia do Testu Sprawności Fizycznej w terminach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły (zakres testu stanowi załącznik 1 do Zarządzenia) oraz do dostarczenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (wzór orzeczenia stanowi załącznik 2 do

Zarządzenia).

  1. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2022/2023, tj. wizytówki klas oraz charakterystyka szkoły, zamieszczone są na stronie: www.koscielec.pl oraz profilu społecznościowym facebook.

Karol Błażejczak
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

 

Klasa

Profil/zawód

Dodatkowa specjalizacja

Liczba miejsc

Przedmiot rozszerzony

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

Dodatkowe informacje

1A LO – Liceum Ogólnokształcące

Oddział Przygotowania Wojskowego

30

język angielski

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

geografia/ edukacja dla bezpieczeństwa *

wiedza o społeczeństwie/ wychowanie fizyczne *

Test sprawności fizycznej + orzeczenie lekarskie

1B LO – Liceum Ogólnokształcące

Profil: obronno – strzelecki

32

biologia

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

geografia/ edukacja dla bezpieczeństwa *

wiedza o społeczeństwie/ wychowanie fizyczne *

1A T- Technikum

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Wykorzystanie ziół w żywieniu

i kosmetologii

32

geografia

język polski

matematyka

język obcy**/informatyka*

geografia/biologia*

Skierowania na badania lekarskie

1B T – Technikum

Technik Rolnik

Opiekun zwierząt domowych

17

geografia

język polski

matematyka

informatyka/wychowanie fizyczne *

geografia/biologia*

Skierowania na badania lekarskie

1B T – Technikum

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Wykorzystanie dronów

w rolnictwie

17

geografia

język polski

matematyka

informatyka/wychowanie fizyczne *

technika

Skierowania na badania lekarskie

 

* w procesie rekrutacji będzie punktowana wyższa ocena z podanych przedmiotów

** w procesie rekrutacji będzie punktowana wyższa ocena z języków obcych nowożytnych