Informacje o rekrutacji

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2023/2024

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

z dnia 29.02.2024r

w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

na rok szkolnym 2024/2025

 1. Podstawa prawna rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 • Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 1. Terminy rekrutacji:

 • od 13 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego – oddziałów przygotowania wojskowego, do godz. 15:00

 • od 17 czerwca 2024r. do 20 czerwca 2024r. – odbędą się próby sprawnościowe do liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego, wg zarządzenia dyrektora szkoły (II termin: od 01 lipca 2024 do 03 lipca 2024r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w pierwszym terminie).

 • do 24 czerwca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (II termin – do 04 lipca 2024 roku)

 • od 25 czerwca 2024r. do 09 lipca 2024r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 • od 25 czerwca 2024r do 28 czerwca 2024r, do godz. 15:00 – złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje dla liceum ogólnokształcącego – oddziału przygotowania wojskowego.

 • do 10 lipca 2024r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów

 • 16 lipca 2024r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 • od 16 lipca 2024r. do 19 lipca 2024r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile wcześniej oryginały nie zostały złożone).

 • 22 lipca 2024r. godz. 12.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

 • od 23 lipca 2024r. – rekrutacja uzupełniająca do liceum i technikum, rozpatrywanie odwołań.

 1. Kandydaci do klasy  I liceum – oddziału przygotowania wojskowego składają niżej wymienione dokumenty:

 • podanie wg wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji);

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej

w klasie VIII

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki

w oddziale przygotowania wojskowego

 • 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;

 • dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia);

 • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły;

 • wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • dokumenty składamy w „koszulce”

 1. Kandydat do Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kościelcu może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 2. Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

 3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego po klasie VIII szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100 (język polski – 35, matematyka – 35, język obcy nowożytny – 30). Wynik egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej przedstawiony w procentach: język polski, matematyka mnożymy przez 0,35, natomiast język obcy nowożytny mnożymy przez 0,3

 4. Oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty wg. następującej zasady:

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – język obcy lub edukacja dla bezpieczeństwa, biologia lub wychowanie fizyczne (punktowana lepsza ocena)

 1. Punktacji podlegają  również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

 • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

tytuł finalisty – 10 pkt.

tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.

tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.

 • osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

międzynarodowym – 4 pkt.

krajowym – 3 pkt.

wojewódzkim – 2 pkt.

powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w powyższych punktach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

 • za wolontariat rozumiemy jako systematyczną (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.

Brak wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczanie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące Kryteria:

 • uzyskana liczba punktów na egzaminie po szkole podstawowej,

 • uzyskana liczba punktów za świadectwo,

 • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,

 • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

 1. O przyjęciu do  szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Kandydaci składający podania do Liceum ogólnokształcącego – Oddział Przygotowania Wojskowego, są zobowiązani do przystąpienia do Testu Sprawności Fizycznej w terminach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły oraz do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (zakres testu i wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik 1 do Zarządzenia).

 3. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2024/2025, tj. wizytówka klasy oraz charakterystyka  szkoły, zamieszczone są na stronie: www.koscielec.pl oraz profilu społecznościowym facebook.

Karol Błażejczak dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu