Technikum Rolnicze

Jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywny wynik tego egzaminu da Ci tytuł: technik rolnik.

Wybierając Technikum Rolnicze oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in..:
– techniki w rolnictwie,
– podstaw technologii produkcji roślinnej,
– podstaw technologii produkcji zwierzęcej,
– podstaw przedsiębiorczości.
 

Uczeń Technikum Rolniczego jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 – wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 W trakcie nauki zdobywasz prawo jazdy kategorii T.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową, która odbywa się w 
 indywidualnych gospodarstwach rolnych i gospodarstwie
 przyszkolnym

 

 Możesz również zdobyć uprawnienia:
– kombajnisty,
– chemizacyjne,
– do kierowania wózkami napędzanymi,
– prawo jazdy kategorii B,
– certyfikaty umożliwiające pozyskiwanie funduszy unijnych.

Po ukończeniu technikum rolniczego możesz:
  – prowadzić własne gospodarstwo rolne,
– prowadzić własną działalność gospodarczą np. gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne,

  – podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z rolnictwem,
  – podjąć pracę w urzędach gminy i instytucjach służby rolnej,
  – kontynuować naukę na wyższych uczelniach rolniczych lub innych.
 Kwalifikacje zawodowe:
R.3  –  prowadzenie produkcji rolniczej,
R.16 – organizacja i nadzór produkcji rolniczej.

Uwaga:
wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL