Projekty unijne

logo cale

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,
w roku szkolnym 2017/2018.