Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Jest 4-letnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem zawodowym.
Po jej ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wybierając Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył m.in..:
– technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta,
– urządzania zakładów gastronomicznych,
– podstaw żywienia człowieka.

Absolwent jest przygotowany do:
– organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem,
– oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
– sporządzania potraw i napojów,
– prowadzenia obiektów zbiorowego żywienia,
– dobierania maszyn i urządzeń produkcji,
– prowadzenia rachunkowości.

Kwalifikacje zawodowe:
T.6  – sporządzanie potraw i napojów,
T.15  – organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent tego technikum może:
– samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych,
domowych, hotelarskich, i turystycznych,
– podjąć pracę w obiektach zbiorowego żywienia,
– pracować w instytucjach zajmujących się obrotem żywności,
– pracować w organizacjach ochrony konsumenta.

Zapewniamy praktykę zawodową. Praktyki odbywają się w sanatoriach, restauracjach,
hotelach, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych, stołówkach i innych zakładach na terenie
powiatu inowrocławskiego

Uwaga:
wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej
o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL