Twoja wiedza – Twoja przyszłość II

logo cale

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia pozalekcyjne.
  2. Kursy zawodowe.
  3. Staże zawodowe.

Zajęcia pozalekcyjne:
„Obsługa konsumenta”, „Carving”, „Tradycyjna kuchnia polska”, „Kuchnia orientalna”, „Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135)”.

Kursy zawodowe:
Kurs „Obsługa wózków jezdniowych  z bezpieczną wymianą butli” dla uczniów.

Staże:
Staże zawodowe skierowane są dla uczniów techników następujących szkół:
technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa.

Wymiar godzinowy stażu wynosi 150 godzin na jednego uczestnika. Staże realizowane będą w lipcu i sierpniu 2018 r. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium. Staże realizowane będą u pracodawców z terenu powiatu inowrocławskiego.

Biblioteczka równościowa

plan-kurs1