Statut szkoły

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

W KOŚCIELCU

KOŚCIELEC 2022

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2022 roku

Rozdział I

STATUT

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Rozdział 1

Informacje o Zespole

§ 1

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.

2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Liceum Ogólnokształcące

 2. Technikum

 3. Szkoła Branżowa I stopnia

3. Siedzibą zespołu jest budynek w Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170

§ 2

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

2. W zespole tworzy się plany finansowe obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących

w skład zespołu.

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i zadania zespołu

§ 3

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami wymienionymi w §1 ust. 2.

§ 4

Zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących

w skład zespołu.

Rozdział 3

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu

§ 5

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „Dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

 3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 4. dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach.

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu.

 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół wchodzący w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 6

1. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działającą Radę Pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

2. Połączenie Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych Rad Pedagogicznych, w ich odrębnych statutach.

3. Wspólnie działające Rady Pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu”, który określa:

 1. organizację zebrań;

 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;

 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 7

1. Rady Rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu”.

2. Połączenie Rad Rodziców szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych Rad Rodziców, w ich odrębnych statutach.

3. Wewnętrzną strukturę, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu”, uchwalony przez wspólnie działającą Radę Rodziców Zespołu Szkół.

§ 8

1. Samorządy Uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający „Samorząd Uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu”.

2. Połączenie Samorządów Uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól nie narusza kompetencji określonych dla Samorządów Uczniowskich poszczególnych szkół,

w ich odrębnych statutach.

3. Zasady wybierania i działania organów określa „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

Rozdział 5

Pracownicy zespołu

§ 9

 1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu.

 2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych szkół.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 10

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kościelcu

w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II


Informacje o Liceum Ogólnokształcącym

§ 11

 1. Liceum Ogólnokształcące jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.
 2. Szkoła używa nazwy: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu.

 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Kościelcu, numer 125, gmina Pakość 88-170.

§ 12

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Inowrocławski.

 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

 4. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.

 5. Obsługę finansową szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Usług Oświatowych.

 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (w środku umieszczony jest orzeł w koronie).

 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej, przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 8. Szkoła posiada logo, a zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa Dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 13

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 4 lata.
 3. Uczniem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy.

 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 5. Szkoła prowadzi Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW).

 6. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

 

 

 

Rozdział III
Informacje o Szkołach Technikum

§ 14

 1. Technikum jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.
 2. Szkoła używa nazwy: Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu.

 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170.

§ 15

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Inowrocławski.

 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

 4. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.

 5. Obsługę finansową szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Usług Oświatowych.

 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (w środku umieszczony jest orzeł w koronie).

 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła posiada logo, a zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 16

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 5 lat.
 3. Szkoła (Technikum) prowadzi kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 1. Branża technik rolnik
 2. Branża technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. Branża technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 1. Uczniem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 2. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy.

 3. Szkoła prowadzi zajęcia w ramach form pozaszkolnych:

 1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

 1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 

Rozdział IV

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania


§ 17

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej

i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

Liceum Ogólnokształcące

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla liceum ogólnokształcącego uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:

 1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. program wychowawczo–profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania.

 2. W ramach Liceum Ogólnokształcącego funkcjonują klasy mundurowe, w tym Oddziały Przygotowania Wojskowego.

 3. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

 4. Szkoła dąży do połączenia wśród uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

 5. Wyposażenie szkoły do realizacji celów i zadań jest dostosowane do nauczanych przedmiotów i zawodów oraz uzupełniane w miarę zapotrzebowania.

Technikum

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla technikum uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:

 1. szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;

 3. program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania.

 2. Szkoła kształtuje i utrwala wśród uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej, szacunku do drugiego człowieka.

 3. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowania decyzji zawodowych przez uczniów.

 4. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

 5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

§ 18

 1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów,

 2. organizacja praktycznej nauki zawodu,

 3. pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom,

 4. organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

 5. organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy,

 6. udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 7. organizowanie kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie,

 8. organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

 9. wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki,

 10. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 11. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych.

 1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami.

 2. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

§ 19

 1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:

 1. rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,

 2. ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie rozwijającej się ich samodzielność.

 1. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:

 1. wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym
  i duchowym,

 2. rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.

 1. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:

 1. pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli
  i pracowników szkoły,

 2. towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy
  o zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów,

 3. przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia,

 4. skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 1. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców.

 2. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki opracowuje aktualizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

 3. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego

aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

 1. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

§ 20

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Szkoła we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb uczniów i buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie

w szkole.

 1. Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu rozpoznania wśród uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się.

 2. Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

 3. Na wniosek lub za zgodą rodziców, dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału w zajęciach
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Szkoła dwa razy w roku we współpracy z rodzicami dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczna.

 5. W przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor
  w porozumieniu z rodzicami zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia.

 6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy.

 7. Rodzicom, przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, zgromadzonej w wyniku prowadzonych obserwacji pedagogicznych i udzielanego wsparcia. Uczeń pełnoletni ma prawo dostępu do dokumentacji zgromadzonej w wyniku udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest szkolny pedagog.

 9. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności metodycznych i wychowawczych w szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń.

 10. Dyrektor do 30 września danego roku szkolnego podaje do wiadomości roczny plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiazywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów.

§ 21

 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 22

 1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Pisemna informacja o udziale w zajęciach religii oraz etyki raz złożona nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, ale życzenie udziału w tych zajęciach może być odwołane w każdym czasie.

 4. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 23

 1. Dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.

 4. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

§ 24

 1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień na zajęciach obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, w tym indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych.

 3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

 4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.

 5. Uczniom u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu nauki lub/i indywidualnego toku nauki.

 6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki określają odrębne przepisy.

§ 25

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;

 1. dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej,

 2. ustalenie długość przerw międzylekcyjnych w taki sposób że umożliwiają uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły,

 3. utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;

 4. nieograniczony dostęp do wody pitnej,

 5. nieograniczony dostęp do środków czystości.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

 2. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.

 3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

 1. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad niepełnoletnimi uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć,

 2. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi,

 3. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wycieczek i wyjść grupowych uczniów określają odrębne przepisy oraz określone przez dyrektora w drodze zarządzenia:

 1. procedura organizacji wycieczek szkolnych,

 2. procedura wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły,

 3. procedura uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą oraz reprezentowania szkoły w innych wydarzeniach.

 1. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.

 2. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych w nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy.

 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów, nauczycieli, rodziców i osoby odwiedzające szkołę.

 4. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 26

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, które określają odrębne przepisy.
 2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 3. W szkole dostępne są apteczki, a dla grup realizujących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poza terenem szkoły w apteczki mobilne znajdują się w sekretariacie.

 4. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną przez podmioty wskazane przez Powiat Inowrocławski.

 5. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania oraz lekarz dentysta w zakresie opieki stomatologicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 6. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

 7. Dyrektor przedstawia rodzicom informacje o organizacji opieki zdrowotnej w szkole i planowanych działaniach profilaktycznych w formie sprawozdania raz na semestr.

 8. Opieką zdrowotną nie są objęci uczniowie, których rodzice złożyli sprzeciw do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

 1. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają pracownicy szkoły.

 2. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielania uczniom pomocy przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Organy szkoły

§ 27

 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły, którego funkcję pełni Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

 2. Rada Pedagogiczna, której funkcję pełni wspólna Rada Pedagogiczna szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

 3. Rada Rodziców, której funkcję pełni wspólna Rada Rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

 4. Samorząd Uczniowski, którego funkcję pełni wspólny Samorząd uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

§ 28

 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu

administracyjnego, którym zarządza,

 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych,
 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów,
 3. dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Inowrocławski,
 4. przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu,
 5. organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

 2. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 3. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej

 1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych, organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

 3. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je Radzie Pedagogicznej.

 1. Informacja o której mowa w ust. 6 zawiera:

 1. zestawienia danych o realizacji zadań statutowych szkoły, w tym o:

 1. wynikach nauczania ustalonych na podstawie wyników klasyfikacji
  i egzaminów zewnętrznych,

 2. skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkołę,

 3. skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkołę,

 4. wynikach organizacji kształcenia specjalnego,

 5. działaniach podejmowanych w ramach wolontariatu,

 6. działaniach podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego,

 7. wymiarze pomocy materialnej udzielanej uczniom.

 1. ocenę realizacji zadań statutowych szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego i jego zmian,

 2. ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym: wyniki ewaluacji, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru pedagogicznego,

 3. wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez Dyrektora,

 4. wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne.

 1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 2. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.

& 29

 1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni Dyrektor szkoły organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor organizuje z uwzględnieniem w szczególności:

 1. równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

 2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

 3. możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

 6. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym.

 3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

 1. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,

 2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący szkoły.

 3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

 4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

§ 30

 1. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje Wicedyrektor lub inna osoba z kierownictwa szkoły.

 2. Zastępujący wykonując czynności z zakresu kompetencji Dyrektora, posiada własną imienną pieczęć, określającą jego stanowisko, imię i nazwisko.

§ 31

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada Pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 1. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz wniosków o skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna odpowiada za jakość pracy szkoły i w tym zakresie opiniuje realizowane w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole zestawy podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 2. Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły i w tym zakresie po przyjęciu rocznej informacji Dyrektora o pracy szkoły ustala wnioski dotyczące doskonalenia pracy szkoły, a także zatwierdza organizację doskonalenia nauczycieli.

 3. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez Dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski Dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły.

 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.” który określa:

 1. organizację zebrań,

 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania,

 3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej,

 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

§ 32

 1. Rada Rodziców Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów w danym roku szkolnym.

 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

 3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu”.

 4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do Dyrektora o jego aktualizację.

 7. Rada Rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego pracy.

 8. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez Dyrektora.

 9. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.

 10. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

§ 33

 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów szkoły w danym roku szkolnym.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

 3. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

 4. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 5. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu”.

 6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

§ 34

 1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Organy szkoły tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna.

 5. Dyrektor co najmniej dwa razy w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

§ 35

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.

 3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ prowadzący.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Organizacja pracy szkoły

§ 36

 1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w uzgodnieniu ze środowiskiem szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych.

 3. W terminie do 30 września Dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez Dyrektora.

 6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

 7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godzinie 7:55.

 8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.

 9. Podział zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie określa arkusz organizacyjny szkoły.

 10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 11. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa umożliwiająca uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły trwa 15 minut.

 12. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych lub zajęć do wyboru przez uczniów do których organizacji zastosowanie mają odrębne przepisy.

 13. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie wyjść grupowych uczniów, których organizację określają odrębne przepisy oraz określona przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura wyjść poza teren szkoły.

 14. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie krajoznawstwa i turystyki, w tym za granicę.

 15. Formami krajoznawstwa i turystyki są:

 1. wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy
  w praktyce,

 3. specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 1. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie krajoznawstwa i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura organizacji wycieczek szkolnych.

§ 37

 1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie.

 2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
 1. przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

 2. organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu organizacyjnym,

 3. organizację kształcenia w zawodzie w tym organizację praktycznej nauki zawodu;

 4. przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie,

 5. przydział wychowawców do oddziałów,

 6. organizację pracy pedagoga szkolnego,

 7. organizację biblioteki szkolnej,

 8. organizację pracy pracowników obsługi i administracji,

 9. organizację opieki medycznej nad uczniami.

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów oraz organizacja kształcenia w zawodzie.
 2. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają odrębne przepisy.

§ 38

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację.

 2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodowego.

 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:

 1. prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego,

 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

 3. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

 1. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

 2. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób
  z niepełnosprawnością w życiu zawodowym,

 3. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

 1. upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

 2. prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy.

 3. współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Koordynator doradztwa zawodowego w szkole powołany jest na to stanowisko zarządzeniem Dyrektora szkoły.

 2. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego.

 3. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy.

§ 39

 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
 2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
 3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
 4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu szkoła:
 1. nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z radą rodziców organizacjami i instytucjami,
 2. zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po uzyskaniu pisemnej zgody jego rodziców,
 3. pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez szkołę.
 1. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.

 2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

§ 40

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, a także miejsca samodzielnej pracy uczniów, w tym odrabiania zadań domowych.

 2. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

 5. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 1. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

 3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe,

 5. czasopisma dla młodzieży,

 6. czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

 7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

 8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

 9. zbiory multimedialne,

 10. materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

 1. uczniami w zakresie:

 1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

 2. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

 3. rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie,

 4. organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych.

 1. nauczycielami w zakresie:

 1. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 2. udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

 3. przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów.

 1. rodzicami w zakresie:

 1. wyposażenia uczniów objętych kształceniem specjalnym w bezpłatne podręcznik dostosowane do ich niepełnosprawności,

 2. przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

 3. popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 1. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.

 2. Prawa i obowiązki czytelników określa Dyrektor w uzgodnieniu z bibliotekarzem w drodze zarządzenia.

 3. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do internetu, i multimedialnych programów edukacyjnych.

 4. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

 

Rozdział VII

Kształcenie zawodowe

§ 41

Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego

 1. Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie jest określona

w szkolnym programie nauczania tego zawodu, który uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

 1. Efekty kształcenia uczniowie osiągają w toku realizacji obowiązkowych zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć realizowanych w formie praktycznej nauki zawodu.

 2. Szkoła organizuje przygotowanie uczniów do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 3. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

1. Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

1.1 technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol cyfrowy- 343404

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT. 02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2. Branża rolno-hodowlana (ROL)

2.1. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; symbol cyfrowy- 311515

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

2.2. technik rolnik, symbol cyfrowy- 314207

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 1. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w  nauczanych zawodach, aby zapewniać uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach.

 2. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

 3. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym kwalifikacje osób realizujących zajęcia teoretyczne z zakresu kształcenia zawodowego określają odrębne przepisy.

§ 42

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu

 1. Szkoła zapewnia uczniom nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 2. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 3. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez ucznia podczas praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin tych zajęć określa szkolny program nauczania danego zawodu uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie.

 4. Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w formie:

 1. zajęć praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach i warsztatach przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

 2. zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia przez instruktorów praktycznej nauki zawodu;

 3. zajęcia praktyczne organizowane w Centrach Kształcenia Zawodowego realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w CKZ.

 1. Uczeń w uzgodnieniu z Dyrektorem może realizować praktyczną naukę zawodu w formie stażu uczniowskiego.

 2. Praktyki zawodowe organizowane są u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.

 3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa na dany rok szkolny:

 1. harmonogram zajęć praktycznych, w tym praktyk zawodowych dla danego zawodu,

 2. regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zawierający zadania szkoły oraz zadania zakładu pracy,

 3. terminy i tryb powiadamiania uczniów o warunkach odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

 4. warunki uzyskania pozytywnej oceny przez uczniów z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 1. Szczegółowe warunki organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 43

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

 1. Nauczyciel,

 2. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych,

 3. nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

 4. pedagog szkolny,

 5. bibliotekarz,

 6. wychowawca internatu.

 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

 1. pracownicy administracji,

 2. pracownicy obsługi.

 1. W szkole utworzono stanowisko Wicedyrektora.

 2. W szkole utworzono następujące stanowiska kierownicze:

  1. Kierownik Szkolenia Praktycznego,

  2. Kierownik Internatu.

§ 44

1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z

jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy

dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie

powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o

ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i

osiąganiu dojrzałości.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. realizowanie programów pracy szkoły w czasie powierzonych mu do realizacji zajęć edukacyjnych.

 2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez szkołę, w tym zakresie:

 1. systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają uczniowie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów,

 3. bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni i sal szkolnych, zasad organizacji wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 1. systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji.

 2. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania.

 3. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności.

 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów.

 6. wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów osobistych.

 7. organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 8. opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

§ 45

 1. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

 1. opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami,

 2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych,

 3. współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków,

 4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę,

 5. włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia,

 6. kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki,

 7. przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami,

 8. prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

§ 46

 1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

  1. w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

 4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc
  w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

 5. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

 6. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową
  i społeczną;

  1. w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

 1. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
  i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 4. wypożyczanie, udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 5. selekcjonowanie zbiorów,

 6. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki,

 7. przeprowadzanie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metodą skontrum.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

 1. systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników,

 2. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach,

 3. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych,

 4. podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 47

1. Pedagog szkolny koordynuje wychowawcze działania szkoły, a także organizuje wsparcie uczniów, którzy ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, socjalne i inne potrzebują pomocy.

 1. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły,

 3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

 4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 5. organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych,

 6. działanie w zespołach wychowawczych i zespołach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta,

 7. współpraca z podmiotami zapewniającymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

 1. Pedagog szkolny dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców).

 2. Pedagog szkolny współpracuje z dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego.

§ 48

 1. Doradca zawodowy koordynuje realizację szkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 2. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy:

  1. prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego,

  2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

  3. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

  4. upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

 1. Doradca zawodowy szczególną troską otacza uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wspierając ich w wejściu na rynek pracy.

§ 49

 1. Do zadań Wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły i ich zmian.

 2. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli, w tym w szczególności:

 1. wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

 2. konsultuje z Dyrektorem sprawy dodatków motywacyjnych, nagród i odznaczeń dla nauczycieli.

 1. Wicedyrektor prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora określa Dyrektor.

§ 50

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 51

 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

 1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela,

 2. swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

 3. wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-wychowawczego,

 4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem funkcji służbowych,

 6. pomocy ze strony Dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

 1. zapewnienie warunków do rozwoju ucznia,

 2. zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły,

 3. zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych,

 4. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem,

 5. kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywanie jej na zajęciach przez siebie prowadzonych,

 6. udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów i sukcesów,

 7. uwzględnianie w swojej pracy udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 8. zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień,

 9. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia aktywności uczniów,

 10. precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów,

 11. przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów,

 12. pełna realizacja podstawy programowej,

 13. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat,

 14. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 15. realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 16. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, specjaliście,

 17. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu,

 18. ochrona danych osobowych swoich uczniów,

 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego i zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania zawierają informacje o:

 1. realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało zrealizowane) i jakościowym,

 2. realizacji programów własnych i innowacji,

 3. współpracy z rodzicami,

 4. współpracy ze środowiskiem,

 5. udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły.

 1. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,

 2. uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej,

 3. jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań Rady Pedagogicznej,

 4. sprawuje dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo,

 5. odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem, indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,

 6. przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole,

 7. przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek dyrektora szkoły,

 8. uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

 9. przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego,

 10. stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,

 11. poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

 12. niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole o grożącym im niebezpieczeństwie,

 13. współpracuje z Dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 52

 1. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na odległość, korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych:

 1. narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające:

 1. ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

 2. integralność danych,

 3. przeciwdziałanie uszkodzeniom,

 4. rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych,

 1. dziennik elektroniczny i inne ustalone formy techniki komunikacji elektronicznej ustalone przez dyrekcję szkoły

 2. inne niż wskazane w pkt 1 i 2, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

 1. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego (lub semestralnego) rozkładu zajęć Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 53

 1. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub urządzeń technologii informatycznej ustala się zasady przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez uczniów zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem.

§ 54

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie rzeczywistym uczeń loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska.

 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie dołączają do rozpoczętej przez nauczyciela rozmowy.

 3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́ włącza kamerę lub mikrofon na polecenie nauczyciela.

 4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.

 5. W zajęciach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie.

 6. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

 7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć uczniom, którzy nie mogli wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym.

 8. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1.

 9. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́:

 1. słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela,

 2. wykonuje polecenia nauczyciela,

 3. zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć,

 4. wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć,

 5. korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem zajęć; uczeń́, który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice (opiekunowie prawni),

 6. słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć,

 7. zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela,

 8. pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę,

 9. odnosi się do innych z szacunkiem,

 10. używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji,

 11. może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.

 1. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust.1, oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń́ powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób.

 2. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.

 3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły.

Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz zasadach netykiety.

Rozdział X

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 55

 1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
  3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  5. monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia,
  6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

§ 56

 1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów i ich rodziców.

 2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.

 3. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa:

 1. poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny,

 2. formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wagi dla ocen bieżących.

 1. Uczniowie corocznie na pierwszych zajęciach, informowani są o wymaganiach edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, oraz od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.

 2. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne o których mowa
  w ust.3 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

 4. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole – na podstawie tego rozpoznania,

 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych – na podstawie tej opinii.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5 dotyczy:

 1. poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny,

 2. form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wag,

 3. zadawania prac domowych.

§ 57

 1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.

 2. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.

 3. Kryteriami oceniania zachowania są:

 1. sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:

 1. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,

 2. przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i formie,

 3. przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły,

 4. przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

 5. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 1. sumienność wywiązywanie się z zadań zespołowych realizowanych w szkole,

 2. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 3. troska o mienie szkolne i własne.

§ 58

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych

 3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie:

 1. wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia problemu i związków przyczynowo – skutkowych jej zastosowania,

 2. aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć szkolnych,

 3. pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem z zadaniami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową

 4. pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący,

 5. sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatniej lekcji mających charakter pisemny lub praktyczny,

 6. sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności nauczyciela,

 7. prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo,

 8. prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej.

 1. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

 2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę.

 3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości
  i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 4. Bieżące oceny zajęć edukacyjnych odnotowywane są w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

 5. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do elektronicznego dziennika lekcyjnego uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

§ 59

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 3. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
  w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca uwzględnia ich wpływ w ocenie zachowania.

 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w drodze wewnętrznego rozporządzenia opublikowanego na początku roku szkolnego.

 5. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o śródrocznej ocenie zachowania.

 6. Najpóźniej 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Odbywa się to poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.

 7. Najpóźniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej każdy nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a wychowawca o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie z zachowania za pomocą wpisu w dzienniku elektronicznym.

 8. Przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na określonych zasadach.

 9. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

 10. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i Rady Pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor i publikuje go w drodze wewnątrzszkolnego rozporządzenia.

§ 60

 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania według obowiązujących przepisów.

 1. Warunkiem podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych, przez ucznia, jest przystąpienie przez niego do egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w pkt. 3 i wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami na poziomie oceny, o którą uczeń się ubiega zgodnie z określonymi wymaganiami.

 2. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie egzaminu.

 3. Obejmuje on wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom

 4. Przeprowadza się go w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z informatyki, zajęć plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej i zadań praktycznych.

 5. Egzamin sprawdzający przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora w skład której wchodzi Wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący oraz nauczyciele uczący danego przedmiotu.

 6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. datę przeprowadzenia sprawdzianu,

 3. treść zadań ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem sprawdzianu,

 4. informację o wynikach w tym zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informację o przebiegu i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych,

 5. decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.

 2. Decyzja komisji jest ostateczna.

 3. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 4. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń na piśmie złoży uzasadnienie spełnienia wymagań na ocenę zachowania o którą wnioskuje, zgodnie z kryteriami i wymaganiami.

 5. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

  1. Wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący,

  2. wychowawca klasy,

  3. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 1. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. datę posiedzenia komisji,

 3. decyzję komisji wraz z uzasadnieniem.

 1. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna.

§ 61

 

    1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
 1. uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności,

 2. dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą Rady Pedagogicznej,

 3. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą,

 4. ucznia realizującego indywidualny tok nauki.

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 2. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 62

 1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

 2. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej, w formie elektronicznej (wpis do dziennika elektronicznego).

 3. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane uczniom i rodzicom, a także mogą być przez niego kserowane i fotografowania.

 

Rozdział XI

Prawa i obowiązki ucznia

§ 63

 1. Uczeń szkoły ma prawo do:

  1. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą,

  2. prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły,

  3. sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,

  4. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad,

  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  6. otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny,

  7. ochrony własności intelektualnej,

  8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

  9. pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora w przypadku każdej potrzeby,

  10. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej.

 2. Pełnoletni uczeń ma prawo do złożenia oświadczenia o nie przekazywaniu informacji o nim jego rodzicom.

§ 64

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw jako ucznia opisanych w statucie, jak i praw wynikających z odrębnych przepisów.

 2. Tożsamość ucznia składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

 3. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców i samorządu uczniów.

 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Dyrektora w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 5. Do postepowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 3 zastosowanie mają przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

§ 65

1. Do obowiązków ucznia należy:

 1. punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich

zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych,

 1. usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach,
 2. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności,
 3. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. dbanie o porządek i ład w klasie i szkole,
 6. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób,
 7. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów,
 8. nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości,
 9. szanowanie symboli państwowych i szkolnych.

§ 66

 1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 1. rodzic lub uczeń zgłasza każdą nieobecności w szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając wychowawcę klasy lub sekretariat szkoły,

 2. rodzic/uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, najpóźniej do 7 dni po powrocie do szkoły, korzystając z dziennika elektronicznego lub w przypadku zaświadczeń lekarskich i innych – w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku braku informacji o nieobecności pozostaje ona nieusprawiedliwiona,

 3. w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§ 67

 1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu ucznia.

 2. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy, galowy oraz w przypadku klas mundurowych stosowne umundurowanie (w dni określone zarządzeniem dyrektora szkoły)

 3. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.

 4. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.

 5. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy.

 6. Strój galowy ucznia stanowi:

 1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka,

 2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula,

 3. W przypadku uczniów klas mundurowych pełne umundurowanie.

§ 68

1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających,

 2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób,

 3. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,

 4. przynoszenia do szkoły broni i ostrych narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły,

 5. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

 1. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą nauczyciela.

§ 69

       1. Uczeń może być nagrodzony za wyniki w nauce, w tym udział w konkursach i olimpiadach, wzorową frekwencję, działalność w samorządzie uczniowskim oraz inne osiągnięcia ważne dla społeczności szkolnej.

       2. Formy nagród dla uczniów to:

1. Uczeń może być nagrodzony za:

1.1 dobre wyniki w nauce i pracę społeczną,

1.2 zajęcie czołowych miejsc w konkursach, olimpiadach, zawodach

1.3 współzawodnictwo w praktycznej nauce zawodu.

 

2. Szkoła stosuje następujące rodzaje nagród:

2.1 wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę, Dyrektora,

2.2 wyróżnienie (pochwała) wobec uczniów całej szkoły na apelu przez Dyrektora,

2.3 list pochwalny wychowawcy klasy, Dyrektora do rodziców,

2.4 nagroda w formie upominku.

 1. Nagrodę wymienioną w ust. 2 przyznaje uczniowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela, na wniosek nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego.

 2. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 1 i 2 jest podawana do wiadomości nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.

 3. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania nagrody, podmioty wymienione w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru przyznania nagrody.

 4. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń o których mowa w ust. 5, podejmuje decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub podtrzymuje decyzję przyznania nagrody. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 70

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole. Formy kar dla uczniów to:

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może zostać ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) wezwanie rodziców i poinformowanie ich o zachowaniu ucznia,

3) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy z wpisem do akt,

4) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły z wpisem do akt — o czasie przechowywania wpisu w aktach decyduje Rada Pedagogiczna uzależniając to od rodzaju przewinienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia szkoły,

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6) obniżeniem oceny z zachowania.

W przypadku poważnego naruszenia Statutu Szkoły nie obowiązuje stopniowanie kar.

Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Szkolnego, członków Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

Uczeń poprzez Samorząd Klasowy lub Samorząd Uczniowski ma prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w danej klasie o ile decyzja ta była niezgodna z funkcjonującym prawem szkolnym. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

Karę uważa się za niebyłą, a wpis o ukaraniu usuwa się z akt osobowych ucznia po roku nienagannego zachowania, o ile wpis o karze nie stanowi inaczej. Dyrektor może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy albo Samorządu Uczniowskiego, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Zastosowanie nagrody lub kary jest wyrazem oceny postępowania ucznia.

 1. Kary o której mowa w ust. 2 udziela uczniowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela wychowawcy lub na wniosek nauczycieli.

 2. Uczeń ma prawo wnieść do Dyrektora odwołanie od udzielonej kary, w terminie 3 dni od dnia jej udzielenia.

 3. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania o którym mowa w ust. 3, podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu.

§ 71

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku gdy:

 1. stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu, zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,

 2. udowodniono mu dystrybucję  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie,

 3. spożywał alkohol i środki odurzające lub był pod ich wpływem na terenie szkoły,

 4. naruszył godność i nietykalność osobistą innych osób w formie przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym z użyciem ostrych narzędzi i broni,

 5. notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, które nie zostały usprawiedliwione zgodnie z obowiązującym w szkole trybem usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

 1. Uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.

 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku gdy ukończył 18 lat i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, a jego sytuacji edukacyjnej nie wskazuje na możliwość ukończenia szkoły w danym roku szkolnym.

 3. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Dyrektor informuje ucznia o możliwościach ukończenia szkoły w trybie dostosowanym dla osób dorosłych.

Rozdział XII

Kształcenie na odległość z zastosowaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych nauka jest realizowana na odległość.

 1. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania.
 1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 1. Dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

 1. Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor uwzględnienia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

 1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.