Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian
w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie, którego obecna nazwa to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wraz z wprowadzeniem nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, wprowadzono modyfikację sposobu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Teraz każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie potwierdza się odrębnym egzaminem jeszcze w trakcie trwania nauki.
Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć
wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
Wyodrębniono w poszczególnych zawodach jedną, dwie lub trzy kwalifikacje i oznaczono je odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3 .Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części (dawniej etapów): części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎ Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej, niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji
określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎ z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎
pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Opracowane na podstawie : EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – KROK PO KROKU Autor: Halina Sitko

 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Sesja wrzesień – październik 2015:
Klasa IV TMR –  M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Sesja styczeń – luty 2016
Klasa IV TMR
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Klasa IV TR, absolwenci KKZ R.16
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Klasa IV TZiUG
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 30 marca 2016 r.
Sesja maj- lipiec

Klasa III TMR
M.01 –  Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Klasa III TZiUG
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Absolwenci kursu R.03
R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:  17 czerwca 2016 r. – 60 minut
Część praktyczna:  forma egzaminu  W wykonanie . Harmonogramy indywidulne uczniowie otrzymają na miesiąc przed egzaminem.
Egzamin: czerwiec 2016 .
M.01 – 120 minut
T.06 – 120 minut
R.03 – 180 minut
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe: 26 sierpnia 2016 r.