Twoja Wiedza – Twoja przyszłość IV

TWOJA WIEDZA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ IV

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe.
Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w latach 2021-2023. Projektem jest objętych 11 szkół

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

W ramach projektu dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu, będą prowadzone następujące zajęcia:
a) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji zawodowych:
− Slow food – kuchnia naszych babć,
− Dietetyka sportowa,
− Warsztaty zielarskie – cuda natury,
− Rolnictwo precyzyjne,
b) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji kluczowych:
− „Doświadczenie czyni mistrza”, czyli rozwijanie kompetencji naukowo-
technicznych u uczniów technikum,
− „Niech język giętki, powie co myśli głowa” – zajęcia dla cudzoziemców
rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku
polskim,
− „Bliżej Rynku Pracy” czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie
inicjatywności i przedsiębiorczości,
c) kursy zawodowe:
− Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli,
− Kurs spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów
aktywnych MAG – metodą 135,
− Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,

W ramach projektu dla nauczycieli Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu będą realizowane następujące formy wsparcia:
− Studia podyplomowe Zielarstwo i fitoterapia,
− Kurs Dietetyka Sportowa,
− Studia podyplomowe BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy,
− Studia podyplomowe Zoopsychologia – problemy behawioru psów,
− Studia podyplomowe Diagnozowanie stanu upraw rolnych,
− Kurs instruktora nauki jazdy kategorii T,