Oferta dla obcokrajowców

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW OBCOKRAJOWCÓW W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125 88-170 Pakość przedstawia ofertę w zakresie kształcenia uczniów obcokrajowców w Polsce.

Dla młodzieży nie będącej obywatelami polski proponujemy rozpoczęcie nauki razem z polskimi kolegami w wybranym przez siebie zawodzie: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W trakcie nauki będzie dodatkowo prowadzony nieodpłatnie kurs języka polskiego.

Uczeń w czasie pobytu w Polsce związanego z realizacją nauki w naszej szkole ma przedzielonego opiekuna prawnego z pośród nauczycieli naszej szkoły.

Dane o szkole:

 1. Lokalizacja szkoły:
  Kościelec 125, 88-170 Pakość
  www.koscielec.pl
 2. Poziom kształcenia – technikum dla młodzieży
 3. Okres kształcenia – 4 lata
 4. W czasie kształcenia uczniowie będą realizowali program kształcenia ogólnego i zawodowego obowiązujący dla uczniów technikum. Dodatkowo dla ułatwienia adaptacji pomocy w nauce będą realizowane dodatkowe lekcje z języka polskiego.
 5. W programie technikum uczniowie uczą się języka angielskiego oraz drugiego języka według własnego wyboru: język rosyjski lub język niemiecki.
 6. Dla uczniów mających trudności w nauce będą zorganizowane dodatkowe zajęcia umożliwiające usunięcie trudności edukacyjnych.
 7. Absolwent technikum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz ma prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te zorganizowane są w szkole do której uczęszcza uczeń.
 8. Uczeń, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika , a także suplement do dyplomu potwierdzający uzyskane kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej.
 9. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych w Polsce lub podjąć pracę na terenie Polski, Unii Europejskiej lub własnego kraju.
 10. W zawodzie technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczniowie realizują bezpłatnie kurs prawa jazdy kategorii T ( ciągnik), a uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki również kategorii B (samochód osobowy). Po zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje prawo jazdy uprawniające do kierowania ciągniki rolniczymi i samochodami osobowymi. Prawo jazdy może być wydane w formie dokumentu międzynarodowego.
 11. Kształcenie praktyczne realizowane jest w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy.
 12. Szkoła posiada w pełni przygotowane pracownie oraz profesjonalną kadrę pedagogiczną.
 13. Lekcje i zajęcia praktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Warunki zamieszkania:

 1. Uczniowie będą mieszkali razem z polskimi kolegami w internacie
 2. Zakwaterowanie w internacie w pokojach 2 i 3 osobowych z własnym węzłem sanitarnym (WC i kabina prysznicowa)
 3. W internacie funkcjonuje własna kuchnia i stołówka zabezpieczająca wyżywienie dla jego mieszkańców przez 7 dni w tygodniu.
 4. Mieszkańcy internatu będą mogli korzystać nieodpłatnie z internetu, sali gimnastycznej oraz lekcji tenisa.
 5. Uczniowie mieszkający w internacie będą objęci całodobową opieką osób dorosłych wychowawców i pracowników szkoły oraz będą mieli zabezpieczony dostęp do opieki medycznej.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia IX klasy szkoły na Ukrainie wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia nauki w Polsce.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce (paszport, wiza)
 4. Przestrzeganie prawa obowiązującego uczniów w szkołach w Polsce.
 5. Kopia aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. Pisemne oświadczenie rodzica o przekazaniu opieki prawnej nad uczniem wskazanemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi.
 7. Oświadczenie rodzica o zabezpieczeniu środków na utrzymanie ucznia w Polsce.

Finansowanie:

 1. Kształcenie w szkole jest bezpłatne.
 2. Egzaminy organizowane w ramach procesu kształcenia są również bezpłatne.
 3. Płatny jest nieobowiązkowy egzamin na prawo jazdy kat. T i B.
 4. Uczniowie korzystają bezpłatnie z wszystkich obiektów i wyposażenia szkoły na takich samych zasadach jak uczniowie z Polski.
 5. Uczniowie pokrywają obowiązkowo koszty związane z wyżywieniem oraz zamieszkaniem w internacie ( około 450 zł na miesiąc) i ubezpieczeniem zdrowotnym.

W ramach opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego uczniowie obcokrajowcy korzystają nieodpłatnie z podstawowej opieki medycznej na takich samych zasadach jak Polacy.

Ubezpieczenie to nie obejmuje kosztu zakupu leków.

www.koscielec.pl

Osoby do kontaktu:

Karol Błażejczak – dyrektor:
tel.+48 510 402 728
e- mail: karol_blazejczak@o2.pl

Małgorzata Markiewicz – kierownik szkolenia praktycznego
Tel. + 48 660 710 535
e-mail: malgosiamarkiewicz@wp.pl