Kierunki nauczania

Proponowane kierunki na rok szkolny 2020/2021:
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Rolnicze
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki