Testy sprawności fizycznej

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

  1. Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do oddziału przygotowania wojskowego przed wejściem do Sali gimnastycznej.

  2. Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

  3. Test sprawności fizycznej rozpocznie się rozgrzewką.

  4. Konkurencje:

  1. PRÓBA MOCY (SKOK W DAL Z MIEJSCA (MIERZONY

W CENTYMETRACH)

  1. BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU W SEK. (PO KOPERCIE)

Bieg ze zmianą kierunku (po kopercie) – na komendę „na miejsca” ćwiczący przyjmuje pozycję startową na linii startu; na komendę „start” rozpoczyna bieg zygzakiem pokonując trzykrotnie bez przerwy dystans „po kopercie” o wymiarach 3 x 5 m, omijając w określonej kolejności stojaki, których nie wolno przewrócić (w momencie przewrócenia stojaka próba jest przerywana). Wynik próby stanowi uzyskany 3.

  1. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W PRZÓD ZZA GŁOWY

Rzut piłką lekarską w przód zza głowy – z postawy w rozkroku przodem do kierunku rzutu, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz – rzut piłką zza głowy w przód. Podczas rzutu niedozwolone jest oderwanie stóp od podłoża (wspięcie na palce, podskok). W trakcie rzutu, oraz po rzucie, nie wolno przekroczyć linii rzutów, ani też podeprzeć się rękoma za linią. Ćwiczący wykonuje dwa rzuty – lepszy uznaje się za wynik próby. Wynik podaje się z dokładnością do 0,1 m.

  1. SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD W LEŻENIU TYŁEM (BRZUSZKI)

Skłony tułowia w przód wykonywane są w pozycji leżenia tyłem na materacu przy drabinkach

z nogami wplecionymi między szczebelki. Czas trwania – 60 sekund. Pozycja wyjściowa do ćwiczeń wygląda w ten sposób, że nogi są ugięte w kolanach pod kątem prostym, dłonie są zaplecione na karku. Ćwiczenie jest uznane, gdy łokcie dotkną kolan, zaś łopatki materaca.

  1. BIEG WAHADŁOWY 10×10 m

Na komendę „START” (sygnał dźwiękowy) rozpoczyna się bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją i pokonuje trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie pozostałych okrążeni. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Maksymalny wynik testu sprawnościowego wynosi 100 punktów (po 20 na każdą konkurencję).

W przypadku uczniów, którzy uzyskali tę samą ilość punktów w testach sprawnościowych pierwszeństwo ma ten kandydat, który osiągnął lepsze wyniki w nauce.

Przypadki szczególne rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

WZÓR

…………………………………………. ………………………. dn. ……………….

(pieczęć zakładu służby zdrowia) (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
w Oddziale Przygotowania Wojskowego

Zaświadcza się, że ……………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

PESEL …………………………………………………..

Urodzony/a …………………………………………… w …………………………………………………….

(data urodzenia) (miejscowość)

Zamieszkały/a:…………………………………………………………………………………………………..

(adres)

Jest zdolny/ zdolna do nauki w klasie – Oddział Przygotowania Wojskowego
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

……………………………………………

(pieczątka i podpis lekarza)