Kształcenie mieszkańców wsi

ZSCKR w Kościelcu od wielu lat współpracuje z mieszkańcami okolicznych wsi organizując szereg spotkań i szkoleń podwyższających ich kwalifikacje zawodowe. Wyżej wymienione przedsięwzięcia ZSCKR Kościelec organizuje zarówno samodzielnie, jak również we współpracy z innymi instytucjami takimi jak: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Rejonowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu czy Stowarzyszeniem Producentów Zdrowej Żywności „EKOLAND”. W znacznej części kosztów partycypuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki której szkoła otrzymuje fundusze na środki dydaktyczne i koszty szkoleń.

W ostatnich latach w ZSCKR Kościelec zorganizowano kilka form doskonalenia zawodowego mieszkańców wsi. Podstawowe typy szkoleń to:

 

  • Szkolenie „Rolnictwo polskie na tle wymagań Unii Europejskiej” zorganizowane przez dyrekcję szkoły. Osobami prowadzącymi byli nauczyciele szkoły odpowiednio przygotowani, ponieważ ukończyli studia podyplomowe pod nazwą „Produkcja rolnicza według wymogów UE”, zorganizowane przez SGGW w Warszawie i KCDRRiOW w Brwinowie. Część zajęć prowadzili również przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Założenia programowe i tematyka została opracowana przez nauczycieli naszej szkoły. Kursy z zakresu dostosowania rolnictwa polskiego do wymagań UE będą nadal kontynuowane z uwzględnieniem aktualnych zmian zachodzących w procesie integracji.
  • Kursy o tematyce „Podstawy rolnictwa ekologicznego oraz perspektywy jego rozwoju” są organizowane w ZSCKR Kościelec od kilku lat w różnych formach. Prowadzi je odpowiednio przygotowana kadra nauczycielska szkoły w formie wykładów, pokazów, ćwiczeń i wycieczek. W zakresie świadomości ekologicznej szkoła współpracuje z RCDRRiOW w Przysieku oraz ze stowarzyszeniem EKOLAND, a w szczególności z jego prezesem p. Mieczysławem Babalskim. Założenia tego kursu opracowali nauczyciele naszej szkoły przy współpracy z „EKOLANDEM”.
  • Od szeregu lat ZSCKR Kościelec organizuje różne formy kursów komputerowych dla mieszkańców wsi. Szczegółowe tematy i zagadnienia szkoleń informatycznych ulegają zmianie, ponieważ następuje bardzo szybki rozwój techniki komputerowej i oprogramowania. Oprócz podstaw obsługi komputera, uczestnicy kursów poznają między innymi bazy danych edytor teksu, arkusz kalkulacyjny i nowoczesne programy specjalistyczne. Kursy te odbywają się w szkolnej pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt zakupiony ze środków własnych i środków ARiMR.
  • Przy współpracy z KRUS i ODR Minikowo organizowane są kursy i szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”. Tematem tych form doskonalenia jest przedstawienie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie, postępowanie powypadkowe, ubezpieczenie rolników oraz przepisy emerytalno rentowe. Kursy te organizowane są corocznie, a uczestniczą w nich rolnicy i uczniowie naszej szkoły.

 

  1. Oprócz przedstawionej oferty podwyższania kwalifikacji mieszkańców wsi, ZSCKR we współpracy z wymienionymi na początku rozdziału instytucjami organizuje tradycyjne dla szkół rolniczych szkolenia z zakresu np.: obsługi sprzętu rolniczego (kombajnów zbożowych, sieczkarni samobieżnych ładowaczy chwytakowych), chemizacji rolnictwa i stosowania środków ochrony roślin, czy innych uwzględniających technologię uprawy roślin i hodowli zwierząt.

W najbliższym czasie szkoła będzie rozszerzać ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi. Powinna ona zawierać przede wszystkim rachunkowość rolną, aby rolnicy mogli określać efekty ekonomiczne gospodarstwa oraz rozliczać podatek vat. Drugą ofertą może być podstawowe szkolenie językowe, ponieważ część rolników okolicznych wsi nawiązała współpracę z rolnikami holenderskimi i niemieckimi. Są to tylko niektóre propozycje tematyki szkoleń, które będą rozszerzane i aktualizowane w miarę potrzeb.

oprac. Bogdan Budner