Kształcenie praktyczne

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ZSCKR KOŚCIELEC.

    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu położony jest w rejonie o najlepszych glebach w Polsce. Aby utrzymać wysoki poziom produkcji rolniczej potrzeba wysoko wykwalifikowanych kadr rolniczych. To właśnie jest głównym zadaniem tutejszej szkoły. Obecnie w skład ZSCKR wchodzą: Technikum Rolnicze 5-letnie, Technikum Technologii Żywności 5-letnie, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 5-letnie, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 3-letnia, Zaoczne Technikum Rolnicze 3-letnie. Absolwenci naszej szkoły powinni być wyposażeni w odpowiedni zasób teoretycznej wiedzy rolniczej oraz praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu rolnika. W przeszłości profile kształcenia były różne, ale zawsze były związane z rolnictwem.

Podstawowe formy kształcenia zawodowego takie jak: lekcje i ćwiczenie oraz zajęcia praktyczne, dyżury indywidualne oraz praktyki zawodowe jesienne, wiosenne i letnie pozwalają uczniom na zdobywanie umiejętności teoretycznych i praktycznych. Obecnie szkolenie praktyczne dotyczące Technikum Rolniczego odbywa się głównie w gospodarstwie szkolnym oraz w wybranych gospodarstwach rolników indywidualnych. Rolnicy ci posiadają przeszkolenie pedagogiczne oraz z zakresu bhp. Ich gospodarstwa prowadzone są na poziomie wyższym niż średni w regionie. Podstawowe umiejętności uczniowie zdobywają w ramach zajęć grupowych i indywidualnych w gospodarstwie szkolnym a sprawności i doświadczenia uczą się w gospodarstwach rolników indywidualnych. W procesie przygotowania młodego człowieka do życia dorosłego, gospodarstwo jako warsztat dydaktyczny spełniało i spełnia ważną rolę. Młodzi ludzie uczą się tu wielu czynności manualnych związanych z wybranym zawodem. Zdobywają wiedzę praktyczną, spotykają się niejednokrotnie razem po raz pierwszy z wieloma sprawami, które związane są z tak skomplikowanym zawodem, jakim jest zawód rolnika. W przeszłości kształcenie praktyczne młodych rolników odbywało się podobnie, ale było głównie skoncentrowane w gospodarstwie szkolnym.

Uczniowie Technikum Technologii Żywności kształcenie praktyczne odbywają w zakładach przemysłu przetwórczego zlokalizowanych na naszym terenie. Są to m.in.: „Cykoria” Wierzchosławice, „Bonduelle” Gniewkowo, „Konwin” Kruszwica, PZZ Kruszwica piekarnie i inne. Najczęściej wybieraną specjalizacją jest przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo zbożowo-młynarskie, przetwórstwo mięsne. Z kolei uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształcą się praktycznie w sanatoriach i restauracjach Inowrocławia i okolic. Najczęściej wybieraną specjalizacją jest: gastronomia, hotelarstwo oraz dietetyka. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej umiejętności praktyczne na bywają w ogrodzie szkolnym, nowoczesnej szklarni oraz w wysoko specjalistycznych i produkcyjnych gospodarstwach ogrodniczo-szkółkarskich, których nie brakuje na naszym terenie.

Części uczniów zarówno dawniej jak i dzisiaj odbywa praktyki za granicą. Dawniej w NRD i na Węgrzech, a obecnie w Holandii. Współpraca z gminą Bladel w Holandii od wielu lat układa się bardzo dobrze. Odbywa się ona na zasadzie wymiany: nasi uczniowie odbywają praktykę zawodową w Holandii, a uczniowie holenderscy odbywają praktykę naszych rolników. Praktyki zawodowe u rolników indywidualnych pozwalają na zapoznanie się z całym cyklem produkcyjnym gospodarstwa tj. wiosną, latem i jesienią. Uczniowie w tym czasie żyją sprawami gospodarstwa a niekiedy stają się członkami rodziny rolnika.

Uczniowie w trakcie pobytu w szkole mają możliwość ukończenia kursu prawa jazdy na samochód i ciągnik, uzyskać uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych i innych maszyn samobieżnych, a dziewczęta, doskonalić się z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego (gotowanie, szycie). Proces kształcenia praktycznego kończy się egzaminem, którego zaliczenie wieńczy edukację we wszystkich typach szkół tutejszego zespołu. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie muszą wykazać się w trakcie egzaminu umiejętnością zastosowania w praktyce wiadomości z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ekonomii, żywienia rodziny, technologii żywności, ogrodnictwa itp. w zależności od typu szkoły.

Wysoki poziom kształcenia zawodowego znajduje potwierdzenie w osiągnięciach uczniów startujących w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Po ukończeniu szkoły absolwenci szkoły utrzymują dalszy kontakt ze szkołą i gospodarstwami czy zakładami, w których odbywali praktyki zawodowe. Zdarza się, że w niektórych zakładach zdobywają pracę. Uczeń kończący szkołę jest nowoczesnym rolnikiem technologiem żywności czy specjalistą żywienia. Absolwenci obok wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolniczej zmierzają także do wyposażenia swoich domów, ich otoczenia oraz wpływają na kształtowanie się wsi polskiej.

oprac. Władysław Andrzejewski