Szkoła w roku jubileuszu 60-lecia

W roku szkolnym 2001/2002 w związku z reformą systemu oświaty i brakiem naboru do klas I liczba oddziałów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu (bo taka obowiązywała nazwa) wynosiła 14 – oddziałów szkół dziennych i 2 semestry Zaocznego Technikum Rolniczego (po 4 klasy Technikum Rolniczego, Technikum Technologii Żywności i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a także 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego).
Od 01.09.2002r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i rozpoczęła się edukacja w technikum 4-letnim.
Ogólna liczba klas w roku szkolnym 2002/2003 w starym i nowym typie szkół wynosiła 16 klas szkół dziennych i 3 semestry szkoły zaocznej. Dokonano naboru do 4 klas technikum dziennego (1 oddział Technikum Rolniczego, 1 oddział Technikum Technologii Żywności oraz 2 oddziały Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego) oraz jednego semestru ZTR.
Od 01.11.2002r. w wyniku konkursu obowiązki dyrektora przejął Bogdan Budner, a na stanowisko wicedyrektora został powołany Karol Błażejczak. W trakcie roku szkolnego nastąpiła zmiana systemu grzewczego oraz docieplenie i wykonanie elewacji na budynku sali gimnastycznej i internatu.
W roku szkolnym 2003/2004 w skład ZSP Kościelec wchodziło łącznie 18 klas szkoły dziennej i 3 semestry szkoły zaocznej. Dokonano naboru do 5 klas 4-letniego technikum dziennego i 1 klasy liceum ogólnokształcącego 3-letniego oraz 1 semestru technikum zaocznego.
W trakcie roku szkolnego wybudowano asfaltowe boisko szkolne.
01.09.2004r. na rok szkolny 2004/2005 dokonano naboru do 6 klas pierwszych (4 klasy technikum dziennego, 1 klasy LO i jednego semestru technikum zaocznego), a łączna liczba oddziałów wynosiła 19 w szkołach dziennych i 3 semestry technikum zaocznego. Na rok szkolny 2005/2006 dokonano naboru do 5 klas szkół dziennych (4 technika i 1 LO) oraz jednego semestru ZTR, a łączna liczba oddziałów w chwili obecnej wynosi 24 (21 oddziałów szkoły dziennej i 3 semestry szkoły zaocznej) . Liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do ZSP wynosi 711.
Rok szkolny 2005/2006 jest szczególnym w historii szkoły. W trakcie tego roku odbywa się wiele uroczystości związanych z jubileuszem szkoły oraz nadaniem szkole imienia papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy w swojej 60-letniej historii szkoła w Kościelcu posiada swojego patrona .
29.06.2005r. na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Powiatu Inowrocławskiego nadała Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imię Jana Pawła II. Imię to zaczęło obowiązywać od 1września 2005 roku. Uroczyste nadanie imienia odbyło się w dniu 04.11.2005r. , a odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły nastąpiło 28.01.2006r. w obecności Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.
W latach 2001-2006 uczniowie oraz nauczyciele osiągnęli wiele sukcesów. Uczennica TŻIGD w roku 2003 została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie Gospodarstwa Domowego i otrzymała indeks na wyższe uczelnie. 4 uczniów wygrało w 2004r. konkurs na najładniejszy regionalny stół wigilijny organizowany przez WSTiH w Poznaniu. Jedna z wyżej wymienionych uczennic weszła w skład reprezentacji Polski i uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym w Ekwadorze.
Osiągnięto również wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach recytatorskich, artystycznych i plastycznych.
Sukcesy w zakresie strzelectwa oraz sekcji sportowych zostały przedstawione w następnych rozdziałach niniejszej publikacji.
Corocznie uczniowie ZSP otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.
W ostatnich latach również nauczyciele otrzymywali nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał pan Jarosław Cichowski. Natomiast Nagrodę Starosty Powiatu Inowrocławskiego otrzymali: Lilla Żurawska i Stefan Łysiak oraz Jarosław Cichowski.

Ponadto wyróżnienia Starosty oraz nagrody rzeczowe za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad otrzymali: Lilla Żurawska, Jarosław Cichowski, Bogdan Budner, Maria Malak i Regina Dankowska.
Faktem, który zasługuje na szczególną uwagę jest wzrost zainteresowania podjęciem nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu przez młodzież III klas gimnazjum. Przyczyniają się do tego atrakcyjne kierunki kształcenia oraz dobra baza dydaktyczna i socjalna szkoły. W najbliższym czasie nasza szkoła zamierza poszerzyć ofertę edukacyjną o kształcenie w technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych . Natomiast priorytetowym zadaniem w zakresie poprawy infrastruktury szkoły jest utwardzenie dojazdu i terenu przyszkolnego oraz uruchomienie warsztatów szkolnych na bazie byłej kotłowni.
Mam nadzieję, że dobra baza dydaktyczna oraz atrakcyjne kierunki kształcenia, w dalszym ciągu będą powodowały wzrost zainteresowania kościelecką placówką wśród młodzieży szkolnej.

Oprac. mgr inż. Bogdan Budner