Misja szkoły

MISJA I WIZJA SZKOŁY ORAZ KONCEPCJA ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II W KOŚCIELCU

 

I MISJA SZKOŁY

            Misją naszej szkoły jest stworzenie możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, pomoc w racjonalnym wykorzystaniu jego intelektualnych i osobowościowych zasobów. Zamierzamy wspierać uczniów z problemami edukacyjnymi, motywować ich do pokonywania trudności, poprzez stworzenie klimatu poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i życzliwości.

Dążymy do tego, aby młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe szanse na zdobycie wiedzy, następujących umiejętności:

 • planowania i organizowania własnej pracy
 • samodzielności w działaniu
 • skutecznego komunikowania się (znajomość języków obcych)
 • pracy z komputerem
 • odpowiedzialności i kreatywności.

Powyższe umiejętności spełniają oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i przyszłych pracodawców, a wysoki poziom kształcenia stworzy możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

            Placówka nasza dąży do zaspokojenia potrzeb ucznia koncentrując się na:

 • stworzeniu atmosfery zrozumienia, życzliwości, tolerancji oraz poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienia wysoko wykwalifikowanej, twórczej kadry
 • zapewnieniu odpowiedniej bazy dydaktyczno – wychowawczej
 • rzetelnym wykształceniu
 • umożliwieniu osiągania sukcesów
 • obiektywnej i sprawiedliwej ewaluacji osiągnięć.

 

II WIZJA ROZWOJU SZKOŁY

            Atmosfera panująca w naszej placówce powinna zachęcić młodzież do zdobywania wiedzy i umiejętności, oraz realizowania planów i ambicji. Do stworzenia odpowiednich warunków konieczna jest współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji.

            Nasza szkoła, jako instytucja nowoczesna, uwzględniająca realia zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent naszej szkoły powinien:

 • mieć odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, wykorzystywać je podczas kontynuowania nauki na wyższej uczelni lub w pracy zawodowej,
 • aktywnie i kreatywnie uczestniczyć w systemie pracy,
 • umieć samodzielnie i konstruktywnie myśleć, wykorzystywać wiedzę o charakterze naukowych w życiu codziennym,
 • dążyć do ciągłego zdobywania nowych umiejętności i samodzielnej pracy nad sobą
 • być przygotowanym do życia w społeczności z różnych źródeł informacji i stosować technologie informacyjno – komunikacyjne,
 • posiadać umiejętności negocjacji i poszerzanie własnego punktu widzenia,
 • być elastycznym i otwartym na zachodzące zmiany w rzeczywistości,
 • umieć pracować w grupach, podejmować istotne decyzje i przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych,
 • posiadać umiejętność przekwalifikowania się oraz samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych zachodzących we współczesnym świecie.

 

Ponadto pragniemy, aby nasz absolwent był człowiekiem szlachetnym, kulturalnym , tolerancyjnym, zdyscyplinowanym, obowiązkowym, przestrzegającym zasad dobrych obyczajów, umiejącym zachować się z godnością i honorem.

 

III   KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

            Biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów, aktualny etap rozwoju szkoły, bazę dydaktyczną, kwalifikacje nauczycieli Zespół Szkół Rolniczych, Ogrodniczych i Agrobiznesu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu proponuje absolwentom gimnazjów ciekawą ofertę edukacyjną.

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDSTAWIA SIĘ ONA NASTĘPUJĄCO:

 

1.Technikum Rolnicze

2.Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

3.Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

4.Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnego

 

ORAZ NOWE KIERUNKI

 

5.Technikum Agrobiznesu

6.Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego

7.Technikum Ogrodnicze

8.Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji