Zostań Omnibusem II

Zostań Omnibusem II”

Projekt pn. „Zostań Omnibusem II”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Projektem zostało objętych 7 szkół prowadzących kształcenie ogólne,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski

Projekt obejmował następujące formy wsparcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu:
1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyczno-przyrodnicze, językowe)

2) Zajęcia pozalekcyjne (matematyczno-przyrodnicze, językowe, informatyczne).