Statut szkoły

 

 

 

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

W KOŚCIELCU

KOŚCIELEC 2019

Rozdział I

STATUT

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Rozdział 1

Informacje o Zespole

§1

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.

2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Liceum ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym

 2. Technikum Rolnicze

 3. Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 4. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 5. Szkoła Branżowa I stopnia,

3. Siedzibą zespołu jest budynek w Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkól w Kościelcu, Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170

§2

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

2. W zespole tworzy się plany finansowe obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących

w skład zespołu.

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i zadania zespołu

§3

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami wymienionymi w §1 ust. 2.

§4

Zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących

w skład zespołu;

 1. prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących

w skład zespołu.

Rozdział 3

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu

§5

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatu w Inowrocławiu, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

 3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 4. dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach.

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu.

 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół wchodzący w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§6

1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kościelcu”.

2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych statutach.

3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego „Regulaminu rady pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kościelcu.” który określa:

 1. organizację zebrań;

 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;

 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

§7

1.Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kościelcu”

2. Połączenie rad rodziców szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych rad rodziców, w ich odrębnych statutach.

3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kościelcu”, uchwalony przez wspólnie działającą radę rodziców Zespołu Szkół.

§8

1.Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający „Samorząd uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kościelcu”.

2. Połączenie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól nie narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół,

w ich odrębnych statutach.

3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego określa „Regulaminu samorządu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kościelcu uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

Rozdział 5

Pracownicy zespołu

§ 9

 1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu.

 2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych szkół.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 10

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kościelcu

w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

Rozdział II


Informacje o Liceum Ogólnokształcącym

§ 11

 1. Liceum ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.
 2. Szkoła używa nazwy: Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu
 3. Siedzibą szkoły jest budynek w Kościelcu, numer 125, gmina Pakość 88-170.

§ 12

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatu w Inowrocławiu

 4. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.

 5. Obsługę finansową szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Usług Oświatowych

 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (w środku umieszczony jest orzeł w koronie)

 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła posiada logo, a zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 13

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 4 lata.
 3. Uczniem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy.

 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 5. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

 6. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. szkoła prowadzi klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 

 

 

 

Rozdział III
Informacje o Szkołach Technikum

§ 14

 1. Technikum Rolnicze, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zwana dalej „szkołą”, jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.
 2. Szkoła używa niepełnej nazwy: Technikum w Kościelcu
 3. Siedzibą szkoły jest budynek w Kościelec numer 125, gmina Pakość 88-170.

§ 15

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatu w Inowrocławiu

 4. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.

 5. Obsługę finansową szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Usług Oświatowych

 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu ( w środku umieszczony jest orzeł w koronie)

 7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła posiada logo, a zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 16

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 5 lat.
 3. Szkoła (Technikum) prowadzi kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 1. Branża technik rolnik
 2. Branża technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. Branża technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

3a. W klasach 4-letniego Technikum, szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: technik

rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki.

 1. Uczniem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 2. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy.

 3. Szkoła prowadzi zajęcia w ramach form pozaszkolnych:

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe;

 1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 2. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. szkoła prowadzi klasy czteroletniego technikum

 

 

 

Rozdział IV

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania


§ 17

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej

i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

Liceum ogólnokształcące

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla liceum ogólnokształcącego uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:

 1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania.

 2. W ramach liceum ogólnokształcącego funkcjonują klasy mundurowe.

 3. Organizację nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających o których mowa w ust. 3 określa dyrektor w drodze zarządzenia.

 4. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

 5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

 6. Wyposażenie szkoły do realizacji celów i zadań jest dostosowane do nauczanych przedmiotów i zawodów oraz uzupełniane w miarę zapotrzebowania.

Technikum

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla technikum uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:

 1. szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;

 3. program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania.

 2. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i  szacunku do drugiego człowieka.

 3. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowania decyzji zawodowych przez uczniów.

 4. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

 5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

§ 18

 1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;

 2. organizacja praktycznej nauki zawodu;

 3. pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom;

 4. organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

 5. organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;

 6. udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 7. organizowanie kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie;

 8. organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;

 9. wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;

 10. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 11. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych;

 1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami.

 2. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

§ 19

 1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:

 1. rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;

 2. ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie rozwijającej się ich samodzielność.

 1. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:

 1. wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym
  i duchowym;

 2. rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.

 1. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:

 1. pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli
  i pracowników szkoły;

 2. towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy
  o zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów;

 3. przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;

 4. skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 1. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców.

 2. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki opracowuje aktualizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

 3. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego

aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

 1. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

§ 20

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Szkoła we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb uczniów i buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie

w szkole.

 1. Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu rozpoznania u uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się.

 2. Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

 3. Na wniosek lub za zgodą rodziców, dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału w zajęciach
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Szkoła dwa razy w roku we współpracy z rodzicami dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczna.

 5. W przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor
  w porozumieniu z rodzicami zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia.

 6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy.

 7. Rodzicom, przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, zgromadzonej w wyniku prowadzonych obserwacji pedagogicznych i udzielanego wsparcia. Uczeń pełnoletni ma prawo dostępu do dokumentacji zgromadzonej w wyniku udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest szkolny pedagog.

 9. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności metodycznych i wychowawczych w szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń.

 10. Dyrektor do 30 września danego roku szkolnego podaje do wiadomości roczny plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiazywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów.

§ 21

 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 22

 1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Pisemna informacja o udziale w zajęciach religii oraz etyki raz złożona nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale życzenie udziału w tych zajęciach może być odwołane w każdym czasie.

 4. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 23

 1. Dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.

 4. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

§ 24

 1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień na zajęciach obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, w tym indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych.

 3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

 4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.

 5. Uczniom u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu nauki lub/i indywidualnego toku nauki.

 6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki określają odrębne przepisy.

§ 25

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;

 1. dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

 2. ustalenie długość przerw międzylekcyjnych w taki sposób że umożliwiają uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły;

 3. utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;

 4. nieograniczony dostęp do wody pitnej;

 5. nieograniczony dostęp do środków czystości;

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

 2. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także

o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.

 1. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

 1. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad niepełnoletnimi uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć;

 2. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;

 3. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wycieczek i wyjść grupowych uczniów określają odrębne przepisy oraz określone przez dyrektora w drodze zarządzenia:

 1. procedura organizacji wycieczek szkolnych;

 2. procedura wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły;

 3. procedura uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą oraz reprezentowania szkoły w innych wydarzeniach.

 1. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.

 2. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych w nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy.

 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów, nauczycieli, rodziców i osoby odwiedzające szkołę.

 4. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 26

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego

w sprzęt, które określają odrębne przepisy.

 1. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 2. W szkole dostępne są apteczki, a dla grup realizujących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poza terenem szkoły w apteczki mobilne znajdują się w sekretariacie.

 3. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną przez podmioty wskazane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

 4. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania oraz lekarz dentysta w zakresie opieki stomatologicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 5. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

 6. Dyrektor przedstawia rodzicom informacje o organizacji opieki zdrowotnej w szkole i planowanych działaniach profilaktycznych w formie sprawozdania raz na semestr.

 7. Opieką zdrowotną nie są objęci uczniowie, których rodzice złożyli sprzeciw do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

 8. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają pracownicy szkoły.

 9. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje rodziców.

 10. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielania uczniom pomocy przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

Rozdział V

Organy szkoły

§27

 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły, którego funkcję pełni dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu

 1. rada pedagogiczna, której funkcję pełni wspólna rada pedagogiczna szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

 2. rada rodziców, której funkcję pełni wspólna rada rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

 3. samorząd uczniowski, którego funkcję pełni wspólny samorząd uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu

§28

 1. Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu, zwany dalej „dyrektorem”

jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu

administracyjnego, którym zarządza;

 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Starostwo Powiatu w Inowrocławiu
 4. przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu
 5. organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

 2. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 3. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej

 1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych; organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

 3. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je radzie pedagogicznej.

 4. Informacja o której mowa w ust. 6 zawiera:

 1. zestawienia danych o realizacji zadań statutowych szkoły, w tym o:

 1. wynikach nauczania ustalonych na podstawie wyników klasyfikacji
  i egzaminów zewnętrznych;

 2. skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkołę;

 3. skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych prze szkolę;

 4. wynikach organizacji kształcenia specjalnego;

 5. działaniach podejmowanych w ramach wolontariatu;

 6. działaniach podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego;

 7. wymiarze pomocy materialnej udzielanej uczniom.

 1. ocenę realizacji zadań statutowych szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego i jego zmian;

 2. ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym: wyniki ewaluacji, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru pedagogicznego;

 3. wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez dyrektora;

 4. wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne.

 1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu

 2. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.

§ 29

 1. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor lub inna osoba z kierownictwa szkoły.

 2. Zastępujący wykonując czynności z zakresu kompetencji dyrektora, posiada własną imienną pieczęć, określającą jego stanowisko, imię i nazwisko.

§ 30

 1. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zwana dalej „radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 3. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz wniosków o skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły.

 4. Rada pedagogiczna odpowiada za jakość pracy szkoły i w tym zakresie opiniuje realizowane w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole zestawy podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 5. Obowiązkiem rady pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły i w tym zakresie po przyjęciu rocznej informacji dyrektora o pracy szkoły ustala wnioski dotyczące doskonalenia pracy szkoły, a także zatwierdza organizację doskonalenia nauczycieli.

 6. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły.

 7. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady pedagogicznej Zespołu Szkól w Kościelcu.” który określa:

 1. organizację zebrań;

 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;

 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.

§ 31

 1. Rada Rodziców Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu, zwana dalej „radą rodziców” jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów w danym roku szkolnym.

 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

 3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kościelcu.”.

 4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 6. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

 7. Rada rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego pracy.

 8. Rada rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora.

 9. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.

 10. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole.

§ 32

 1. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, zwany dalej „samorządem uczniowskim” jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów szkoły w danym roku szkolnym.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa „Regulaminu samorządu uczniów Zespołu Szkól w Kościelcu” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

 3. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

 4. Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 5. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu”.

 6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

§ 33

 1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Organy szkoły tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna .

 5. Dyrektor co najmniej dwa razy w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

§ 34

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.

 3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ prowadzący.

 

 

 

 

Rozdział VI

Organizacja pracy szkoły

§35

 1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w uzgodnieniu ze środowiskiem szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych.

 3. W terminie do 30 września dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora.

 6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

 7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godzinie 7:55.

 8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.

 9. Podział zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie określa arkusz organizacyjny szkoły.

 10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 11. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa umożliwiająca uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły trwa 15 minut.

 12. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych lub zajęć do wyboru przez uczniów do których organizacji zastosowanie mają odrębne przepisy.

 13. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie wyjść grupowych uczniów, których organizację określają odrębne przepisy oraz określona przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura wyjść poza teren szkoły.

 14. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie krajoznawstwa i turystyki, w tym za granicę.

 15. Formami krajoznawstwa i turystyki są:

 1. wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;

 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy
  w praktyce;

 3. specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 1. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie krajoznawstwa i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura organizacji wycieczek szkolnych.

§ 36

 1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie.

 2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
 1. przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

 2. organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu organizacyjnym;

 3. organizację kształcenia w zawodzie w tym organizację praktycznej nauki zawodu;

 4. przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie;

 5. przydział wychowawców do oddziałów;

 6. organizację pracy pedagoga szkolnego;

 7. organizację biblioteki szkolnej;

 8. organizację pracy pracowników obsługi i administracji;

 9. organizację opieki medycznej nad uczniami.

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów oraz organizacja kształcenia w zawodzie.
 2. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają odrębne przepisy.

§37

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację.

 2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodowego.

 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:

 1. prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego;

 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 3. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

 1. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

 2. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób
  z niepełnosprawnością w życiu zawodowym;

 3. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

 1. upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia;

 2. prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;

 3. współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest Pedagog Szkolny powołany na to stanowisko zarządzeniem dyrektora szkoły.

 2. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego.

 3. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy.

§38

 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
 2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
 3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
 4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu szkoła:
 1. nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z radą rodziców organizacjami i instytucjami;
 2. zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po uzyskaniu pisemnej zgody jego rodziców;
 3. pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez szkołę.
 1. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.

 2. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określi w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

§39

 1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, a także miejsca samodzielnej pracy uczniów, w tym odrabiania zadań domowych.

 2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

 5. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 1. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

 3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe;

 5. czasopisma dla młodzieży;

 6. czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

 7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;

 8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

 9. zbiory multimedialne;

 10. materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

 1. uczniami w zakresie:

 1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;

 2. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;

 3. rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;

 4. organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych.

 1. nauczycielami w zakresie:

 1. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

 2. udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych;

 3. przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów.

 1. rodzicami w zakresie:

 1. wyposażenia uczniów objętych kształceniem specjalnym w bezpłatne podręcznik dostosowane do ich niepełnosprawności;

 2. przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów;

 3. popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 1. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.

 2. Prawa i obowiązki czytelników określa dyrektor w uzgodnieniu z bibliotekarzem w drodze zarządzenia.

 3. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu, i multimedialnych programów edukacyjnych.

 4. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

 

 

 

 

Rozdział VII

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego

§ 40

Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego

 1. Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie jest określona

w szkolnym programie nauczania tego zawodu, który uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

 1. Efekty kształcenia uczniowie osiągają w toku realizacji obowiązkowych zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć realizowanych w formie praktycznej nauki zawodu.

 2. Szkoła organizuje przygotowanie uczniów do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 3. Szkoła realizuje kształcenie w zawodach branży technikum

 4. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w  nauczanych zawodach, aby zapewniać uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach.

 5. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

 6. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym kwalifikacje osób realizujących zajęcia teoretyczne z zakresu kształcenia zawodowego określają odrębne przepisy.

§ 41

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu

 1. Szkoła zapewnia uczniom nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 2. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 3. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez ucznia podczas praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin tych zajęć określa szkolny program nauczania danego zawodu uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie.

 4. Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w formie:

 1. zajęć praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach i warsztatach przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

 2. zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia przez instruktorów praktycznej nauki zawodu;

 3. zajęcia praktyczne organizowane w Centrach Kształcenia Zawodowego realizowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w CKZ.

 1. Uczeń w uzgodnieniu z dyrektorem może realizować praktyczną naukę zawodu w formie stażu uczniowskiego.

 2. Praktyki zawodowe organizowane są u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.

 3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa na dany rok szkolny:

 1. harmonogram zajęć praktycznych, w tym praktyk zawodowych dla danego zawodu;

 2. regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zawierający zadania szkoły oraz zadania zakładu pracy;

 3. terminy i tryb powiadamiania uczniów o warunkach odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ;

 4. warunki uzyskania pozytywnej oceny przez uczniów z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 1. Szczegółowe warunki organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§42

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

 1. nauczyciel;

 2. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych;

 3. nauczyciel praktycznej nauki zawodu;

 4. pedagog szkolny;

 5. bibliotekarz;

 6. wychowawca internatu;

 7. nauczyciel wychowawca świetlicy.

 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

 1. pracownicy administracji;

 2. pracownicy obsługi;

 1. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora.

 2. W szkole utworzono następujące stanowiska kierownicze:

  1. Kierownik szkolenia praktycznego

  2. Kierownik internatu

§ 43

1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z

jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy

dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie

powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o

ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i

osiąganiu dojrzałości.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. realizowanie programów pracy szkoły w czasie powierzonych mu do realizacji zajęć edukacyjnych;

 2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez szkołę, w tym zakresie :

 1. systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają uczniowie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów;

 3. bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni i sal szkolnych, zasad organizacji wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 1. systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji;

 2. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;

 3. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;

 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;

 6. wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów osobistych;

 7. organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 8. opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

§ 44

 1. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

 1. opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami;

 2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych;

 3. współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;

 4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;

 5. włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;

 6. kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki..;

 7. przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;

 8. prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

§ 45

 1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

  1. w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

 4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc
  w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

 5. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

 6. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową
  i społeczną;

  1. w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

 1. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
  i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 4. wypożyczanie, udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 5. selekcjonowanie zbiorów

 6. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki,

 7. przeprowadzanie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metodą skontrum.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

 1. systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników;

 2. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach;

 3. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych;

 4. podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 46

1.Pedagog szkolny koordynuje wychowawcze działania szkoły, a także organizuje wsparcie uczniów, którzy ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, socjalne i inne potrzebują pomocy.

 1. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły;

 3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

 4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 5. organizowanie zajęć o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;

 6. działanie w zespołach wychowawczych i zespołach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta;

 7. współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Inowrocławiu, Ośrodkiem Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi w Inowrocławiu, Miejskim Komitetem Praw Dziecka w Inowrocławiu, Ośrodkiem Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt” w Inowrocławiu, Gminnym Koordynatorem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.

 1. Pedagog szkolny dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców).

 2. Pedagog szkolny współpracuje z dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego

§ 47

 1. Doradca zawodowy koordynuje realizację szkolnego systemu doradztwa zawodowego o którym mowa w § 37 statutu

 2. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy:

 1. prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego;

 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 3. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

 4. upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

 1. Doradca zawodowy szczególną troską otacza uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wspierając ich w wejściu na rynek pracy.

§ 48

 1. Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły i ich zmian.

 2. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli, w tym w szczególności:

 1. wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

 2. występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczyciela;

 3. występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli;

 4. występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych.

 1. Wicedyrektor prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

§ 49

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

§ 50

    1. Wychowawca świetlicy organizuje pracę świetlicy. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Jest miejscem, które zapewnia opiekę wszystkim uczniom w niej przebywającym. W świetlicy obowiązują uczniów określone zasady zachowania, które czynią jednocześnie uczniów współgospodarzami tego pomieszczenia. Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży przebywającej w świetlicy. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów szkoły. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. Zadania wychowawcze w świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

    2. Zadaniem świetlicy szkolnej jest:

  1. uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej szkoły,

  2. organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

  3. organizacja zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania ucznia

  4. kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowania uczniów,

  5. wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej,

  6. organizacja kulturalnej rozrywki,

  7. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

  8. rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności,

  9. współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, wychowawcami internatu, biblioteką szkolną dotycząca rozwiązywania problemów szkolnych i życiowych uczniów, propagowanie nawyków czytelnictwa,

  10. włączenie się w akcje charytatywne i akcje szkolne, środowiskowe i krajowe,

  11. włączenie się w przeprowadzanie etapów szkolnych olimpiad, konkursów,

  12. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy.

    1. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy:

 1. sporządzanie planu pracy

 2. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej

 3. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy szkolnej

 4. odpowiedzialność za powierzony sprzęt

 5. współpraca z wychowawcami i nauczycielami

 6. udzielanie uczniom pomocy w nauce i rozwiązywaniu ich problemów

 7. dbałość o estetykę świetlicy

 8. uzupełnianie bazy dydaktycznej świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy bierze udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Godziny pracy świetlicy ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem świetlicy.

 

 

 

Rozdział IX

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 51

 1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
  3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;
  6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

 

§ 52

 1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów i ich rodziców.

 2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.

 3. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa:

 1. poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny;

 2. formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wagi dla ocen bieżących.

 1. Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, oraz od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.

 2. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne o których mowa
  w ust.3 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 4. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;

 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych – na podstawie tej opinii.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5 dotyczy:

 1. poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny;

 2. form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wag;;

 3. zadawania prac domowych.

§ 53

 1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.

 2. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.

 3. Kryteriami oceniania zachowania są:

 1. sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:

 1. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

 2. przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i formie;

 3. przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły;

 4. przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

 5. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

 1. sumienność wywiązywanie się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;

 2. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 3. troska o mienie szkolne i własne.

§ 54

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych

 3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie:

 1. wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia problemu i związków przyczynowo – skutkowych jej zastosowania;

 2. aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć szkolnych;

 3. pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem z zadaniami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową;

 4. pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący;

 5. sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatniej lekcji mających charakter pisemny lub praktyczny;

 6. sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności nauczyciela;

 7. prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo;

 8. prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej;

 1. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

 2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę.

 3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości
  i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

 4. Bieżące oceny zajęć edukacyjnych odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym.

 5. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

§ 55

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 3. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
  w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca uwzględnia ich wpływ w ocenie zachowania.

 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w drodze wewnętrznego rozporządzenia opublikowanego na początku roku szkolnego.

 5. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o śródrocznej ocenie zachowania.

 6. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.

 7. Przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na zasadach określonych w §54

 8. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

 9. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor i publikuje go w drodze wewnątrzszkolnego rozporządzenia.

§ 56

 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, najpóźniej 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. Warunkiem podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych, przez ucznia, jest przystąpienie przez niego do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 i wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami na poziomie oceny, o którą uczeń się ubiega zgodnie z określonymi wymaganiami.

 2. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu.

 3. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom

 4. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z informatyki, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej i zadań praktycznych.

 5. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący oraz nauczyciele uczący danego przedmiotu.

 6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji;

 2. datę przeprowadzenia sprawdzianu;

 3. treść zadań ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem sprawdzianu;

 4. informację o wynikach sprawdzianu w tym zwięzła informacja o udzielonych odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych;

 5. decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.

 2. Decyzja komisji jest ostateczna.

 3. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 4. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń na piśmie złoży przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania o którą wnioskuje, zgodnie z kryteriami i wymaganiami o których mowa w § 55;

 5. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

  1. wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący;

  2. wychowawca klasy;

  3. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 1. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji;

 2. datę posiedzenia komisji;

 3. decyzję komisji wraz z uzasadnieniem.

 1. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna.

§ 57

 

    1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
 1. uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

 2. dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej;

 3. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

 4. ucznia realizującego indywidualny tok nauki.

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 2. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 58

 1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

 2. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej.

 3. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane uczniom i rodzicom, a także mogą być przez niego kserowane i fotografowania.

 

 

 

 

Rozdział X

Prawa i obowiązki ucznia

§ 59

1.Uczeń szkoły ma prawo do:

  1. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą;

  2. prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły;

  3. sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

  4. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad ;

  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

  6. otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny;

  7. ochrony własności intelektualnej;

  8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

  9. pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora w przypadku każdej potrzeby;

  10. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

 1. Pełnoletni uczeń ma prawo do złożenia oświadczenia o nie przekazywaniu informacji o nim jego rodzicom.

§ 60

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw jako ucznia opisanych w statucie jak i praw wynikających z odrębnych przepisów.

 2. Tożsamość ucznia składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

 3. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców i samorządu uczniów.

 4. Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 5. Do postepowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 3 zastosowanie mają przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

§ 61

1.Do obowiązków ucznia należy:

 1. punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich

zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych;

 1. usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach;
 2. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;
 3. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
 6. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
 7. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;
 8. nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
 9. szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

§ 62

 1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 2. rodzic lub uczeń zgłasza każdą nieobecności w szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając wychowawcę klasy lub sekretariat szkoły

 3. uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, a w przypadku braku możliwości dostarczenia do wychowawcy do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 5 dni po powrocie do szkoły;

 4. w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 3 dni do pisemnego usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole o ile istnieje możliwość otrzymania takiego zaświadczenia

 5. wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności;

 6. w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§ 63

 1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu ucznia.

 2. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy, galowy oraz w przypadku klas o profilu sportowo-obronnym stosowne umundurowanie (w dni określone zarządzeniem dyrektora szkoły)

 3. Uczniów obowiązuje zmienne obuwie w przypadku uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

 4. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.

 5. Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.

 6. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.

 7. Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe.

 8. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy.

 9. Strój galowy ucznia stanowi:

 1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka;

 2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula;

 3. W przypadku uczniów klas mundurowych pełne umundurowanie.

§ 64

1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających;

 2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób;

 3. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

 4. przynoszenia do szkoły broni i ostrych narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły.

 5. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

 1. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą nauczyciela.

§ 65

       1. Uczeń może być nagrodzony za wyniki w nauce, w tym udział w konkursach i olimpiadach, wzorową frekwencję, działalność w samorządzie uczniowskim oraz inne osiągnięcia ważne dla społeczności szkolnej.

       2. Formy nagród dla uczniów to:

  1. list gratulacyjny dyrektora;

  2. nagroda rzeczowa.

 1. Nagrodę wymienioną w ust. 2 przyznaje uczniowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela, na wniosek nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego.

 2. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 1 i 2 jest podawana do wiadomości nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.

 3. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania nagrody, podmioty wymienione w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru przyznania nagrody.

 4. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń o których mowa w ust. 5, podejmuje decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub podtrzymuje decyzję przyznania nagrody. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 66

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole.

 1. Formy kar dla uczniów to:

  1. Pisemna nagana dyrektora szkoły

  2. pisemna nagana wychowawcy klasy

 1. Kary o której mowa w ust. 2 udziela uczniowi dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela wychowawcy lub na wniosek nauczycieli.

 2. Uczeń ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od udzielonej kary, w terminie 3 dni od dnia jej udzielenia.

 3. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania o którym mowa w ust. 3, podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu.

§ 67

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku gdy:

 1. stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu, zdrowiu uczniów i pracowników szkoły;

 2. udowodniono mu dystrybucję  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie;

 3. spożywał alkohol i środki odurzające lub był pod ich wpływem na terenie szkoły;

 4. naruszył godność i nietykalność osobistą innych osób w formie przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym z użyciem ostrych narzędzi i broni;

 5. notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, które nie zostały usprawiedliwione zgodnie z obowiązującym w szkole trybem usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

 1. Uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.

 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku gdy ukończył 18 lat i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, a jego sytuacji edukacyjnej nie wskazuje na możliwość ukończenia szkoły w danym roku szkolnym.

 3. W przypadku o którym mowa w ust. 3 dyrektor informuje ucznia o możliwościach ukończenia szkoły w trybie dostosowanym dla osób dorosłych.