Internat

Internat mieści się w budynku połączonym ze szkołą. To placówka koedukacyjna. Mieszkają w nim dziewczęta i chłopcy w wieku 15-20 lat, pochodzący z różnych stron naszego regionu, ze wsi i małych miasteczek, z rodzin o zróżnicowanym poziomie zamożności i pozycji społecznej.
Niezaprzeczalnym walorem internatu jest jego baza materialno-lokalowa. Wychowankowie mieszkają w dwuosobowych pokojach. Każdy z pokoi posiada przedpokój z wnękową szafą ubraniową oraz łazienką z prysznicem, umywalką i WC. W skład wyposażenia pokoi wchodzą: łóżka, stoliki nocne ,biurka, półki podręczne, krzesła obrotowe.
W każdym pokoju istnieje możliwość podłączenia telewizora i odbioru programów TV.
Placówka dysponuje stołówką na 120 osób i kuchnią z zapleczem magazynowym. Kuchnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i spełnia wszelkie wymogi żywieniowo-sanitarne. Służy również uczniom Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, którzy odbywają w niej praktyki pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Duży wkład w jej uruchomienie miała pomoc zaprzyjaźnionej szkoły holenderskiej w Bladel. Przekazała ona sporą sumę pieniędzy, która pozwoliła na dokończenie prac remontowych i zakup niezbędnego wyposażenia.
Wszystkie pomieszczenia internatu są monitorowane , co wzmacnia bezpieczeństwo wychowanków i zapobiega dewastacji obiektu.
W internacie pracuje trzech wychowawców etatowych i kierownik. Wszyscy członkowie kadry pedagogicznej mają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Staż pracy w placówkach opiekuńczych waha się od 5- 16 lat. Jest więc to kadra doświadczona i przygotowana merytorycznie i praktycznie do pracy z młodzieżą.
Działalność opiekuńczo- wychowawcza w internacie oparta jest na rozwijaniu samorządności wychowanków. W wychowaniu nierozdzielnie splata się praca samorządu wychowanków i wychowawców. Kadra wychowawcza naszego internatu stara się stwarzać dobry klimat dla działalności samorządowej wychowanków. Ich wnioski są honorowane i urzeczywistniane. Każdy wychowanek ma obowiązek pełnienia jakiejś funkcji na rzecz ogółu mieszkańców. Rozbudowany system dyżurów tygodniowych pozwala wychowankowi na pełnienie każdego z kilku rodzajów dyżurów. Wychowankowie uczestniczą w życiu internatu. Podejmują decyzje dotyczące jego funkcjonowania oraz w rozwiązywaniu problemów
i konfliktów.
Udział wychowanków w imprezach jest znaczny. Organizowane są „Otrzęsiny” nowo przyjmowanych wychowanków, święto pieczonego ziemniaka ( jesienne ognisko z programem artystycznym), wieczór wróżb andrzejkowych, ” Polska Wigilia” ( uroczysta kolacja z programem artystycznym), „Topienie Marzanny”- powitanie wiosny, pożegnanie absolwentów ( spotkanie przy kawie i ciastkach z programem artystycznym), spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, wieczorki poetyckie itp.
W internacie odbywają się warsztaty profilaktyczno-psychologiczne „Nasze spotkania”, a także zajęcia z komunikacji interpersonalnej i asertywności. Służą one nauce umiejętności psychologicznych rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pomagania innym i wspomagania innych.
Wychowankowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i zamiłowań oraz zdobywania w tych dziedzinach dodatkowych umiejętności. Młodzież korzysta z sali gimnastycznej i doskonale zorganizowanej siłowni, a także z boiska szkolnego. Uczęszcza na treningi tenisa ziemnego, które prowadzone są przez instruktora z Goplanii. Ponadto od kilku lat bierze udział w turniejach i lokalnych rozgrywkach sportowych pomiędzy internatami w piłce nożnej, siatkowej i koszykowej zajmując czołowe miejsca. Do internatu zapraszani są instruktorzy tańca i aerobiku.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z nauczycielami zawodu w ramach kół zainteresowań podczas, których młodzież nabywa umiejętności robienia stroików świątecznych, elementów dekoracyjnych, uczy się zasad nakrywania do stołu, podawania potraw, poznaje tajniki gotowania i pieczenia. Efektem tych spotkań jest wystawa prac wykonanych przez wychowanków i coroczny przedświąteczny wystrój internatu. Młodzież internatu uczestniczy również w pracach szkolnego koła teatralnego.
Ponadto kadra pedagogiczna w swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej szczególną wagę przywiązuje do:

1/ adaptacji pierwszoklasistów w nowym środowisku- zapoznanie wychowanków z kadrą, systemem organizacyjnym oraz zwyczajami, prawami, obowiązkami mieszkańca internatu, nadzór psychologiczny nad „pierwszoklasistami”.

2/ opieki nad młodzieżą- stały kontakt z pedagogiem szkolnym, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów materialnych( stypendia) oraz kontakty z ośrodkami pomocy społecznej (udzielają one pomocy najbardziej potrzebującym wychowankom poprzez finansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania w internacie), systematyczna obserwacja zachowań młodzieży i pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów z otoczeniem.

3/ stymulacji rozwoju osobowości młodzieży – dbałość o właściwe kontakty z wychowankami oparte na zasadach wzajemnego szacunku, poznawanie cech indywidualnych podopiecznych, ich potrzeb i problemów oraz sytuacji rodzinnej,
dbałość o poprawne kontakty wychowawców z wychowankami i między wychowankami, utrzymywanie kontaktów z rodzicami, szkołą.

4/ troski o rozwój intelektualny młodzieży – zachęcanie do samokształcenia, organizowanie pomocy koleżeńskiej, propagowanie aktywnego udziału w kulturze, zapoznanie młodzieży z metodami pracy umysłowej, stały kontakt wychowawców z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, systematyczna kontrola ocen i frekwencji w szkole.

5/ przygotowania młodzieży do udziału w życiu społecznym – rozmowy dotyczące problemów dojrzałości jednostki do pełnienia ról społecznych (np. rola matki, ojca, pracownika itp.), dbałość o tradycje internatu, przybliżenie młodzieży aktualnych problemów życia politycznego, społecznego i gospodarczego kraju.

6/ wdrażania zasad wychowania zdrowotnego- uświadamianie zagrożeń wynikających z narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, lekomanii i innych uzależnień oraz zapewnienie właściwego poziomu higieniczno- sanitarnego w placówce, zagwarantowanie wychowankom opieki medycznej.

Placówka nasza wciąż rozwija się. W ostatnich latach ocieplono budynek i zrobiono elewację. Zostało też zmienione jego ogrzewanie z zasilanego miałem węglowym na ogrzewanie olejem opałowym. Wykonano remont większości
pomieszczeń internatu. W dalszym ciągu trwa doposażenie internatu i kuchni.
Wkrótce zostanie udostępniona świetlica dla wychowanków z salą telewizyjną, salą do gry w tenisa stołowego i stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu. Do tego celu zostały zaadoptowane pomieszczenia piwniczne. Świetlica będzie również wykorzystana do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych i spotkań Młodzieżowej Rady Internatu. Zmiany te były możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców, pomocy sponsorów i dodatkowym funduszom
uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń internatu.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i zamiłowaniom wychowanków planuje się też wzbogacenie oferty zajęć z zakresu czasu wolnego.

Kadra kierownicza internatu:

1. Jerzy Mech (rok zatrudnienia 1948),
2. Zygmunt Zmyślony (rok zatrudnienia 1948),
3. Jan Gunerski (1954-1955),
4. Tadeusz Bielski (1955-1973),
5. Henryk Małek (1973-1986),
6. Wiesław Kulawik ( 1986-1994),
7. Beata Oleksiak (1997-do chwili obecnej)

Wychowawcy internatu:

1. Maria Kutowska (rok zatrudnienia 1945)
2.Teresa Michalak
3. Maria Bronakowska
4.Tadeusz Bielski (1973-1985)
5. Magdalena Jakubczyk-Gruszczyńska (1967-1990)
6. Wojciech Oleksiak (1990-1997)
7. Beata Oleksiak (1990-1997)
8. Andrzej Zieliński (1990-1999)
9. Wiesław Kulawik (1994-2005)

   10. Agnieszka Bassa (2001-)
   11. Krystyna Zygadło (2005-)   
   12. Agata Wienckowska (2005-)

                                                                                                                                             Oprac. Beata Oleksiak