Kierunki

Proponowane kierunki
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Rolnicze
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technikum Technologii Żywności
Technikum Obsługi Turystycznej
Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
Wielozawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia
Kursy Kwalifikacyjne