Kierunki

Proponowane kierunki na rok szkolny 2016/2017:
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Rolnicze
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technikum Ogrodnictwa
Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego
Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
Technikum Agrobiznesu
Kursy Kwalifikacyjne