Informacje dotyczące egzaminów zawodowych

Informacje dotyczące egzaminów zawodowych

Komunikat dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe styczeń – luty 2021

Egzaminy odbędą się w dniach:

11 stycznia 2020 godz.13.00( część praktyczna dokumentacja)
dla kwalifikacji :

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

M. 46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12 stycznia 2020 (część pisemna) dla kwalifikacji :

Godz. 10.00

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Godz. 12.00

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Godz.14.00

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

19 stycznia 2020 (część praktyczna – wykonanie)

Godz.9.00
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Godz. 12.00
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Godz.15.00
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

  1. Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole – informacje ogólne
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i pracowników szkoły), nie mająca objawów chorobowych, charakterystycznych dla COVID – 19 (wysoka temperatura; ból głowy i mięśni; ostry ból gardła; duszący kaszel; duszność i problemy z oddychaniem; uczucie wyczerpania; brak apetytu, smaku, węchu)
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Do budynku szkoły może wejść sam uczeń/absolwent bez żadnych osób towarzyszących, chyba że zdający wymaga pomocy.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora i innych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Zdający może przynieść na egzamin własną małą butelkę (0,5l) wody niegazowanej.

 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu przestrzegając zasad dystansu i higieny.

 1. Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole – środki bezpieczeństwa podczas egzaminów
 1. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowuje odpowiedni odstęp minimum 2 m oraz ma zakryte usta i nos.

 2. Zdający zaraz po wejściu do budynku szkoły dokona dezynfekcji rąk zgodnie z przygotowaną instrukcją, znajdującą się obok dozownika płynu do dezynfekcji

 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu zawodowego.

 4. Zdający w trakcie egzaminu mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, gdy:

 • podchodzi do niego nauczyciel;

 • wychodzi do toalety;

 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni;

 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos podczas trwania całego egzaminu

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką , mogą nosić przyłbicę, a jeżeli nie może również przyłbicy – przystępuje do egzaminu w odrębnej sali – o takiej sytuacji dana osoba powinna powiadomić dyrektora szkoły do 29 maja 2020 roku.

 3. W przypadku egzaminów z przedmiotów/ kwalifikacji, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej lub tego samego urządzenia zdający musi obowiązkowo przed użyciem zdezynfekować ręce za pomocą przygotowanego płynu dezynfekującego.

 4. Zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym pozostawi swoje rzeczy osobiste.

 5. W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i rozpocząć procedurę zawartą w punkcie III.

 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli ukończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający już zakończył pracę z arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 7. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się bezpośrednio do wyjścia i opuszcza teren szkoły nie tworząc niepotrzebnych zbiorowisk z innymi uczniami i przestrzegając zasad dystansu społecznego miedzy osobami.

 1. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 1. W przypadku podejrzenia stanu chorobowego lub widocznych objawów charakterystycznych dla COVID – 19, lub zgłoszenia złego samopoczucia podczas egzaminu uczeń/nauczyciel natychmiast musi zostać odizolowany od innych.

 2. O zaistniałym fakcie natychmiast zostanie powiadomiony dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły.

 3. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy nauczyciel, pracownik, uczeń przebywający w ZS Kościelec.

 4. W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala nr 7

 5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.

 6. Dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły po otrzymaniu informacji w trybie alarmowym powiadamia:

 • rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, który w trybie pilnym będzie musiał stawić się w szkole;

 • Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. (52) 3574657

 • Oddział Zakaźny Szpitala w Bydgoszczy ul. Floriana 12 tel. (52) 3255600

 • Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. 600284825

 • Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. 600024411

 1. Dyrektor/osoba z kierownictwa szkoły zgłaszająca podejrzenie zakażenia postępuje zgodnie z wytycznymi pracowników odpowiednich służb.1_Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017

1_aKomunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *