Konkurs: „Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane” – III edycja

Konkurs: „Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane” – III edycja

REGULAMIN KONKURSU

Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane- trzecia edycja

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Karol Wojtyła – obrazy pikselem malowane – trzecia edycja

i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu.

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Zespole Szkół w Chemiczno-Elektronicznych Inowrocławiu, zwanym dalej „Szkołą”.

4. Celem Konkursu jest propagowanie idei patronatu Jana Pawła II nad szkołą w postaci nowatorskich i twórczych rozwiązań informatycznych stanowiących obrazy grafiki rastrowej/wektorowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi około połowy października 2021 roku. Laureaci zostaną zawiadomieni drogą mailową (na adres podany przy zgłoszeniu).

§ 2 ADRESACI KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w Inowrocławiu zwanych dalej „Uczestnikami”.

§ 3 TERMINARZ KONKURSU

1. Ogłoszenie Konkursu – 13 września 2021 roku

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie – do 30 września 2021 roku na adres elaharenda@wp.pl z podaniem liczby uczestników i nazwy szkoły – wypełniony załącznik nr 1

3. Dostarczanie prac – do 8 października 2021 roku

4. Ogłoszenie wyników i (przesłanie nagród do szkół, gdyby nie doszło do uroczystości w siedzibie organizatora z powodu pandemii) – 18 października 2021 roku

5. Prace należy składać w wersji cyfrowej w formacie png (opatrzone imieniem, nazwiskiem autora/ów, wskazaniem klasy i szkoły oraz nazwiska i imienia nauczyciela opiekuna) na adres elaharenda@wp.pl . Proszę nie umieszczać danych osobowych na wykonanym pliku.

6. Rozdanie nagród nastąpi poprzez wysyłkę pocztą do szkół – 18 października 2021 roku, albo organizatorzy osobiście dostarczą do sekretariatów szkół albo nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości ku czci patrona szkoły w siedzibie ZSCHE.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział indywidualne prace uczniów albo prace zespołów liczących nie więcej niż 2 uczniów. Liczba zespołów z danej szkoły nie jest ograniczona. Dla jednego zespołu obowiązuje jedno zgłoszenie. Liczba zespołów przypadających na jednego opiekuna również nie jest ograniczona.

2. Zadaniem Uczestników jest stworzenie grafiki wektorowej/rastrowej w dowolnej rozdzielczości poświęconej Osobie Patrona szkoły.

3. Uczestnik może korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł, w tym redakcyjnych i graficznych, o ile sposób korzystania z nich pozostaje w zgodzie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania rozwiązań zawartych w pracach konkursowych.

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ZSCHE w Inowrocławiu oraz innych szkół średnich z regionu.

3. Wszyscy zgłaszający uczestnictwo w Konkursie zobowiązują się przestrzegać regulaminu konkursu oraz regulacji i zapisów prawnych.

4. Organizatorzy Konkursu, w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość odmowy rejestracji Uczestnika/ów.

§ 6 OCENA PRAC KONKURSOWYCH.

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową w składzie: przew. Dyrektor szkoły mgr Dorota Gliwińska, członkowie: mgr Elżbieta Harenda, mgr Lubomira Borowiak, inż. Robert Odważny.

2. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zapoznania się ze wszystkimi pracami konkursowymi oraz do ich ewaluacji.

3. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) szata graficzna (estetyka, przejrzystość i czytelność);

b) kreatywność w stworzeniu całości;

c) oryginalność.

§ 7 NAGRODY

1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnione prace będą nagrodzone dyplomami oraz upominkami. W zespole wszyscy członkowie zespołu otrzymują nagrody.

2. Prawa do wykorzystania dostarczonych przez autorów prac stanowią własność szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *