Pakiet dla maturzystów – procedury egzaminu maturalnego – dla absolwentów

Pakiet dla maturzystów – procedury egzaminu maturalnego – dla absolwentów
 1. ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYMPROCEDURY

PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO – DLA ABSOLWENTÓW

PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

1a. Nie później niż do 2 czerwca 2020 r. należy przekazać absolwentom informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, określone w Wytycznych. Informacje te mogą być przekazane zdającym i ich rodzicom np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą.

1b. Nie później niż do 2 czerwca 2020 r. należy również przekazać absolwentom informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym o:

 • informacjach, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości w związku z rezygnacją z przeprowadzania w 2020 r. części ustnej egzaminu maturalnego
 • zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2020 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości
 • zasadach dotyczących opłat za egzamin maturalny wnoszonych w latach następnych
  1. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015–2019, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

 1. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej (jeżeli złożył informację, o której mowa w pkt 3.5a.2) i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 1. 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

 1. 3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Należy przypomnieć zdającym, że podczas egzaminu mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno im pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. 4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

 1. 5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.

 1. 6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 1. 7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

 1. 8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
 1. 9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
 • niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 • wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

 • zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 1. 10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 1. 11. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

PO EGZAMINIE MATURALNYM

 1. 1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 2. 2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.

 1. 3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

 1. 4. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji czerwcowej (termin główny) i lipcowej (termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.
 1. 5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
 1. 6. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
 1. 7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

SPOSOBY WYRAŻANIA WYNIKÓW

 1. 1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

a. w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:

zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8. i otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a – niezależnie od uzyskanego wyniku

 1. b. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:

zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, następnie przekazał informację o woli przystąpienia do tego egzaminu z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8 i otrzymał z tego egzaminu mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony

zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego egzaminu, ponieważ nie spełniał warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.

 1. c. w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, z wyjątkiem pisemnego egzaminu

z dodatkowych zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, przygotowanych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, których wyniki przedstawiane są wyłącznie w procentach.

 1. 2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
 • liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy – w części ustnej egzaminu maturalnego
 • liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego.

 1. 3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

 1. 1. W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego odpowiednio z:
 • przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej – 100% punktów w tej części
 • przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej – 100% punktów w tej części na poziomie podstawowym
 • języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej – 100% punktów w tej części, z zastrzeżeniem pkt 16.2.1d
 • języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym – 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym
 • przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanego w części pisemnej – 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym
 • języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej – 100% punktów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji.
  1. 2. W przypadku zgłoszenia w deklaracji zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z więcej niż dwóch przedmiotów dodatkowych i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z drugiego lub kolejnego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu bądź tych przedmiotów wynik „0%”, z wyjątkiem egzaminów w części ustnej (jeżeli absolwent nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., na świadectwie zamiast wyniku „0%” umieszczona zostanie adnotacja „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”).

  1. 3. W przypadku zgłoszenia w deklaracji zamiaru rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania i nieprzystąpienia do rozwiązywania tych zadań, absolwent otrzymuje z dodatkowych zadań egzaminacyjnych wynik „0%”.

3a. Absolwentowi, o którym mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

 1. 4. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z drugiego lub kolejnego zdawanego przez absolwenta egzaminu z przedmiotu dodatkowego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu jako 0%.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 1. 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 1. 2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu

 • unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, lub
   • unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub
   • unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił
   • nie zdał egzaminu maturalnego.
 1. Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2015–2019 (absolwenci LO) lub w latach 2016–2019 (absolwenci technikum), i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2020 r. zadeklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów w części ustnej, w 2020 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części pisemnej oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

PRZEKAZYWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI,ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

 1. 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 1. 2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 1. 3. Absolwent liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2014/2015 – 2018/2019, oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, który przystąpił do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły i uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a w roku szkolnym 2019/2020 ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeśli:

 • podwyższył wynik egzaminu maturalnego (procentowy) z danego przedmiotu lub przedmiotów, które zdawał w poprzednim roku, lub
 • przystąpił do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego.
 1. 4. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich i przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4a. Absolwentom, w przypadku których część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzona, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie wyłącznie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, aby podwyższyć wynik tego egzaminu lub tych egzaminów lub aby zdać egzamin z kolejnego przedmiotu, nie wydaje się żadnych dokumentów.

 1. 5. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent

zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:

a. 11 sierpnia 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym

  1. 30 września 2020 r. dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
 1. 6. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminach wymienionych w pkt 16.4.5.

6a. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącego w skład ORPEG, którzy do egzaminu maturalnego przystąpili poza granicami Polski, odbierają świadectwo dojrzałości w szkole macierzystej w ORPEG.

 1. 7. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia absolwent spełni warunki konieczne do uzyskania świadectwa dojrzałości (por. pkt 16.3.1.), dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje mu świadectwo dojrzałości.

 1. 8. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej uzyskuje wynik z egzaminu, do którego przystąpił po raz pierwszy, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje mu zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. 9. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej podwyższył wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje mu odpowiednio aneks do świadectwa dojrzałości albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. 10. Jeżeli w wyniku weryfikacji sumy punktów przeprowadzonej po wglądzie do pracy egzaminacyjnej suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej:
 • wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełni warunki konieczne do uzyskania tego świadectwa (por. pkt 16.3.1.)
 • anuluje wydane świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego i wydaje nowy dokument.
 1. 11. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej:
 • wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełni warunki konieczne do uzyskania tego świadectwa (por. pkt 16.3.1.)
 • anuluje wydane świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego i wydaje nowy dokument.
 1. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt 16.4.7. – 16.4.10., są wydawane z datami określonymi w pkt 16.4.5.

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI ABSOLWENTÓW ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących

po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:

  1. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub
  1. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub
  1. egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.
 1. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.

Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale:

  1. nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.

  1. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”)

  1. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”),

którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

 1. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.

W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.

 1. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 1. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu

maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w kolejnych latach szkolnych – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.

TERMIN DODATKOWY

 1. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.).

 1. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

 1. 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 1. 4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
 1. przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
 1. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 1. 5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 1. 6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 8 do 14 lipca 2020 r.
 1. 7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych, odbędzie się w dniach od 8 do 14 lipca 2020 r. (z wyjątkiem 12 lipca).

TERMIN POPRAWKOWY

 1. 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 1. 2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 1. 3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 sierpnia 2020 r.

 1. 4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

 1. 5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
 1. 6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.
 1. 7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *