Informacje dotyczące egzaminów zawodowych

Informacje dotyczące egzaminów zawodowych

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w czasie egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2021

Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Egzamin: Egzamin zawodowy Formuła egzaminu Formuła 2019
Termin egzaminu: Sesja Lato 2021: czerwiec-lipiec 2021 r.
Data publikacji dokumentu: 7 maja 2021

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Egzamin: Egzamin zawodowy Formuła egzaminu Formuła 2019
Termin egzaminu: Sesja Lato 2021: czerwiec-lipiec 2021 r.
Data publikacji dokumentu: 7 maja 2021 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


 1. Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole – informacje ogólne
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i pracowników szkoły), nie mająca objawów chorobowych, charakterystycznych dla COVID – 19 (wysoka temperatura; ból głowy i mięśni; ostry ból gardła; duszący kaszel; duszność i problemy z oddychaniem; uczucie wyczerpania; brak apetytu, smaku, węchu)
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Do budynku szkoły może wejść sam uczeń/absolwent bez żadnych osób towarzyszących, chyba że zdający wymaga pomocy.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora i innych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Zdający może przynieść na egzamin własną małą butelkę (0,5l) wody niegazowanej.

 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu przestrzegając zasad dystansu i higieny.

 1. Procedury bezpieczeństwa, dotyczące egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole – środki bezpieczeństwa podczas egzaminów
 1. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowuje odpowiedni odstęp minimum 2 m oraz ma zakryte usta i nos.

 2. Zdający zaraz po wejściu do budynku szkoły dokona dezynfekcji rąk zgodnie z przygotowaną instrukcją, znajdującą się obok dozownika płynu do dezynfekcji

 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu zawodowego.

 4. Zdający w trakcie egzaminu mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, gdy:

 • podchodzi do niego nauczyciel;

 • wychodzi do toalety;

 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni;

 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos podczas trwania całego egzaminu

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką , mogą nosić przyłbicę, a jeżeli nie może również przyłbicy – przystępuje do egzaminu w odrębnej sali – o takiej sytuacji dana osoba powinna powiadomić dyrektora szkoły.

 3. W przypadku egzaminów z przedmiotów/ kwalifikacji, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej lub tego samego urządzenia zdający musi obowiązkowo przed użyciem zdezynfekować ręce za pomocą przygotowanego płynu dezynfekującego.

 4. Zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym pozostawi swoje rzeczy osobiste.

 5. W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i rozpocząć procedurę zawartą w punkcie III.

 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli ukończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający już zakończył pracę z arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 7. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się bezpośrednio do wyjścia i opuszcza teren szkoły nie tworząc niepotrzebnych zbiorowisk z innymi uczniami i przestrzegając zasad dystansu społecznego miedzy osobami.

 1. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 1. W przypadku podejrzenia stanu chorobowego lub widocznych objawów charakterystycznych dla COVID – 19, lub zgłoszenia złego samopoczucia podczas egzaminu uczeń/nauczyciel natychmiast musi zostać odizolowany od innych.

 2. O zaistniałym fakcie natychmiast zostanie powiadomiony dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły.

 3. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy nauczyciel, pracownik, uczeń przebywający w ZS Kościelec.

 4. W szkole będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala nr 7

 5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.

 6. Dyrektor szkoły/ osoba z kierownictwa szkoły po otrzymaniu informacji w trybie alarmowym powiadamia:

 • rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, który w trybie pilnym będzie musiał stawić się w szkole;

 • Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. (52) 3574657

 • Oddział Zakaźny Szpitala w Bydgoszczy ul. Floriana 12 tel. (52) 3255600

 • Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. 600284825

 • Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. 600024411

 1. Dyrektor/osoba z kierownictwa szkoły zgłaszająca podejrzenie zakażenia postępuje zgodnie z wytycznymi pracowników odpowiednich służb.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *